Kritiky.cz > Zajímavosti > S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů

S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů

IMG 20180208 105657
IMG 20180208 105657
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Musím se při­znat, že  kar­tič­ky hroz­ně ráda vyta­hu­ji v advent­ním čase, pros­tě to „Marie“ téma k tomu pří­mo vybí­zí, ale posled­ní dobou zjiš­ťu­ji, že se mimo­řád­ně hodí i pro jar­ní obdo­bí. Ono to jejich hlav­ní téma věnu­jí­cí se péči, něze a sce­lo­vá­ní člo­vě­ka jako tako­vé­ho, pohla­ze­ní po duši, se hodí v tuhle dobu snad ješ­tě o chlup víc.

Jsme zimou vyčer­pa­ní. Toužíme po pohla­ze­ní a pří­sli­bu plod­nos­ti, jara, roz­kvě­tu - no a to může být pro lid­skou duši jako ta pra­vá medi­cí­na.

Ačkoliv se nám Doreen Virtue v posled­ním roce od anděl­ských témat poně­kud odklo­ni­la, mno­ho podob­ných témat po ní zůstá­vá a jsem za to ráda. Ono ne vždy máte  nála­du na tvr­dou rea­li­tu a někdy potře­bu­je­te tro­chu slad­ké sme­ta­ny a nadý­cha­ných zákus­ků. Ty se neda­jí jíst kaž­dý den, já vím, a pro­to i tyhle kar­ty nepo­va­žu­ji za vhod­né pro kaž­do­den­ní výkla­dy - nebo ne dlou­ho­do­bě, jed­no­du­še pro­to, že se pře­je­dí.

Ovšem pro dopl­ně­ní nebo pro nála­du jsou JAKO VYŠITÉ.

A tak může­me pře­stat cho­dit kolem hor­ké kaše a rov­nou si jed­nu kar­tu vytáh­ne­me a uvi­dí­me, jest­li se nebu­de hodit do krá­mu i vám:

OPTIMISMUS

„Tato kar­ta radí, abys­te vidě­li požeh­ná­ní ve vaší sou­čas­né situ­a­ci bez ohle­du na to, jak zou­fa­le vypa­dá. Co jste se od ní nau­či­li? V čem jste nyní sil­něj­ší? Když vidí­te nyněj­ší požeh­ná­ní, bude­te do své­ho živo­ta při­ta­ho­vat více. Panna Marie vás vede, abys­te při­kro­či­li k vaše­mu živo­tu z pohle­du víry a důvě­ry.

Optimismus je for­ma víry a důvě­ry v Boha. Studie uka­zu­jí, že opti­mis­tič­tí lidé jsou na tom zdra­vot­ně lépe. Tuto vlast­nost může­me roz­ví­jet mod­lit­bou, sna­hou odha­lit svět­lo a lás­ku, kte­ré v této situ­a­ci jsou. Nadhled. Dívejte se na svou situ­a­ci opti­mis­tic­ky, vždyť je tvo­ře­na sou­čas­ný­mi roz­hod­nu­tí­mi a jed­ná­ním.“

Tak, je to něco o vás a pro vás?

Já dou­fám, že ano - mě roz­hod­ně tato kar­ta uklid­ni­la ner­vy. Ačkoliv to ješ­tě nebu­de jed­no­du­ché...

O autor­ce:

Doreen Virtue, Ph.D., je jas­no­vid­ná lek­tor­ka, dok­tor­ka psy­cho­lo­gie, kte­rá pra­cu­je s říší andě­lů, pořá­dá kur­zy po celém svě­tě, zabý­vá se anděl­ský­mi tera­pi­e­mi, komu­ni­ka­cí s duchov­ním svě­te. S podob­nou téma­ti­kou napsa­la kni­hu Andělská tera­pie, Léčení s andě­ly, Léčení s víla­mi a Poslové svět­la.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2017, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55454 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71974 KB. | 18.04.2024 - 05:38:17