Kritiky.cz > Recenze knih > Debbie Malone: Andělské vykládací karty

Debbie Malone: Andělské vykládací karty

IMG 20180423 102231
IMG 20180423 102231
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máme před sebou zce­la jedi­neč­né kar­ty. Autorka spo­ji­la své schop­nos­ti a jem­nou intu­i­ci s vel­mi hez­ky obra­zo­vě zpra­co­va­ný­mi kar­tič­ka­mi. Použila jsem je už na desít­ky výkla­dů a musím říci, že mají jed­nu zvlášt­ní vlast­nost. Zatímco někdy vypa­da­jí jako nená­pad­né, šeda­vé kar­ty, kte­ré jsou skry­ty v mlze – však ony i ty obráz­ky jsou tak tro­chu mlha­vé, tak jin­dy vidím spíš jejich barev­né okra­je, bar­vy, kte­rý­mi září a vystu­pu­jí prá­vě z té mlhy.

No a nako­lik to ovliv­ňu­je nala­dě­ní a výklad samot­ný, to už si musí kaž­dý zod­po­vě­dět sám, mě osob­ně při­jde, že to je úpl­ně, úpl­ně jed­no.

Karty jsou pros­tě doko­na­lé a ten­to jejich cha­me­le­ón­ní vlast­nost je jen třeš­nič­kou na dor­tu, něčím, čím si je vrý­vám do pamě­ti, pro­to­že tohle jsem u jiných zatím neza­ži­la.

S čím nám nej­lé­pe pomo­hou?

S otáz­ka­mi na směr. Jednoznačně to jsou kar­ty, kte­ré umí jít do hloub­ky pro­blé­mů, tak­že bych je vyu­ži­la při hle­dá­ní smě­ru v této chví­li. ve chví­li, kdy se zasta­ví­te, pro­to­že neví­te, jak dál. Protože je mož­ná tře­ba zůstat chví­li v kli­du, aby se věci moh­ly pohnout kolem vás.

No a dru­há vel­ká oblast je oblast jem­ných nitek, spo­ji­tos­tí a vysvět­le­ní situ­a­cí a minu­los­ti. I tady bych se při­klo­ni­la k tomu, abychom si na tako­vý výklad dali víc času. Odpovědi, kte­ré se nám dosta­nou mohou být až pře­kva­pi­vě přes­né a je tře­ba se nad nimi zamys­let, abychom je šma­hem neod­sou­di­li, nebo nao­pak nevza­li povrch­ně něja­kou rych­le vyvře­lou emo­ci za tu jedi­nou prav­du.

Učinila jsem zku­še­nost, že Andělské vyklá­da­cí kar­ty jsou vel­mi hlu­bo­ké, a i jed­na jedi­ná kar­ta, když vám pad­ne jiný den nebo u jiné­ho výkla­du, může mít zce­la jiný význam. Jako by se pro­mě­ňo­va­ly v čase, pro­sto­ru a v jed­not­li­vých téma­tech.

A ješ­tě dvě výho­dy, pro­sím!

  • Jsou ako­rát do ruky (mají skvě­lou veli­kost pro jem­nou žen­skou ruč­ku)
  • Knížka je super do kabel­ky pro oby­čej­né pro­čí­tá­ní, pro­to­že co strán­ka, to malá lid­ská moud­rost….

…kte­rou nerad­no jen tak zapo­me­nout…

Vezměte si, koli­krát obje­vu­je­me v růz­ných kni­hách Ameriku. Kolikrát vlast­ně přes­ně víme, co se tam píše, koli­krát to cítí­me…

A tak opa­ko­vá­ní je mat­kou moud­ros­ti. A s intu­i­tiv­ně vede­ný­mi výkla­dy dvoj­ná­sob. To je totiž přes­ně na míru.

Debbie Malone se to poved­lo – jsou to krás­né, jem­né, něž­né kar­ty! A Amalii I. Chitulescu dvoj­ná­sob!

O auto­rech:

Autorka tex­tu: Debbie Malone je aus­tral­ská mezi­ná­rod­ně uzná­va­ná jas­no­vid­ka a v této své sadě se zamě­ři­la na jed­not­li­vé život­ní situ­a­ce a při­řa­ze­ní těch správ­ných andě­lů, jež vám mohou pomo­ci. Třicet šest karet je jen zlom­kem její prá­ce. V Sydney dokon­ce pomá­há poli­ci při nalé­zá­ní pohře­šo­va­ných osob, vystu­pu­je v tele­viz­ních pořa­dech a pomá­há lidem komu­ni­ko­vat s jejich zemře­lý­mi blíz­ký­mi.

Ilustrace: Amalia I. Chitulescu je půvo­dem rumun­ská ilu­strá­tor­ka, kte­ré ráda pra­cu­je s kon­tras­tem svět­la a stí­nu, zís­ka­la svou oso­bi­tou tvor­bou zakáz­ky pro nej­růz­něj­ší hudeb­ní kape­ly, kniž­ní obál­ky, fir­my, spi­so­va­te­le… má širo­ké port­fo­li­um, kte­ré vní­má jako vel­ký dar, díky kte­ré­mu může roz­dá­vat své poje­tí zázra­ků a vní­má­ní krá­sy.

Karty vyda­lo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2018


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77775 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71636 KB. | 14.06.2024 - 21:34:15