Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Grinch - Film má rodinný charakter a pobaví každého, kdo se nechá vtáhnout do bláznivého světa animovaného filmu plného nápadů.

Grinch - Film má rodinný charakter a pobaví každého, kdo se nechá vtáhnout do bláznivého světa animovaného filmu plného nápadů.

G1
G1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo nemá rád před­vá­noč­ní náku­py, pře­zdo­be­né obcho­dy a tu neu­tu­cha­jí­cí radost­nou nála­du, kte­rá před­chá­zí Štědrému dnu, ten jis­tě pocho­pí nabru­če­nou nála­du a nápa­dy pana Grinche.  Ten žije se svým psem Maxem v nápa­di­tě zaří­ze­ném skal­ním síd­le s výhle­dem do údo­lí. Přestože je kolem krás­ná pří­ro­da, maleb­né měs­teč­ko Kdosice v údo­lí a jeho oby­va­te­lé Kdovící ho parád­ně štvou. Městečko vypa­dá, jako by ho někdo vyro­bil z per­ní­ku, ale ve sku­teč­nos­ti je jen pří­liš barev­né a roz­já­sa­né. Jsou Vánoce a kaž­dý se těší na Santu. Kdovíci naku­pu­jí dár­ky a zdo­bí své domeč­ky, vše­mu domi­nu­je mohut­ný vánoč­ní stro­mek. Radostnou před­vá­noč­ní nála­du plnou tajem­né­ho oče­ká­vá­ní Grinch pří­mo nesná­ší, a tak chys­tá pro Kdovíky pře­kva­pe­ní. Netuší ale, že pře­kva­pe­ní chys­tá i malá hol­čič­ka Cindy-Lou.

Grinch je pohád­ko­vý skří­tek a hrdi­na kres­le­né ver­šo­va­né kni­hy „Jak Grinch ukra­dl Vánoce!“, kte­rou napsal ame­ric­ký spi­so­va­tel a kari­ka­tu­ris­ta Theodor Seuss Geisel. Ten psal pod pseu­do­ny­mem Dr. Seuss  a napsal cel­kem 46 dět­ských knih. Mnoho z nich bylo zfil­mo­vá­no a k těm nej­ob­lí­be­něj­ším pat­ří pří­běh o Grinchovi. Kniha byla vydá­na v roce 1957. Následně byla zpra­co­vá­na a zpo­pu­la­ri­zo­vá­na v tele­viz­ním fil­mu reži­sé­ra Chucka Jonese (1966; Metro-Goldwyn-Mayer’s MGM Animation/Visual Arts stu­dio). Další film vzni­kl v roce 2000 pod názvem Grinch, kde se v roli Grinche pře­ve­dl Jim Carrey. Současná ver­ze fir­my llu­mi­nati­on Entertainment je již tře­tím fil­mo­vým zpra­co­vá­ní a ten­to­krát se jed­ná o ver­zi ani­mo­va­nou.

Příběh je vděč­ný nejen kon­tras­tem nálad a výraz­nou posta­vou podi­vín­ské­ho skřít­ka, ale také nabí­zí pohled na pře­hna­né osla­vy Vánoc a vybí­zí k zamyš­le­ní. Příběh kon­čí smíř­li­vě pro oby­va­te­le měs­ta i nerud­né­ho skřít­ka, kte­rý ve svém srd­ci má také mís­to pro cit. Tvůrcům fil­mu nelze upřít buj­nou fan­ta­zii při vymýš­le­ní ozdob, atrak­cí, zábav i vyná­le­zů, kte­ré si uží­va­jí Kdovíci. Také skal­ní síd­lo Grinche půso­bí impo­zant­ně a v kaž­dém kou­tě je něja­ká podiv­nost nebo neob­vyk­lé tech­nic­ké řeše­ní. Další inspi­ra­cí pro rea­li­za­ci vtip­ných scé­nek a řeše­ní je pří­pra­va pro­mě­ny na Santu se sobím spře­že­ním. A svůj díl pozor­nos­ti dosta­la i posta­va hol­čič­ky Cindy-Lou spo­lu s kama­rá­dy. Grinch, děti i pes Max jsou pány situ­a­ce a kaž­dý dosta­ne v pří­bě­hu dosta­tek pozor­nos­ti. Závěr pří­bě­hu kon­čí jako kaž­dá správ­ná pohád­ka vše­o­bec­nou poho­dou.

Režisérskou dvo­ji­ci tvo­ří Pete Candeland a Yarrow Cheney, kte­rá již na svém kon­tě úspěš­ný film “Tajný život maz­líč­ků“. Textovou slož­ku fil­mu tvo­ří jed­nak ver­šo­va­ný prů­vod­ce dějem, jed­nak dia­lo­gy postav. To vše je v čes­ké ver­zi nada­bo­vá­no. V pří­bě­hu je i něko­lik koled, kte­ré však zazní v ang­lic­kém ori­gi­ná­lu. Je to u dět­ské­ho fil­mu nezvyk­lé, ale osob­ně si nemys­lím, že by děti byly ochu­ze­ny o kul­tur­ní záži­tek, nao­pak, ang­lič­ti­na je pro kole­dy o Santovi sty­lo­vá. Grinche namlu­vil v ori­gi­ná­lu herec  Benedict Cumberbatch a pro čes­ké děti má hlas Vojty Dyka. Příjemně půso­bí i vypra­věč v podá­ní Matěje Hádka, kte­rý dodá­vá ver­šům pohád­ko­vý důraz.

Film má rodin­ný cha­rak­ter a poba­ví kaž­dé­ho, kdo se nechá vtáh­nout do bláz­ni­vé­ho svě­ta ani­mo­va­né­ho fil­mu plné­ho nápa­dů.

Hodnotím: 60 %


Podívejte se na hodnocení Grinch na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21069 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72318 KB. | 24.05.2024 - 12:51:07