Kritiky.cz > Recenze knih > Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory

Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory

A101V0F0000679 Jednoduche a zdrave cviceni mozku pro seniory 2d 1
A101V0F0000679 Jednoduche a zdrave cviceni mozku pro seniory 2d 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

To, že je paměť důle­ži­tá pro nor­mál­ní fun­go­vá­ní v našem živo­tě se shod­ne­me všich­ni. Ono i občas­né zapo­mí­ná­ní a tak zva­ně děra­vá paměť v pro­duk­tiv­ním věku, kte­rou máme občas všich­ni není nic pří­jem­né­ho. Ale je vel­ký roz­díl mezi občas­ným zapo­me­nu­tím na polož­ku v náku­pu během kaž­do­den­ní­ho sho­nu a pří­zna­kem stár­nu­tí moz­ku, či jeho one­moc­ně­ním.

Přes obrov­ský pokrok ve zdra­vot­nic­tví v 21. sto­le­tí a s tím spo­je­ný pro­dlu­žu­jí­cí věk seni­o­rů při­ná­ší na dru­hou stra­nu dal­ší pro­blém a to potí­že s pamě­tí u vzrůs­ta­jí­cí­ho věku seni­o­rů. A i když léky a zdra­vot­ní péče jsou na vyso­ké úrov­ni, díky kte­rým doká­že zdra­vot­ní věda udr­žet orgá­ny v dob­rém sta­vu i v pokro­či­lém věku, tak u udr­žo­vá­ní kon­di­ce moz­ku a pamě­ti, je to tro­chu jinak. Ano, exis­tu­jí pří­rod­ní pří­prav­ky na pod­po­ru pamě­ti, ale jeli­kož je mozek sval, může bez pra­vi­del­né­ho pro­cvi­čo­vá­ní a zatě­žo­vá­ní zakr­nět. Publikace je zamě­ře­ná pře­de­vším pro seni­o­ry ale také pro lidi, kte­ré o ně peču­jí a zále­ží jim na jejich dob­ré kon­di­ci nejen fyzic­ké, ale i psy­chic­ké.

Autorky Petra Hirtlová a Danuše Steinová, kte­rá zalo­ži­la již v roce 1998 Českou spo­leč­nost pro tré­no­vá­ní pamě­ti a mozko­vý jog­ging a vede také kur­zy pro tre­né­ry pamě­ti se ve své kniž­ní novin­ce věnu­jí posi­lo­vá­ní pamě­ti kogni­tiv­ním tré­nin­kem, pomo­cí růz­ných cvi­če­ní, kte­ré se dají vypl­nit pří­mo v kni­ze, ale také slov­ní obrat­nos­ti či kre­a­ti­vi­tě myš­le­ní. Kniha je roz­dě­le­na do osmi hlav­ních kapi­tol - mne­mo­tech­nic­ké pomůc­ky, cvi­če­ní, slov­ní obrat­nost, séman­tic­ká paměť, aso­ci­a­tiv­ní myš­le­ní, rezerv­ní mozko­vá kapa­ci­ta, kre­a­tiv­ní myš­le­ní a klíč k cvi­če­ním. Předmluvu k této kni­hy napsal uzná­va­ný psy­chi­atr Radkin Honzák.

Autorky také upo­zor­ňu­jí na alar­mu­jí­cí vzrůst Alzheimerovi demen­ce. V roce 2020 žilo ve svě­tě 50 mili­o­nů lidí s demen­cí a odbor­ní­ci odha­du­jí, že se čís­lo kaž­dých 20 let dokon­ce zdvoj­ná­so­bí. A pokud je tedy něja­ká mož­nost tuto nemoc tro­chu oddá­lit nebo zmír­nit její pro­puk­nu­tí do nej­těž­ší fáze, což si žád­ný seni­or nepře­je, nabí­zí se jed­no­du­chá cvi­če­ní pamě­ti, také i zábav­nou for­mou napří­klad u mne­mo­tech­nic­ké­ho cvi­če­ní či hrát­ky se slo­vy, kte­rá se neo­mr­zí a pove­de k pra­vi­del­né­mu návy­ku cvi­če­ní.

Ukázka : Lidský mozek fun­gu­je jako sval. Je mož­né ho cvi­čit a tré­no­vat. Mozek má totiž mož­nost dyna­mic­ky měnit svou ana­to­mii, pro­to­že je neu­ro­plas­tic­ký. Neuroplasticita zna­me­ná, že náš mozek si umí vybu­do­vat nové spo­je­ní mezi neu­ro­ny, nové neu­ro­nál­ní mapy a je scho­pen nové neu­ro­ge­ne­ze, tedy pro­duk­ce nových ner­vo­vých buněk.

Knížku jsem pře­čet­la a zku­si­la pár cvi­če­ní, napří­klad zapa­ma­to­vat si polo­hu urči­tých věcí v bytě či něko­li­ka slov­ních cvi­če­ní a hrát­ky se slo­vy. Líbí se mi, že někte­rá cvi­če­ní jsou i pro sku­pi­ny či dvo­ji­ci a také čti­vost a jed­no­du­ché vysvět­le­ní jak náš mozek a paměť fun­gu­jí.

Knížka je k objed­ná­ní zde

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/73964145/jednoduche-a-zdrave-cviceni-mozku-a-pameti-pro-seniory/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Mach a Šebestová na prázdninách27. září 2023 Mach a Šebestová na prázdninách Přátelské duo spolužáků 3.B, které napsal Miloš Macourek a namaloval Adolf Born, není potřeba dlouze představovat, protože na jejich příhodách vyrostlo již několik generací dětí, které […] Posted in Recenze knih
  • Jen mezi námi - T.L.Swanová16. září 2023 Jen mezi námi - T.L.Swanová Autorka T.L. Swanová je australská psycholožka a spisovatelka romantických knih, které bývají označovány za bestsellery pro její dobře popsané charaktery postav. Christopher Miles je […] Posted in Recenze knih
  • Deník tramvajačky - Karolína Hubková1. srpna 2023 Deník tramvajačky - Karolína Hubková ,,Koleje lidi spojují. I když, důležitější je spíš každý jeden cestující, kterého svezeme. Kdo bychom byli, kdybyste nebyli?,, Autorka knihy je zapálená tramvajačka, šťastný to člověk, […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • DoJÍT k sobě25. dubna 2023 DoJÍT k sobě DoJÍT k sobě je další motivující kniha od Jarmily Mandžukové, která jak už název vypovídá, se tentokrát zaměřuje na pěší chůzi a její přínos pro zdraví a spokojený život. Sama autorka o […] Posted in Recenze knih
  • Zoufalky aneb rande jako cyp6. března 2023 Zoufalky aneb rande jako cyp Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na základě skutečných příběhů svých kamarádek rozhodla napsat svou prvotinu. Zoufalka. Asi každý si někdy v životě připadal zoufale a nebo tak byl […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53140 s | počet dotazů: 251 | paměť: 74028 KB. | 22.04.2024 - 09:16:14