Kritiky.cz > Knihovnička > Rebecca Campbell: Karty hvězdných duší

Rebecca Campbell: Karty hvězdných duší

IMG 20210209 102129
IMG 20210209 102129
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je lid­ská duše jem­ná, nebo pří­mo­ča­rá? Potřebuje rozum, nebo intu­i­ci? Je jen málo karet, kte­ré umí v jed­né větě shr­nout všech­no, co potře­bu­je­te. Na jed­nu stra­nu půso­bí na city, emo­ce a intu­i­ci, kte­rou pro­bou­zí s leh­kos­tí a vel­mi pří­jem­ným poci­tem. Na stra­ně dru­hé slo­va a jas­né logic­ké argu­men­ty ladí s rozu­mem a dáva­jí tak cel­ko­vě půso­bí těch­to karet pří­mo­ča­rost ve všech smě­rech. Modravé ladě­ní, růžo­vý nádech a tak živé obra­zy, kte­ré spo­ju­jí vesmír a zem­ské výje­vy ve sce­né­rii, kte­rá zapů­so­bí na naši duši dáva­jí tušit, že tady drží­me  v rukou jedi­neč­né kar­ty. Hvězdné duše – snad z hvězd všich­ni pochá­zí­me? Nakonec kdo­ví… nikdo to neví. Ale je hez­ké a pří­jem­né se do toho­to poci­tu pono­řit.

IMG 20210209 102129
IMG 20210209 102129
IMG 20210209 102224
IMG 20210209 102224

Koho zaujmou?

Upřímně? Asi nej­víc toho, kdo už FAKT NUTNĚ POTŘEBUJE RELAXOVAT.

A také toho, kdo potře­bu­je něco v živo­tě řešit.

Ale už jen let­mé pono­ře­ní se do karet a do jejich obráz­ků dává tušit, že koho mají zaujmout, ba až strh­nout, tomu se ty pře­krás­né a hlu­bo­ké poci­ty dosta­ví.

K čemu nás kar­ty nej­víc vedou?

K něze a vnitř­ní­mu nala­dě­ní – být k sobě sou­cit­ný. Často navá­dě­ly k tomu, ať nejsme k sobě tak kru­tí a přís­ní, nebo nao­pak líní a neško­dí­me sami sobě. Navádí nás k lás­ce. Nevinnosti a její­mu pro­cí­tě­ní, mož­ná někdy až do dět­ství, do chvil, ve kte­rých jsme se sami sobě ztra­ti­li a tím ztra­ti­li sebe a pocit štěs­tí a smys­lu­pl­nos­ti v živo­tě.

Bavilo mne s těmi­to kar­ta­mi být a roz­klá­dat je. Vždycky se toči­ly kolem jed­no­ho téma­tu, bylo to neu­vě­ři­tel­né, kolem toho důle­ži­té­ho kořín­ku, kte­rý jsem potře­bo­va­la sly­šet.

K jakým výkla­dům je pou­žít?

Nejen já jsem byla taza­te­lem, ale vyu­ži­la jsem je i ke kli­ent­ským výkla­dům, tak­že lze říci, že umí odpo­ví­dat na růz­né otáz­ky, ale musí tu být jas­ně dáno, co chce­te na sobě měnit, kde je Váš směr. Otázky beze smě­ru ztrá­cí na důvě­ry­hod­nos­ti a kar­ty na ně odpo­ví­da­jí zma­te­ně. Přijde mi, jako by byly kon­ci­po­vá­ny pro něko­ho, kdo k nim při­chá­zí s jas­ným zámě­rem nebo hlu­bo­kou poko­rou. Vím, kam mířím… a chci vědět, jak si pomo­ci… vím, co mě bolí a chci si pomo­ci…. nebo vím, že nic nevím a s poko­rou ode­vzdá­vám všech­no živo­tu, pro­to­že už nemám, co bych inves­to­va­la… nejsou to kar­ty stvo­ře­né pro odpo­vě­di typu … já vím, ale já nemůžu….  Já chci tohle, ale nechci se niče­ho vzdát…

Asi tuší­te, kam tím mířím. Nejen tou bar­vou a živým vyjá­d­ře­ním, ale i obsa­hem jsou to kar­ty živé a pod­po­ru­jí­cí život, niko­liv živo­ře­ní a výmlu­vy.

Někdy vám pros­tě dají špat­nou odpo­věď.

Jindy vám dají jas­né ne… „ješ­tě si roz­mys­li nač se ptáš“ – i tako­vé tu jsou zastou­pe­ny kar­ty.

Jak se na kar­ty nala­dit?

Asi není tře­ba se na ně ladit, pro­to­že jejich síla je tako­vá, že si vás nala­dí sama. Doporučuji přes­to otevřít kní­žeč­ku a pokud si nejste jis­ti, začíst se. Nasát atmo­sfé­ru, kte­rou autor­ka do karet vlo­ži­la, popsa­la a zaba­li­la do slov, jež hla­dí, ale jsou záro­veň i vel­mi důrazná.

Základ kar­ty je popsán na kar­tě, už jen tedy tato jed­na věta a pár slov doká­ží vyvo­lat přes­ně ty odpo­vě­di, kte­ré potře­bu­je­me sly­šet. Někdy ovšem i ty správ­né (jiné) otáz­ky, kte­ré nás dove­dou k té přes­něj­ší odpo­vě­di.

Karty půso­bí zají­ma­vě ve dvo­ji­cích, pokud chce­te expe­ri­men­to­vat se svý­mi výkla­dy, tak ty dvo­ji­co­vé mi při­šly mimo­řád­ně plod­né.

O auto­rech:

Rebecca Compbell je uzná­va­ná duchov­ní uči­tel­ka a autor­ka best­selle­rů Světlo v tem­no­tě a Povstaň, sestro. Povzbuzuje lidi z celé­ho svě­ta k tomu, aby vysly­še­li volá­ní své duše. V nakla­da­tel­ství Synergie vyšly její Karty svět­la.

Danielle Noel je desig­nér­ka, spi­so­va­tel­ka a vizu­ál­ní uměl­ky­ně. Ve svých ilu­stra­cích, obra­zech, foto­gra­fi­ích a návr­zích splé­tá dohro­ma­dy mystic­ké pří­běhy a intu­i­tiv­ní vize.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2020 https://www.synergiepublishing.com/cs/shop/karty/vykladacky/000502_karty-hvezdnych-dusi.php


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86827 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72089 KB. | 22.04.2024 - 13:43:19