Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze: České klenoty UNESCO

Recenze: České klenoty UNESCO

40167101
40167101
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo z nás přes­ně ví, co zna­me­ná zkrat­ka UNESCO? A ješ­tě méně z nás doká­že vyjme­no­vat všech­ny čes­ké památ­ky, kte­ré se na tom­to pres­tiž­ním sezna­mu ocit­ly. A mož­ná vás pře­kva­pí, že se nut­ně nemu­sí jed­nat o his­to­ric­ké nemo­vi­tos­ti nebo pří­rod­ní krá­sy, ale že seznam UNESCO čítá i nehmot­né kul­tur­ní dědic­tví lid­stva. Otevřete kni­hu Jozefa Petro České kle­no­ty UNESCO a zjis­tě­te, jaké krá­sy může­te v rám­ci naší malé země navští­vit. Kromě stá­va­jí­cích pamá­tek, kte­ré se už do pres­tiž­ní­ho spo­le­čen­ství dosta­ly, zde najde­te i pře­hled čeka­te­lů na zápis – před­běž­ný seznam kul­tur­ní­ho a pří­rod­ní­ho dědic­tví UNESCO.

Knihu tvo­ří tři roz­sáh­lej­ší kapi­to­ly: Památky na Seznamu svě­to­vé­ho kul­tur­ní­ho a pří­rod­ní­ho dědic­tví UNESCO, Památky na sezna­mu nehmot­né­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví lid­stva a koneč­ně Památky na před­běž­ném sezna­mu kul­tur­ní­ho a pří­rod­ní­ho dědic­tví UNESCO. Malý detail na úvod: seznam UNESCO se píše s malým nebo vel­kým S? V kaž­dé kapi­to­le je psá­no jinak.

Každá kapi­to­la je dále čle­ně­na na infor­ma­ce o památ­ce a dal­ší text o ději­nách. Vraťme se zpět k úvo­du jed­not­li­vých kapi­tol, kde je uve­den důvod zapsá­ní na seznam, rok zapsá­ní, polo­ha, ote­ví­ra­cí doba, vstup­né a webo­vé strán­ky. Informace o ote­ví­ra­cí době a výši vstup­né­ho nejsou v dneš­ní době inter­ne­tu v kniž­ní podo­bě rele­vant­ní. Každý rok se ten­to údaj může změ­nit a také se mění. Co se týká ceny vstup­né­ho, tak vždy smě­rem naho­ru. Má si čte­nář, kte­rý si kni­hu kou­pí, úda­je škr­tat nebo pře­le­po­vat, aby byly aktu­ál­ní? Pokud tedy autor neza­mýš­lel, aby za něko­lik let slou­ži­la výše vstup­né­ho v roce 2018 k poba­ve­ní čte­ná­ře, kte­ré­mu se kni­ha dosta­ne do rukou. Vždyť kaž­dé­mu vykouz­lí úsměv na tvá­ři, když zahléd­ne na něko­lik desí­tek let starém výrob­ku zná­mý krou­žek s infor­ma­cí cena Kčs.

Kniha při­ná­ší uce­le­nou infor­ma­ci o UNESCO památ­kách u nás, kte­rou by si jinak čte­ná­ři muse­li sami vyhle­dá­vat hlav­ně na inter­ne­tu. Jedná se hlav­ně o ději­ny jed­not­li­vých pamá­tek plus zají­ma­vos­ti navíc umís­tě­né v barev­ných rámeč­cích u vybra­ných pamá­tek, kte­ré jsou nej­za­jí­ma­věj­ší­mi pasá­že­mi celé­ho díla. Koho by neza­jí­ma­lo: Jak se tune­lo­va­lo v 17. Století?, Jak vzni­kl Český ráj nebo Moravské Šangri-la – hle­dá­me hrob sv. Metoděje.  Texty jsou navíc dopl­ně­ny krás­ný­mi foto­gra­fie­mi jed­not­li­vých pamá­tek a celá kni­ha je vytiš­tě­na na kří­do­vém papí­ře, což z ní dělá vhod­ný tip na dárek pro váš­ni­vé­ho ces­to­va­te­le, his­to­ri­ka a milov­ní­ka čes­kých zemí. Nejlépe v jed­né oso­bě. Ne náho­dou kni­ha vyšla v obdo­bí před let­ní­mi prázd­ni­na­mi, kdy se všich­ni dáva­jí do pohy­bu. Ti, kte­ří letos dají před­nost dovo­le­né v tuzem­sku, zde najdou řadu tipů, kam na svých toul­kách zaví­tat.

Knihu může­te aktu­ál­ně zakou­pit se sle­vou na Albatros media.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Mach a Šebestová na prázdninách27. září 2023 Mach a Šebestová na prázdninách Přátelské duo spolužáků 3.B, které napsal Miloš Macourek a namaloval Adolf Born, není potřeba dlouze představovat, protože na jejich příhodách vyrostlo již několik generací dětí, které […] Posted in Recenze knih
  • Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory23. dubna 2023 Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory To, že je paměť důležitá pro normální fungování v našem životě se shodneme všichni. Ono i občasné zapomínání a tak zvaně děravá paměť v produktivním věku, kterou máme občas všichni není […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […] Posted in Recenze knih
  • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,65838 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71500 KB. | 25.06.2024 - 21:10:59