Kritiky.cz > Recenze knih > Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami

Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami

Kouzelní delfíni mensi
Kouzelní delfíni mensi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to jako kom­bi­na­ce pohád­ko­vé­ho svě­ta, kte­rý vám oži­je před oči­ma. Stejně tak si může­te nad tou­to kni­hou i mini­a­tur­ní­mi kar­tič­ka­mi snít, jako si s nimi zce­la váž­ně pohrá­vat a hle­dat v nich odpo­vě­di na své otáz­ky. Navíc, kdo z nás, vni­t­ro­zem­ců, sucho­zem­ců, vůbec tuší, jak fas­ci­nu­jí­cí a mystic­ký je svět mýtic­kých moř­ských bytos­tí. Na chví­li se může­me odklo­nit od bájí a pověs­tí, i když z těch čas­to cha­rak­te­ris­ti­ky vychá­zí ve svém zákla­du, a může­me se zasnít ješ­tě víc. Snad až pohád­ko­vě. Kdo se navíc rád zabý­vá ezo­te­ric­kým poje­tím karet, ten se dosta­ne ješ­tě do šir­ších sou­vis­los­tí. Ale i opa­tr­ný laik se může s těmi­to kar­ta­mi vel­mi dob­ře ska­ma­rá­dit, pro­to­že jsou milé na pohled, ako­rát do ruky a popis­ky, kte­ré na nich jsou, vám umož­ní si dát dvě a dvě dohro­ma­dy téměř oka­mži­tě.

Kniha se potom detail­ně­ji zabý­vá sym­bo­li­kou kaž­dé kar­ty a posel­stvím, kte­ré může­te s kaž­dou moř­skou bytos­tí dostat. Je to jako bys­te si s nimi podí­va­li, vel­mi pří­jem­né a něž­né čte­ní. Když jsem pře­mýš­le­la, pro jaké pří­le­ži­tos­ti se něco tako­vé­ho může hodit, napadly mne ty pří­jem­né pod­zim­ní veče­ry, kdy v tlustých ponož­kách s hrn­kem hor­ké čaje tou­ží­te i po hor­kém hla­di­vém medo­vém čaji i pro duši. A prá­vě to je ono. Malé pono­ře­ní se do hlu­bin mystic­ké­ho pohád­ko­vé­ho svě­ta, záro­veň však s hlu­bo­kým posel­stvím pro vás samé. Individuálně namí­cha­ný mix.

A tak jsem to zku­si­la. Autorka dopo­ru­ču­je kar­ty pou­ží­vat pro inspi­ra­ci ve vzor­ci – minu­lost – pří­tom­nost – budouc­nost a kaž­dá z pozic může před­sta­vo­vat cca tři měsí­ce. Takže konec léta, začá­tek pod­zi­mu máme v minu­los­ti, čas do Vánoc máme na pozi­ci pří­tom­nost a posled­ní kar­ta nás pro­ve­de časem zim­ním zhru­ba do jara. Super, jde­me na to.

kouzelni_delfini-mensi img_20161019_111227

MINULOST: Příliv pro­spe­ri­ty

Váš život oplý­vá novým bohat­stvím a vzru­šu­jí­cí pří­le­ži­tost­mi. Takže ten, kdo se nyní ptá mě v minu­lých třech měsí­cích pře­ce jen troš­ku úspěš­né obdo­bí pře­de­vším v tom, že v men­ší či vět­ší míře dostá­val pří­le­ži­tos­ti. Nabídy od osu­du, od živo­ta. Něco při­jal, něco ne – jak to tak bývá. Něco viděl, něco ne. Ale tyhle nabíd­ky tam pros­tě byly.

PŘÍTOMNOST: Zvažte své mož­nos­ti

A tady si vez­mu na pomoc kníž­ku: „Nastal čas poo­hléd­nout se po jiných mož­nos­tech: Je vhod­ná doba uči­nit změ­ny.“

Někdy si mys­lí­me, že věci jsou pros­tě tako­vé, jaké jsou, a jiné mož­nos­ti nevi­dí­me. Vytažením této kar­ty vás Nebesa žáda­jí, abys­te se zamys­le­li nad kaž­dou situ­a­cí, o kte­ré si mys­lí­te, že se nedá změ­nit. Představte si, že vám kou­zel­ná moř­ská víla spl­ní tři přá­ní. Můžete si přát coko­liv? Co to bude? Věřte, že nee­xis­tu­je nic, co bys­te nemoh­li mít, a tato kar­ta vás žádá, abys­te pro­zkou­ma­li všech­ny své mož­nos­ti. Nejprve tak může­te uči­nit men­tál­ně, napří­klad během den­ní­ho sně­ní nebo ve snech. Potom je důle­ži­té pro­mě­nit tato přá­ní ve sku­teč­nost. Velké cíle roz­děl­te na men­ší a začně­te ješ­tě dnes. Jakmile začne­te obje­vo­vat nové pří­le­ži­tos­ti, mož­nos­ti, při­táh­ně­te vesmír­nou ener­gii smě­rem ke svým snům. Jakýkoli krok, kte­rý uči­ní­te, ať už malý či vel­ký, vám pomů­že vidět mož­nos­ti, kte­rých bys­te si dří­ve nevšimli.“

BUDOUCNOST: Zjednodušte si život

Ukliďte doma i v prá­ci, abys­te obno­vi­li rov­no­váhu v toku vašich akti­vit. Tato kar­ta jen zvý­raz­ňu­je před­cho­zí a při­dá­vá jí na síle. Drasticky vyhá­zej­te ze živo­ta odpad­ky. A to jak fyzic­ky, čili nabá­dá k něja­kým pozi­tiv­ním změ­nám doma nebo v prá­ci, úkli­du nebo vele­be­ní pro­stře­dí, ve kte­rém pobý­vá­te, ale také v hla­vě. Odklizený bal­van prý zvý­ší naši ener­gii a také sebe­vě­do­mí. No tak to je hezká prá­ce na celou zimu.

Evidentně dává smy­sl to, že situ­a­ce, na kte­rou se taza­tel ptá je v samém zárod­ku a je jak­si až  zázrač­ná v tom, že když na ní bude dotyč­ný „fakt makat“, tak dospě­je k výsled­ku. Jakoby už dostá­val na stří­br­ném pod­no­se ten lep­ší život, ale natáh­nout ruku je někdy tak těž­ké a hlav­ně – je to nové… A nikdo neví, co bude, až to ONO v ruce bude oprav­du držet.

Cítíte tu něhu? Nevím, ale hrát si tou­to kni­hou a kar­ta­mi mne oprav­du bavi­lo, pro­to­že jsem se usmí­va­la. Náhody nee­xis­tu­jí a tak mož­ná, když ten­to člá­nek čte­te, je v něm posel­ství i pro vás. Kdoví. A jest­li ne, tak si zkus­te potěž­kat v ruce tyhle del­fí­ní a vílí kar­ty a kníž­ku, pro leh­ké den­ní sně­ní je to zále­ži­tost jak děla­ná.

O autor­ce:

Doreen Virtue je autor­kou mno­ha best­selle­rů a to jak psy­cho­lo­gic­ky ladě­ných, tak pře­de­vším ladě­ných do anděl­ských ener­gií. Je pova­žo­vá­na za duchov­ní léči­tel­ku, tera­pe­u­t­ku a spi­so­va­tel­ku, kte­rá ovliv­ni­la živo­ty mno­ha mili­o­nů lidí. V bez­počtu jejích děls i vybe­rou ti, kte­ří upřed­nost­ňu­jí logi­ku a řád, stej­ně jako ti, kte­ří potře­bu­jí pohla­dit hlou­bě­ji po duši tře­ba prá­vě pro­střed­nic­tvím andě­lů a jiných duchov­ních bytos­tí.

Vydala Synergie Publishing SE, 2016, www.andele.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75718 s | počet dotazů: 286 | paměť: 71702 KB. | 20.06.2024 - 14:00:52