Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider’s Web

Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider’s Web

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Lisbeth Salander je zpět. Špičková hac­ker­ka, kte­rá při svém posled­ním dob­ro­druž­ství odha­li­la celo­svě­to­vou kon­spi­ra­ci se svo­jí bio­lo­gic­kou rodi­nou v čele, se dočka­la tře­tí­ho zpra­co­vá­ní. Po švéd­ském ori­gi­ná­lu s Noomi Rapace v hlav­ní roli a vyda­ře­ném ame­ric­kém rema­ku od Davida Finchera s Rooney Mara, se pro­du­cen­ti roz­hod­li radě­ji pokra­čo­vat adap­ta­cí čtvr­té­ho dílu kniž­ní série, kte­rou po Stiegu Larssonovi pře­vzal dal­ší švéd­ský autor David Lagercrantz. Jak se vyda­ři­la adap­ta­ce čtvr­té­ho dílu série Millenium pod tak­tov­kou talen­to­va­né­ho Fede Alvareze s Claire Foy z The Crown v hlav­ní roli oso­bi­té hac­ker­ky?


Několik let poté, co se Lisbeth Salander (Claire Foy) vypo­řá­da­la se svo­jí minu­los­tí a zasta­vi­la své­ho otce, kte­rý byl jed­ním z nej­vět­ších mafi­á­nů neje­nom v Evropě, se dostá­vá opět do ohro­že­ní, když ji jed­na z jejich posled­ních zaká­zek při­ve­de do hle­dáč­ku NSA. Z hac­ker­ky, kte­rá trá­pí vliv­né muže, kte­ří si vybí­je­jí zlost na ženách, se nyní stá­vá nej­hle­da­něj­ší zlo­či­nec po kte­rém jde neje­nom švéd­ská taj­ná služ­ba a NSA ale také kri­mi­nál­ní orga­ni­za­ce s napo­je­ním na mafii. Všichni chtě­jí jedi­né, pro­gram, kte­rý Lisbeth ze ser­ve­rů NSA ukradla - uni­kát­ní pro­gram kte­rý má mož­nost vzdá­le­ně ovlá­dat nuk­le­ár­ní arze­nál po celém svě­tě... 
Rozhodnutí pokra­čo­vat v pří­bě­zích, spí­še než dělat dal­ší zby­teč­ný rema­ke bylo asi nej­lep­ším, co pro­du­cen­ti moh­li udě­lat. Škoda jen, že si necha­li talent Davida Finchera a pad­nou­cí duo Rooney Mara a Daniel Craig ujít. Jistě, Fede Alvarez coby reži­sér a Claire Foy v roli talen­to­va­né hac­ker­ky nejsou vylo­že­ně špat­ná náhra­da, ona pre­ciz­nost pře­de­šlé ame­ric­ké vari­an­ty fil­mo­vé­ho Milénia se zkrát­ka těž­ko repli­ku­je, když za ní sto­jí jeden z nej­lep­ších reži­sé­rů sou­čas­né gene­ra­ce. Dívka v pavou­čí síti je navíc přímým pokra­čo­vá­ním jak švéd­ské tak ame­ric­ké ver­ze (byť někte­ré momen­ty vlast­ně igno­ru­je - tedy je přímým pokra­čo­vá­ním kte­ré se tak tro­chu vyme­zu­je) tak­že si o srov­ná­ní s pře­de­šlý­mi fil­mo­vý­mi adap­ta­ce­mi pří­mo říká. 

Jistě, člo­věk kte­rý o této sérii nikdy nesly­šel a žád­ný z pře­de­šlých dílů nevi­děl nebo neče­tl, bude mít nej­spí­še v někte­rých momen­tech tro­chu pro­blém se ori­en­to­vat (v momen­tech kdy film fun­gu­je spí­še jako díl sklá­dač­ky než samo­stat­ný kus) a v jiných mu zase bude hrát ten­to fakt do karet (v momen­tech kdy film igno­ru­je nebo pře­pra­co­vá­vá někte­ré momen­ty z pře­de­šlých knih/filmů aby jeho vlast­ní pří­běh lépe fun­go­val. Faktem ale je, že v někte­rých čás­tech film doce­la vlast­ně nefun­gu­je, neboť pří­běh nedá­vá smy­sl ani v jed­né rovi­ně a půso­bí vyuměl­ko­va­ně - nej­ví­ce vidi­tel­né je to v závě­reč­ném dia­lo­gu na ská­le, jehož prv­ní část nedá­vá v žád­né ze sou­vis­los­tí ani na moment smy­sl. 
Příběh a jeho rea­li­za­ce je totiž v pří­pa­dě Dívky v pavou­čí síti tím jed­no­znač­ně nej­slab­ším člán­kem celé­ho fil­mu. Spousta věcí v prů­bě­hu těch dvou hodin v kině půso­bí naho­di­le nebo nao­pak pře­hna­ně vykon­stru­o­va­ně tako­vým způ­so­bem, že by i Sherlocku Holmesovi padla spod­ní čelist. Extrémní způ­sob jakým tvůr­ci pra­cu­jí s prin­ci­pem prav­dě­po­dob­nos­ti a sna­ží se vás pře­svěd­čit o geni­a­li­tě akté­rů doce­la naru­šu­jí imer­zi. Je tedy pro­blém po něko­li­ka vyhro­ce­ných momen­tech fil­mu důvě­řo­vat jako ply­nu­lé­mu ději spí­še než sle­du vykon­stru­o­va­ných momen­tů. 
Na dru­hé stra­ně je herec­ká i režij­ní slož­ka poměr­ně pře­kva­pi­vě sluš­ná. Claire Foy i přes moji  počá­teč­ní nedů­vě­ru doká­za­la v roli Lisbeth Salander zafun­go­vat na výbor­nou a, upra­vu­jíc si posta­vu tro­chu pro sebe, ona jako před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role fun­gu­je na výbor­nou. Fede Alvarez se navíc sna­ží svým oso­bi­tým způ­so­bem adap­to­vat styl Davida Finchera a dodat tomu tro­chu své­ho umu a nápa­di­tos­ti. Jistě, ona pre­ciz­nost a řeme­sl­ná vypi­lo­va­nost tomu chy­bí, s atmo­sfé­rou ovšem film pra­cu­je doko­na­le a díky sluš­né kame­ře Pedra Luqueho je řeme­sl­ná strán­ka fil­mu tím, co film drží i ve slab­ších momen­tech stá­le na nohách. 
Slušná hudeb­ní kuli­sa Roque Bañose navíc tepe do ryt­mu fil­mu i když děj pře­šla­pu­je mož­ná až zby­teč­ně na mís­tě. díky oné tem­né atmo­sfé­ře a všu­dy pří­tom­né­mu nepří­jem­né­mu poci­tu se sním­ku daří úspěš­ně pro­dat i momen­ty, kte­ré by nor­mál­ně nepro­šly. Jednou výt­kou na adre­su fil­mu kte­rou bych ješ­tě zmí­nil je sna­ha repli­ko­vat feno­me­nál­ní titul­ko­vou sek­ven­ci Davida Finchera, kte­rá postrá­dá v pří­pa­dě toho­to fil­mu onu hra­vost, důmy­sl­nost i výraz­ný hudeb­ní motiv. Díky tomu půso­bí jako sna­ha vyvo­lat pově­do­mé poci­ty laci­nou náhraž­kou. Což je tro­chu ško­da, pro­to­že když na chví­li pomi­nu slab­ší dějo­vou strán­ku, není tohle pokra­čo­vá­ní vylo­že­ně špat­ným pokra­čo­vá­ním pře­de­šlých pří­bě­hů.        
Dívka v pavou­čí síti je ve výsled­ku zále­ži­tos­tí spí­še pro fanouš­ky kniž­ní série / fil­mů, byť pro­ti nim něko­li­krát bro­jí. Zpracováním se jed­ná o výraz­ný upgra­de opro­ti původ­ním švéd­ským fil­mům (byť stá­le mílo­vý­mi kro­ky za ame­ric­kým rema­kem), kte­ré­ho zra­zu­je sla­bá dějo­vá lin­ka a její ne vždy doce­la šťast­ná rea­li­za­ce. Claire Foy v hlav­ní roli fun­gu­je pře­kva­pi­vě dob­ře a atmo­sfé­ra drží Dívku v pavou­čí síti i v momen­tech kdy to vše úpl­ně tak nefun­gu­je. Jako tako­vá tro­chu béč­ko­vá kri­mi­nál­ka se sever­ským náde­chem fun­gu­je tenhle film doce­la sluš­ně. To je ale tak vše, co lze od toho­to dílu pří­bě­hů švéd­ské hac­ker­ky čekat.    
    

Třetí ver­ze fil­mo­vé­ho Milénia jako sluš­ná kri­mi­nál­ka doce­la fun­gu­je i bez před­cho­zí zna­los­ti, avšak tam kde řeme­sl­ná strán­ka a Claire Foy v hlav­ní roli tuhle kapi­to­lu zachra­ňu­jí, fil­mu podrá­ží nohy dějo­vá lin­ka a její ne vždy zrov­na šikov­ná rea­li­za­ce, kte­rá ne zříd­kakdy půso­bí až pře­hna­ně vykon­stru­o­va­ně a umě­le. Pokud od toho­to fil­mu neče­ká­te vel­ké věci ale jen v rám­ci mož­nos­tí sluš­nou kri­mi­nál­ku v sever­ském duchu, pak smě­le do toho. Nic víc toho ale v sobě Dívka v pavou­čí síti neskrý­vá. 

Dívka v pavou­čí síti
(The Girl in the Spider’s Web,  The Girl in the Spider’s Web: A New Dragon Tattoo Story, Dievča v pav­účej sie­ti)
Krimi / Drama / Thriller

USA, 2018, 111 min

Režie: Fede Alvarez
Předloha: David Lagercrantz (kni­ha)
Scénář: Steven Knight, Fede Alvarez, Jay Basu
Kamera: Pedro Luque
Hudba: Roque Baños
Hrají: Claire Foy, Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield, Sverrir Gudnason, Stephen Merchant, Vicky Krieps, Synnøve Macody Lund, Cameron Britton, Mikael Persbrandt, Volker Bruch, Claes Bang, Carlotta von Falkenhayn, Alexander Yassin, Johan Eriksson, Hendrik Heutmann
Producenti: Scott Rudin, Amy Pascal, Elizabeth Cantillon, Eli Bush, Søren Stærmose, Ole Søndberg, Berna Levin
Střih: Tatiana S. Riegel
Scénografie: Eve Stewart
Kostýmy: Carlos Rosario

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let

 V kinech od: 08.11.2018 Falcon
 V kinech od: 08.11.2018 Itafilm
 V kinech od: 09.11.2018 Sony Pictures

https://www.csfd.cz/film/62000-divka-v-pavouci-siti/
https://www.imdb.com/title/tt5177088/


Podívejte se na hodnocení Dívka v pavoučí síti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • StarDance se blíží mílovými kroky23. září 2018 StarDance se blíží mílovými kroky V pátek 21.září proběhl v rámci mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha v Praze Den se StarDance. Akce proběhla na Náměstí Václava Havla od 15 do 19 hodin. Na programu byla […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Shrek: Zvonec a konec28. prosince 2023 Shrek: Zvonec a konec Po podprůměrném třetím dílu jsme se dočkali nápravy. Není to sice tak skvělé jako první díl, ale atmosférou se to přibližuje prvnímu dílu. Konec nablýskanému království Hollywood s jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Komiks 608. prosince 2018 Komiks 60 Posted in Komiks
  • Hallowed Ground (2007)4. ledna 2014 Hallowed Ground (2007) Její příjezd byl přeurčen, aneb další kukuřičné pole, strašák a fanatičtí vidláci… Liz je nucena kvůli poruše svého auta sjet z hlavní silnice a zastavit v malém […] Posted in Horory
  • Ples21. října 2016 Ples Posted in Komiks
  • Love, Death & Robots22. června 2022 Love, Death & Robots 6/10 – Nic moc. Pár opravdu dobrých dílů, na můj vkus příliš opravdu nudných dílů, které nepřenesly nic nového ani zajímavého. Na LD&R oceňuji především dvě věci: 1) nápad něco takového […] Posted in Krátké recenze
  • JOHN MOORE7. března 2013 JOHN MOORE John Moore se narodil v Irsku, kde také vyrůstal a studoval. V deseti letech se začal zajímat o fotografii, která se stala jeho celoživotním koníčkem. Pracoval jako kameraman zpravodajství […] Posted in Profily osob
  • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […] Posted in Zajímavosti
  • Reacher - Season 229. ledna 2024 Reacher - Season 2 První série byla o něco sympatičtější, jelikož se odehrávala v malém městečku a hodně evokovala mé oblíbené Banshee a taky to byla Reacherova sólovka, zde mu přibyde tým, takže má o […] Posted in Krátké recenze
  • Natáčení filmu Nosferatu s Billem Skarsgårdem v roli hraběte Orloka začne v únoru v Praze9. ledna 2023 Natáčení filmu Nosferatu s Billem Skarsgårdem v roli hraběte Orloka začne v únoru v Praze Film Nosferatu Roberta Eggerse se oficiálně chystá a bylo oznámeno datum zahájení natáčení v České republice. Podle nejnovějšího vydání Production Weekly se Nosferatu bude natáčet od 23. […] Posted in Filmové a televizní aktuality

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71602 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71578 KB. | 22.06.2024 - 18:02:28