Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Disney+ Day přinese skvělé premiéry včetně filmu Thor: Láska jako hrom od studia Marvel

Disney+ Day přinese skvělé premiéry včetně filmu Thor: Láska jako hrom od studia Marvel

166461166 d6e5ad
166461166 d6e5ad
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Disney+ Day při­ne­se skvě­lé pre­mi­é­ry včet­ně fil­mu

Thor: Láska jako hrom od stu­dia Marvel

 

8. září uve­de stre­a­mo­va­cí služ­ba Disney+ mno­ho novi­nek včet­ně fil­mu Thor: Láska jako hrom, Pinocchio, Auta na cestách, MIKE, Svatební sezó­na, Tierra Incógnita: Utajená země, Vítej v klu­bu, Obi-Wan Kenobi: Jediův návrat nebo Assembled: Jak se natá­čel film Thor: Láska jako hrom.

 

 

Předplatitelé stre­a­mo­va­cí služ­by Disney+ se mohou 8. září těšit na mno­ho exklu­ziv­ních novi­nek, kte­ré budou mít v ten­to den celo­svě­to­vou pre­mi­é­ru. Vedle fil­mu Thor: Láska jako hrom od stu­dia Marvel to bude i film o fil­mu Assembled: Jak se natá­čel film Thor: Láska jako hrom, dále Obi-Wan Kenobi: Jediův návrat, Tierra Incógnita: Utajená země, Svatební sezó­na, Pinocchio, Auta na cestách nebo nová bio­gra­fic­ká mini­sé­rie MIKE.

 

 

Pinocchio

Oblíbený pří­běh o dře­vě­né lout­ce, kte­rá se vydá­vá na napí­na­vou dob­ro­druž­nou ces­tu, aby se sta­la sku­teč­ným chlap­cem, se vra­cí v podo­bě hra­né­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu pod tak­tov­kou Oscarem ověn­če­né­ho reži­sé­ra Roberta Zemeckise. Tom Hanks (Petr Štěpánek) hra­je Geppetta, řez­bá­ře, kte­rý stvo­řil Pinocchia (Benjamim Evan Ainsworth, v čes­kém zně­ní Kristián Páca) a cho­vá se k němu, jako by byl jeho vlast­ní syn. Dále usly­ší­te v čes­kém zně­ní Petra Neskusila jako Jiminyho Cricketa (v původ­ním zně­ní Joseph Gordon-Levitt), Pinocchiova prů­vod­ce a záro­veň jeho „svě­do­mí“ a Vendulu Příhodovou jako Modrou vílu (Cynthia Erivová nomi­no­va­ná na Oscara), kte­rá záro­veň nazpí­va­la úvod­ní píseň k fil­mu. Ve fil­mu se obje­ví také nová posta­va kočí­ho, kte­rou ztvár­ní Luke Evans (Lukáš Janota) a kte­rá se v původ­ním fil­mu neob­je­vi­la.

 

MIKE

Osmidílný limi­to­va­ný seri­ál MIKE je dílem tvůr­ce a sce­náris­ty Stevena Rogerse a týmu, kte­rý se podí­lel na fil­mu Já, Tonya, a Karin Gistové. Zabývá se dyna­mic­kým a kon­tro­verz­ním pří­bě­hem Mikea Tysona, věnu­je se bouř­li­vým vze­stu­pům a pádům jeho boxer­ské kari­é­ry i osob­ní­ho živo­ta a sle­du­je, jak se z milo­va­né­ho svě­to­vé­ho spor­tov­ce stal vyvrhel a opět milá­ček. Seriál zkou­má také tříd­ní a raso­vé pomě­ry v Americe, slá­vu a moc médií, miso­gy­nii, soci­ál­ní nerov­nos­ti, pří­slib ame­ric­ké­ho snu a poslé­ze i naši vlast­ní roli při utvá­ře­ní Mikeova pří­bě­hu.

 

Svatební sezó­na (Wedding Season)

Beznadějný roman­tik Stefan se setká­vá s cha­risma­tic­kou Katie a navzdo­ry její­ho zasnou­be­ní se synem boha­té­ho rea­lit­ní­ho mag­ná­ta mezi nimi během léta plné­ho sva­teb vznik­ne milost­ný romá­nek. Zanedlouho se ocit­nou na útě­ku před záko­nem, když se Katie sta­ne hlav­ní pode­zře­lou ze šoku­jí­cí­ho zlo­či­nu. Dokážou se ubrá­nit poli­cii, orga­ni­zo­va­né­mu zlo­či­nu a svým kom­pli­ko­va­ným vzá­jem­ným citům, když se sna­ží očis­tit svá jmé­na?

 

Thor: Láska jako hrom

Thor (Chris Hemsworth) se nachá­zí na své nej­těž­ší život­ní ces­tě – k nale­ze­ní vnitř­ní­ho míru. Jeho ces­tu za odpo­čin­kem však pře­ru­ší galak­tic­ký zabi­ják Gorr the God Butcher (Christian Bale), kte­rý usi­lu­je o zánik bohů. Thor požá­dá Valkýru (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane Foster (Natalie Portman), kte­rá – k Thorovu pře­kva­pe­ní – ovlá­dá moc­né kla­di­vo Mjolnir stej­ně jako moc­ný Thor. Společně se vydá­va­jí na vesmír­né dob­ro­druž­ství, aby odha­li­li tajem­ství Gorra a zasta­vi­li ho dří­ve, než bude poz­dě.

 

Thor: Láska jako hrom se při­po­jí k dal­ším 15 fil­mům ze svě­ta Marvel Cinematic Universe, kte­ré jsou nyní k dis­po­zi­ci ve for­má­tu IMAX Enhanced na plat­for­mě Disney+. IMAX Enhanced vám nabíd­ne o 26 pro­cent vět­ší obraz pro pohl­cu­jí­cí záži­tek ze sle­do­vá­ní (dostup­nost fil­mů se liší od regi­o­nu). Další infor­ma­ce k IMAX Enhanced na Disney+ nalez­ne­te zde.

 

Assembled: Jak se natá­čel Thor: Láska jako hrom

Pojďte s tvůr­ci Taikou Waititim, Chrisem Hemsworthem, Christianem Balem, Tessou Thompsonovou a Natalií Portmanovou odha­lit tajem­ství vzni­ku fil­mu Thor: Láska jako hrom. Prostřednictvím roz­ho­vo­rů s her­ci a čle­ny štá­bu, a dosud nezve­řej­ně­ný­mi zábě­ry z natá­če­ní i mimo něj, pood­ha­lu­je spe­ci­ál Assembled opo­nu čtvr­té­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu o bohu hro­mu.

 

Obi-Wan Kenobi: Jediův návrat

V tom­to spe­ci­á­lu se dozví­me více o návra­tu Obi-Wana Kenobiho a Anakina Skywalkera, tak stej­ně jako o návra­tu Ewana McGregora a Haydena Christensena k jejich iko­nic­kým rolím. Uvidíme reži­sér­ku Deborah Chow při prá­ci, jak vede her­ce a štáb při tvor­bě nových hrdi­nů a padou­chů, kte­ří oží­va­jí po boku oblí­be­ných postav ságy Star Wars.

 

Tierra Incógnita: Utajená země (původ­ní latinsko-americký seri­ál) 

Eric se vra­cí do rod­né­ho měs­ta, aby vyře­šil záha­du zmi­ze­ní svých rodi­čů před osmi lety. Spolu se sestrou je vycho­vá­va­li pra­ro­di­če z mat­či­ny stra­ny, ale Eric se od nich roz­hod­ne ode­jít a vydat se do stra­ši­del­né­ho zábav­ní­ho par­ku Tierra Incógnita, kte­rý pat­řil jeho rodi­čům a kde byli napo­sle­dy spat­ře­ni. Ve měs­tě se Eric setká se tře­mi lid­mi, kte­ří sehra­jí klí­čo­vou roli na jeho ces­tě: s Pablem, nej­lep­ším kama­rá­dem z dět­ství; s Lilou, dív­kou, kte­rá Erica vždyc­ky při­ta­ho­va­la; a se svou tetou Carmen, díky níž pocho­pí, že bude scho­pen vypá­t­rat prav­du jedi­ně teh­dy, když bude mít pod­po­ru své rodi­ny. Současně s jeho návra­tem dojde v měs­teč­ku k uvol­ně­ní nezná­mé síly, kte­rá úto­čí na jeho oby­va­te­le. Jedině s pomo­cí svých přá­tel a rodi­ny bude mít Eric šan­ci vyře­šit všech­ny záha­dy ukrý­va­jí­cí se v zábav­ním par­ku.

 

She-Hulk: Neuvěřitelná práv­nič­ka (nové epi­zo­dy kaž­dý čtvr­tek)

V seri­á­lu She-Hulk: Neuvěřitelná práv­nič­ka, z pro­duk­ce stu­dia Marvel, se musí Jennifer Waltersová, advo­kát­ka zastu­pu­jí­cí oso­by se super­schop­nost­mi, vypo­řá­dat s kom­pli­ko­va­ným živo­tem svo­bod­né tři­cát­ni­ce, kte­rá se občas pro­mě­ní v dvou­me­t­ro­vou zele­nou obry­ni se super­schop­nost­mi.

 

Auta na cestách

Pixar Animation Studios se vra­cí do svě­ta Aut se zce­la novým původ­ním seri­á­lem Auta na cestách. Jednotlivé epi­zod­ky vyprá­vě­jí pří­běhy závoďá­ka Bleska McQueena a jeho nej­lep­ší­ho kama­rá­da Buráka, kte­ří se vydá­va­jí na východ od Kardanové Lhoty na výlet napříč Spojenými stá­ty, aby se setka­li s Burákovou sestrou. Každá jejich zastáv­ka je pro ně dob­ro­druž­stvím. Čekají nás nevšed­ní atrak­ce i zábav­né nové posta­vič­ky.

 

Vítej v klu­bu (spe­ci­ál seri­á­lu Simpsonovi)

Je Disney+ Day a Líza Simpsonová dostá­vá důle­ži­tou lek­ci od nej­zná­měj­ších padou­chů ze svě­ta Disney.

 


 

Dospívání

Inovativní hyb­rid­ní doku­men­tár­ní seri­ál s názvem Dospívání, kte­rý vytvo­ři­la Brie Larsonová spo­leč­ně s orga­ni­za­cí Culture House, zkou­má výzvy, tri­um­fy a slo­ži­tos­ti puber­ty pro­střed­nic­tvím dese­ti pou­ta­vých pří­bě­hů. Seriál kom­bi­nu­je růz­né fil­mo­vé žán­ry včet­ně vyprá­vě­ní, expe­ri­men­tu a doku­men­tu. Každá epi­zo­da před­sta­vu­je pří­běh mla­dé­ho člo­vě­ka ve věku 18 až 22 let. Prostřednictvím emo­tiv­ních pří­bě­hů při­ná­ší seri­ál divá­kům širo­kou šká­lu sku­teč­ných zážit­ků, kte­ré nabí­ze­jí pou­ta­vý pohled na dospí­vá­ní a na roz­ma­ni­té soci­ál­ní, rodin­né a osob­ní pře­káž­ky, jimž mla­dí lidé čelí na své ces­tě k sebe­po­zná­ní a při­je­tí.

 

Epická dob­ro­druž­ství s Bertiem Gregorym

Devětadvacetiletý prů­zkum­ník National Geographic Bertie Gregory, tvář nové gene­ra­ce začí­na­jí­cích dob­ro­dru­hů a tvůr­ců pří­ro­do­pis­ných fil­mů, bere divá­ky na dechbe­rou­cí a napí­na­vé ces­ty do nej­po­zo­ru­hod­něj­ších a nej­taj­něj­ších kou­tů naší divo­ké pla­ne­ty. Seriál sle­du­je jeho eska­pá­dy a zachy­cu­je mimo­řád­né zábě­ry zví­řat ve vol­né pří­ro­dě.

 

Disney+

Disney+ je stre­a­mo­va­cí služ­ba spo­leč­nos­ti The Walt Disney Company. Nabízí fil­my a pořa­dy z pro­duk­ce Disney, Pixar, Marvel, Star Wars a National Geographic, ale také napří­klad vele­ú­spěš­né Simpsonovi a dal­ší. Ve vybra­ných zemích nabí­zí také pro­duk­ci při­dru­že­né znač­ky Star. Streamovací služ­ba je sou­čás­tí seg­men­tu Disney Media & Entertainment Distribution. Služba nabí­zí stá­le ros­tou­cí sbír­ku exklu­ziv­ních pořa­dů, včet­ně celo­ve­čer­ních fil­mů, doku­men­tů, hra­ných a ani­mo­va­ných seri­á­lů či krát­kých fil­mů. Díky dlou­ho­le­té his­to­rii spo­leč­nos­ti Disney a její boha­té fil­mo­gra­fii bude na Disney+ k dis­po­zi­ci jak fil­mo­vá a tele­viz­ní kla­si­ka, tak zbru­su nové fil­my a pořa­dy z díl­ny The Walt Disney Studios. Prostřednictvím Star nabíd­ne Disney+ nej­no­věj­ší obsah ze stu­dií 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures a dal­ší. Pro více infor­ma­cí navštiv­te disneyplus.com.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Po 22 letech opouští Techland scenárista, art director a...12. ledna 2021 Po 22 letech opouští Techland scenárista, art director a... Po 22 letech opouští Techland scenárista, art director a designér Pawel Selinger. Podílel se na značkách jako Call of Juarez, Dead Island nebo Dying Light a jeho pokračování, se kterým si […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Krotitelé duchů: Odkaz - 70 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů: Odkaz - 70 % Svobodná matka Callie (Carrie Coon) se se svými dvěma dětmi Trevorem (Finn Wolfhard) a Phoebe (Mckenna Grace) přestěhuje na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními […] Posted in Filmové recenze
  • Vladimír Polívka - Kuba26. února 2016 Vladimír Polívka - Kuba V pohádce hrajete Kubu, mohl byste nám ho trochu přiblížit?  Je to takový ten antihrdina, který nejdřív činí a až potom myslí. Většinou, co může, to pokazí. Je to popleta, harlekýn děje. […] Posted in Rozhovory
  • Příběhy o zvířátkách s poučením13. května 2017 Příběhy o zvířátkách s poučením U většiny dětí jsou příběhy o zvířátkách, ať už domácích nebo lesních, sázkou na jistotu. Když jsou navíc dlouhé tak akorát, hodí se jako pohádka před usnutím, nebo na ukrácení dlouhé […] Posted in Recenze knih
  • Superposition20. července 2023 Superposition V zahraničí chválené slowburn Thriller/Drama o horor se opravdu nejedná, takže se nenechte zmást,ale za mne jde o další nudnou, pomalou a nezáživnou kravinu, která se tváří jako […] Posted in Krátké recenze
  • Zombik – 9117. června 2019 Zombik – 91 Posted in Komiks
  • John Wick: Chapter 216. dubna 2023 John Wick: Chapter 2 "Vítejte na výstavě 'Odrazy duše' v newyorském muzeu moderního umění." - Tak když tohle zaznělo z toho tlampače ve finální sekvenci filmu, řekl jsem si, že tohle je přesně ta věta, […] Posted in Krátké recenze
  • Nightmares (1983)4. března 2018 Nightmares (1983) Soubor čtyř hororových povídek, které vás sice nevyděsí, ale svou kvalitu určitě mají… Podobných antologií (souborů hororových povídek) mám ve své složce (sbírce) […] Posted in Horory
  • Tereza Hyťhová (exSPD, nezařazená Trikolora) vs. premiérský čaj.9. prosince 2020 Tereza Hyťhová (exSPD, nezařazená Trikolora) vs. premiérský čaj. Tereza Hyťhová (exSPD, nezařazená Trikolora) vs. premiérský čaj. pic.twitter.com/IlzrMuam1a— Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) December 9, 2020 Posted in Videa
  • Velká kniha správného Čecha1. ledna 2021 Velká kniha správného Čecha Velkou knihu správného Čecha by si měl přečíst každý správný vlastenec, aby se dozvěděl, proč být hrdý na zemi, v níž žije. Jelikož vlastenectví by mělo být rozvíjeno už v raném věku, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42254 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72431 KB. | 25.05.2024 - 16:14:38