Kritiky.cz > Knihovnička > RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu

RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu

IMG 20190817 141255
IMG 20190817 141255
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nazvala bych tyto kar­ty jako komu­ni­ká­to­rem s naší duší. Prostřednictvím těch­to úžas­ných obráz­ků, frak­tá­lů, může­me zjis­tit, co si naše duše vlast­ně v živo­tě, nebo ve chví­li, na kte­rou se ptá­te, naplá­no­va­la. Na co se cítí. Co po nás chce. CO BY MĚL BÝT PODLE NÍ DALŠÍ KROK.

Až za hra­ni­ce mož­nos­tí

Intuitivní obra­zy budí v moz­ku prá­vě ta spo­je­ní, kte­rá jsou schop­na nás uklid­nit, zavést za hra­ni­ce všed­ních ome­ze­ných mož­nos­tí, pro­hlou­bit medi­ta­ci a chcete-li, zavést nás až do kvan­to­vé­ho pole. Tam může­me vytvá­řet všech­no, co chce­me….

„Když si vytáh­ne­te kar­tu, vší­mej­te si myš­le­nek, poci­tů a vje­mů, kte­ré ve vás vyvo­lá. Dopřejte si chvil­ku na nací­tě­ní dané­ho obraz­ce. To je důle­ži­té, pro­to­že při tom začne pro­mlou­vat vaše intu­i­ce. Můžete si klást násle­du­jí­cí otáz­ky:

Jaký prv­ní dojem ve mně tato kar­ta vyvo­lá?

Vidím v ní něja­ké pově­do­mé sym­bo­ly nebo obraz­ce? Jaký pro mě mají význam?

Co cítím, když se dívám na ten­to obra­zec?

Jaké bar­vy vidím? (sou­vis­lost s barva­mi čaker)“

IMG 20190817 141255
IMG 20190817 141255
IMG 20190828 090630
IMG 20190828 090630

Zkusme si to: PODZIM V PROUDU

Často mi v tom­to obdo­bí při­chá­ze­la kar­ta V prou­du. Podíváme se, co se na ní píše:

„Toto je vyjá­d­ře­ní plné­ho prou­du. Buďte sly­šet! Dovolte si zářit! Přišel čas posta­vit se doprostřed jeviš­tě. Jde o to cítit vesmír­ný proud ener­gie, rados­ti, tvo­ři­vos­ti a komu­ni­ka­ce. Zpívejte, tan­cuj­te a dovol­te si vynik­nout v celé své slá­vě. Osvoboďte svou vnitř­ní tvo­ři­vost. Vyjádřete vše, co je ve vás  a co jin­dy skrý­vá­te před svě­tem.“

Několikrát mne při pohle­du na tuto kar­tu při­šla také infor­ma­ce, že věci jsou už v pohy­bu, že toto všech­no si nás najde, dotkne se nás svou rados­tí, při­jde k nám mož­nost zažít úspěch. Přijde ta otáz­ka – „tak v tomhle můžeš mít úspěch, jak se toho cho­píš?“

Ne, V prou­du není zadar­mo, ale vez­me nás na ces­tu s výzvou, ve kte­ré může­me zazá­řit tak, jak naše duše chce.

A bereme-li ten­to malý výklad i jako inspi­ra­ci do nad­chá­ze­jí­cí­ho pod­zi­mu, tak prá­vě tako­vý může pro vás být pod­zim. Právě tako­vá je odpo­věď na vaši otáz­ku. To, co potře­bu­je­te, ten vysně­ný úspěch – při­jde. Jen v sobě musí­me pro­bu­dit radost­nou ener­gii „tan­ce“, ať už je to pro vás coko­liv. Pozvat to, vyzdo­bit dve­ře, dům, byt, svou duši – aby to krás­né vědě­lo, kam má při­jít. Zkuste to…

PODZIM tu je od toho!

Odpovědi z Cest duše jsou neče­ka­né a plí­ži­vé…

A v nepo­sled­ní řadě také jaké nás napa­da­jí nezvyk­lé myš­len­ky, otáz­ky i odpo­vě­di.  Dá se říci, že kar­ta­mi Cesta duše si před sebe roz­lo­ží­te někdy odpo­vě­di… ale někdy jen pro­stor, ve kte­rém odpo­věď tepr­ve vznik­ne.

Přijde po ces­tič­ce, kte­rá sama o sobě pro nás je také důle­ži­tá.

O autor­ce:

Cheryl Lee Harnish věří v násle­do­vá­ní ces­ty své­ho srd­ce, pra­co­va­la jako hyp­no­te­ra­pe­u­t­ka a komu­ni­ká­tor se zví­řa­ty.  Vytváří frak­tál­ní obra­zy a obra­zy ener­ge­tic­ké, ale také frak­tá­ly esen­ce, o kte­rých říká, že jsou to por­tréty duše. Více o ní najde­te na www.fractalart.ca

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46290 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72308 KB. | 23.05.2024 - 12:19:37