Kritiky.cz > Recenze knih > Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi

Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi

IMG 20180715 104202 1
IMG 20180715 104202 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Autorka karet a kni­hy Kouzelné mapy, jež pat­ří k jed­něm z nej­krás­něj­ších, je zpát­ky se zpra­co­va­ným kla­sic­kým téma­tem taro­tu.  Trvalo to pár let, ale vypla­ti­lo se. Povedlo se? To je sko­ro sla­bé slo­vo! Obrázky i text jsou v podob­ném zně­ní jako Kouzelná mapa a nad­še­ni budou pře­de­vším ti, kdož rádi hle­da­jí ve význa­mech a výkla­dech pod­po­ru a odhod­lá­ní žít.

Ano ano, zase ten prubíř­ský kámen! Negativní kar­ty!

Na těch se vždyc­ky pozná, jest­li je autor opti­mis­ta nebo pesi­mis­ta. Tady máme kar­ty, kte­ré pomo­hou pocho­pit zále­ži­tos­ti v živo­tě tak, abychom z nich doká­za­li pocho­pit smy­sl a dosáh­nout pří­z­ni­vé­ho vývo­je bez ohle­du na to, co se zrov­na děje.

Od Tarotu dob­ra dosta­ne­te vždyc­ky DOBROU RADU.

Jak s ní už potom člo­věk nalo­ží, je věc jiná.

Dejme si pří­klad!

A když se vrá­tím k těm nega­tiv­ním kar­tám, tak není lep­ší­ho nápa­du, než si uká­zat na jed­né ne úpl­ně oblí­be­né kar­tě, jak to fun­gu­je. Pětka mečů je kar­tou pořád­né kudly v zádech, kte­rou neče­ká­te, nebo díky ní pro­hrá­vá­te něco vel­mi důle­ži­té­ho.

Tady se nazý­vá kar­tou Napětí a kon­flik­tu: „Konflikt je dobrou pří­le­ži­tos­tí uvě­do­mit si své moti­vy a úmys­ly. Je to zku­še­nost, kte­rou mohu vyu­žít k lep­ší­mu pozná­ní své­ho pra­vé­ho já. Není důle­ži­té zví­tě­zit, je důle­ži­té zacho­vat si cha­rak­ter. Každý člo­věk uva­žu­je jinak, a pro­to se mnou nemu­sí kaž­dý vždy sou­hla­sit. Otevírám se této pří­le­ži­tos­ti žít a nechat žít.“

Tak to roz­hod­ně sto­jí za zamyš­le­ní. Někdy nám život­ní ztrá­ty při­ne­sou mno­hem cen­něj­ší infor­ma­ce o nás samých než skvě­lá vítěz­ství. A od této chví­le se může­me odra­zit a i díky dal­ším kar­tám se otevřít novým mož­nos­tem, nebo začít věci řešit i jiný­mi způ­so­by, než na jaké jsme zvyklí, jaké jsme nau­če­ní.

Čím víc času s Tarotem dob­ra strá­ví­te, tím lépe mu poro­zu­mí­te.

Přijdou mi jako kar­ty, kte­ré jsou význa­mo­vě vel­mi v sou­la­du jed­na s dru­hou a snad­no se napo­ju­jí do pří­bě­hu, tak­že roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju k uče­ní se sou­vis­los­tí a výkla­dům na více­ro karet.

O autor­ce:

Colette Baron-Reid je svě­to­vě uzná­va­nou odbor­ni­cí na intu­i­ci, mode­rá­tor­kou tele­viz­ní­ho pořa­du Message from Spirit, moti­vač­ní řeč­ni­cí, autor­kou medi­tač­ních CD a pod­ni­ka­tel­kou. Její díla byly pře­lo­že­ny do 27 jazy­ků. Autorkou Kouzelné mapy, Karet skry­té moud­ros­ti, zakla­da­tel­kou a ředi­tel­kou vzdě­lá­va­cí­ho pro­jek­tu The Invision Lab, kte­rý nabí­zí pora­den­ství vybra­ným influ­en­ce­rům a pořá­dá kur­zy pro kou­če prak­ti­ku­jí­cí její meto­di­ku ener­ge­tic­ké psy­cho­lo­gie. Pochází z Toronta a když zrov­na nepra­cu­je nebo nepí­še, pro­jíž­dí se na svém Harleyi po pobře­ží... zají­ma­vá žena, že? Více o ní najde­te na www.colettebaronreid.com

Karty Tarot dob­ra vyda­lo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2018, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,51943 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71662 KB. | 19.06.2024 - 19:51:45