Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone

Kapsy plné dynamitu - poslední western Sergia Leone

Kapsy
Kapsy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Juan Miranda (Rod Steiger) je chlad­no­krev­ný zlo­děj a šéf počet­né rodi­ny, kte­rá se živí okrá­dá­ním náhod­ných pocest­ných a pře­pa­dá­ním dostav­ní­ků. V době, kdy kolem něho doslo­va „vře“ mexic­ká revo­lu­ce, zají­má se jen o to, jak rych­le napl­nit vlast­ní žalu­dek. Zlomyslná náho­da mu jed­no­ho dne posta­ví do ces­ty muže, s jakým se ve svém živo­tě ješ­tě nikdy nese­tkal: John H. Mallory (James Coburn) jez­dí na moto­cy­klu, z niče­ho a niko­ho nemá strach, pří­mo ďábel­ským způ­so­bem zachá­zí s dyna­mi­tem a dělá jen to, co chce. Na roz­díl od všech čle­nů své tlu­py Miranda rázem pocho­pí, že to je ten správ­ný člo­věk, kte­rý mu může pomo­ci spl­nit dlou­ho­le­tý sen. Tím není nic jiné­ho, než vykra­de­ní vel­ké ban­ky v měs­tě Mesa Verde. A tak se poku­sí Johna H. Malloryho pro svůj záměr zís­kat. Ten však má napros­to odliš­né plá­ny, o nichž ale pří­liš nemlu­ví. Přesto se ces­ty obou roz­díl­ně uva­žu­jí­cích mužů spo­jí..

Každý žánr má více­mé­ně jed­no­ho stě­žej­ní­ho tvůr­ce, kte­rý daný žánr pro­sla­vil nej­ví­ce. Co se týče wes­ter­nů toto prven­ství prav­dě­po­dob­ně pat­ří Sergiu Leonovovi, jeli­kož 5 z jeho 8 fil­mů spa­dá do žán­ru wes­ter­nu a titu­ly jako kom­plet­ní Dolarová tri­lo­gie (Pro hrst dola­rů, Pro pár dola­rů navíc, Hodný, zlý a ošk­li­vý) a Tenkrát na Západě pat­ří mezi vzo­ro­vé fil­my toho­to žán­ru. Krom těch­to zmí­ně­ných 4 fil­mů je tu ale ješ­tě jeden wes­tern Sergia Leoneho- Ten, kte­rý je tak tro­chu neprá­vem zapad­lý prá­vě ve stí­nu svých slav­něj­ších brat­říč­ků a kte­rým Sergio Leone defi­ni­tiv­ně udě­lal pápá wes­ter­no­vé­mu žán­ru. Je to titul Kapsy plné dyna­mi­tu.

Na Kapsách plných dyna­mi­tů Leone pra­co­val už během fini­šo­vá­ní Tenkrát na Západě a spo­leč­ně s Tenkrát na Západě a poz­děj­ším Tenkrát v Americe pat­ří Kapsy plné dyna­mi­tu do neo­fi­ci­ál­ní Americké tri­lo­gie (původ­ní název fil­mu měl dokon­ce být Tenkrát za revo­lu­ce!) ve kte­ré se Leone chtěl zamě­řit na zásad­ní momen­ty vývo­je Ameriky. Leone poté sice Kapsy plné dyna­mi­tu napsal a měl je pro­du­ko­vat, reží­ro­vat ovšem ten­to­krát nechtěl.

Leoneovi se zde poda­ři­lo napros­to věro­hod­ně vybu­do­vat přá­tel­ství mezi dvě­ma zce­la odliš­ný­mi lid­mi, kte­ří jsou zdán­li­vě odsou­ze­ni k vzá­jem­né­mu se zni­če­ní, osud to ale ve finá­le chce jinak. Zatímco Juan Miranda je oči­vid­ně bídák od kos­ti, John Mallory má ve finá­le vel­mi dob­ré úmys­ly a i když se nejdří­ve sna­ží Miranda vyu­žít Malloryho vzhle­dem k jeho vyhlá­še­nos­ti v kate­go­rii tero­ris­tů a vyu­žít ho ke své­mu snu o vykra­de­ní ban­ky, kar­ta se rych­le obrá­tí. Juan se tak pro­ti své vůly sta­ne hrdi­nou revo­lu­ce, časem se v něm ale pře­ce jen začne pro­bou­zet jeho svět­la schrán­ka a pře­de­vším zde sku­teč­ně dochá­zí k peč­li­vě věro­hod­ně budo­va­né­mu přá­tel­ství, ale ne zas tako­vé­mu aby zavá­ně­lo homoero­ti­kou. Jednoduše pro­slu­lý Leoneho balanc.

I zde se neza­pře Leoneho autor­ský per­fek­ci­o­nis­tic­ký ruko­pis, kde se opět jede na cel­ky, dlou­hé pro­táh­lé a pře­de­vším vizu­ál­ně úchvat­né zábě­ry a pře­de­vším je tu opět napros­to bra­vur­ně nasta­vo­va­ná atmo­sfé­ra díky, kte­ré se pozná, že už má sku­teč­ně divák zku­še­nost s někým, kdo si wes­ter­no­vý žánr oša­hal.

Více na Kritiky.cz
Projekt Power | Project Power Kina se pomalu ale jistě vrací k režimu, který by se dal označit za v rámci možností normál...
Sloužím o víkendu ...
Full Game | Kazakhstan vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds ...
Anděl Páně 2 - Pohled do maskérny - Největší problém jsou červené nosy Hlavní maskérkou filmu Anděl Páně byla 2 Andrea McDonald. Liší se práce maskéra u pohádky ...
Letní praxe - Úvod do pediatrie ...

Kapsy plné dyna­mi­tu jsou ve finá­le i přes své dobo­vé zasa­ze­ní mož­ná tro­chu odleh­če­něj­ší než zby­tek Leoneovy tvor­by i přes to, že ani zde nechy­bí napros­to váž­né a drs­né momen­ty. Zároveň mají co se týče výpra­vy mož­ná Kapsy plné dyna­mi­tu vět­ší měřít­ko než ostat­ní Leoneho wes­ter­ny (nej­lé­pe se to srov­ná­vá s Hodný, zlý a ošk­li­vý), pře­ce jen jsme ale už zvyklí na to, že Leoneovi sta­čí více­mé­ně malé měřít­ko a přes­to doká­že divá­ka dostat do kolen. Kapsy plné dyna­mi­tu jsou tak sice vět­ší, výprav­něj­ší a do jis­té míry akč­něj­ší (co se týče Mexické revo­lu­ce se zde dosta­ne­me i do bitev­ních řad), Leone ale pře­kva­pi­vě doká­zal ješ­tě vět­ší před­sta­ve­ní před­tím s men­ším měřít­kem. Nic to ale nemě­ní na tom, že jsou Kapsy plné dyna­mi­tu bez­po­chyb vel­kou epic­kou výprav­nou zále­ži­tos­tí.

Zároveň mají Kapsy plné dyna­mi­tu opro­ti před­cho­zím Leoneho wes­ter­nům men­ší tem­po­vá zaškobrt­nu­tí, což je věc na kte­rou od Leoneho nejsme zvyklí (Hodný, zlý a ošk­li­vý má 166 minut, zatím posled­ní Final Cut Tenkrát v Americe 240 minut a čty­ři hodi­ny nikdy neu­tek­li tak rych­le!) a je to pře­kva­pi­vé. Ten film se kdo­ví­jak neloudá, jako jedi­né­mu v rám­ci Leoneho tvor­by by mu ale mož­ná pro­spěl men­ší výstřih pár momen­tů.

I po strán­ce vizu­á­lu jde ale opět o pře­krás­ný Leoneho film a s kame­ra­ma­nem Giuseppem Ruzzolinim si vizu­ál­ní strán­ku kla­sic­ky pohlí­dal. U Leoneho fil­mů jinak nesmí chy­bět Ennio Morricone a jeho dal­ší famóz­ní soun­d­track, kte­rý se opět nád­her­ně poslou­chá. I tohle dělá z Kapes plných dyna­mi­tů něco víc než pou­hou fajn věc a jde o dal­ší vel­mi pove­de­nou wes­ter­no­vou kla­si­ku, kte­rá jen nedo­sa­hu­je vrcho­lu.

Leone se mož­ná neroz­lou­čil nej­lep­ším wes­ter­nem, zato ale roz­hod­ně v nej­lep­ší for­mě. Bravurní dob­ro­druž­ná jíz­da s pove­de­nou hlav­ní dvo­ji­cí a sym­bo­lic­ká teč­ka za Leoneho wes­ter­ny v defi­ni­tiv­ně posled­ním obdo­bí Divokého Stojím si za tím, že šlo z toho vše­ho ať už po strán­ce emo­cí nebo zimo­mrá­vek ješ­tě o kus víc, přes­to jsou ale Kapsy plné dyna­mi­tu důka­zem, že Leone snad oprav­du v živo­tě nena­to­čil špat­ný ba ale­spoň prů­měr­ný film. A i to z něj dělá jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších fil­ma­řů his­to­rie kine­ma­to­gra­fie.....

Více na Kritiky.cz
Red Dwarf: Back to Earth [40%] Rozhodli oslavit výročí jednadvaceti let od jeho vzniku natočením třídílné minisérie „Re...
Football Manager 2020 si zdarma na Epic Games Store stáhlo půl... Football Manager 2020 si zdarma na Epic Games Store stáhlo půl milionu lidí...
V amerických kinech debutuje film Ďáblovo spiknutí natočený v Praze; české lokace jsou chváleny Dábelské spiknutí, které se v roce 2019 natáčelo pod názvem dEvil v Praze a na dalších mís...
The Pregame Skate - 1 June 2021 | #IIHFWorlds 2021 ...
Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích Dvanáctiletá Bára a její rodiče se přednedávnem přestěhovali z Prahy do domu na venkově. B...

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © United Artists


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kapsy plné dynamitu4. října 2021 Kapsy plné dynamitu Kapsy plné dynamitu (Giù la testa) je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1971 s Rodem Steigerem, Jamesem Coburnem a Romolem Vallim v hlavních rolích. Jedná se o druhý film takzvané časové […] Posted in Speciály
  • Tenkrát na Západě16. prosince 2021 Tenkrát na Západě Tenkrát na Západě (italsky: C'era una volta il West, "Byl jednou jeden západ") je výpravný spaghetti western z roku 1968, který natočil Sergio Leone společně se Sergiem Donatim podle […] Posted in Speciály
  • Hodný, zlý a ošklivý6. března 2022 Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších westernů v dějinách filmu je považován za kvintesenci úspěšného žánru spaghetti western. Film […] Posted in Speciály
  • Pro pár dolarů navíc24. února 2022 Pro pár dolarů navíc Pro pár dolarů navíc (italsky: Per qualche dollaro in più) je spaghetti western z roku 1965, který natočil Sergio Leone. V hlavních rolích lovců odměn v něm vystupují Clint Eastwood a Lee […] Posted in Speciály
  • Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl "dolarové" trilogie11. listopadu 2020 Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl "dolarové" trilogie Tři pistolníci, nepřátelé na život a na smrt, a každý zná část tajemství, bez něhož ti ostatní nikdy nenajdou ukrytý zlatý poklad. Jako první se o něm dozví zabiják Sentenza zvaný […] Posted in Retro filmové recenze
  • Old Shatterhand9. ledna 2023 Old Shatterhand Old Shatterhand je western z roku 1964. Film z řady německých filmů Karla Maye režíroval Hugo Fregonese. Hrají v něm Lex Barker a Pierre Brice. Děj Po tom, co bílí bandité spolu s […] Posted in Speciály
  • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
  • Kleopatra7. ledna 2022 Kleopatra Kleopatra je americký výpravný historický film z roku 1963 v režii Josepha L. Mankiewicze, jehož scénář adaptovali Mankiewicz, Ranald MacDougall a Sidney Buchman podle knihy Život a doba […] Posted in Speciály
  • Sedm statečných1. ledna 2022 Sedm statečných Sedm statečných je americký western z roku 1960, který natočil režisér John Sturges podle scénáře Williama Robertse. Jedná se o remake japonského filmu Sedm samurajů Akiry Kurosawy z roku […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Poslední výstřel21. prosince 2021 Vinnetou - Poslední výstřel Vinnetou - Poslední výstřel je celovečerní film z roku 1965, který natočil režisér Harald Reinl podle knihy Karla Maye. Hlavní role ztvárnili Lex Barker a Pierre Brice, dále Rik Battaglia, […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16590 s | počet dotazů: 288 | paměť: 70223 KB. | 01.12.2023 - 07:02:36