Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > HappyThankYouMorePlease [65%]

HappyThankYouMorePlease [65%]

rp happythankyoumoreplease.jpg
rp happythankyoumoreplease.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/270748-happythankyoumoreplease/

Každý rok se na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Sundance obje­ví něko­lik sním­ků, kte­ré oslo­ví svo­ji kva­li­tou nato­lik, že to dotáh­nou do šir­ší dis­tri­buce. Jedním z tako­vých sním­ků je i loň­ský vítěz ceny divá­ků HappyThankYouMorePlease. Tento celo­ve­čer­ní debut Joshe Radnora (Ted ze seri­á­lu Jak jsem poznal vaši mat­ku) je pří­bě­hem slo­že­ný z něko­li­ka díl­čích osu­dů, jejichž spo­leč­né téma jsou mezi­lid­ské vzta­hy. Příběhy jsou pro­po­je­ny posta­vou spi­so­va­te­le Sama, kte­rý se sna­ží koneč­ně pro­sa­dit coby spi­so­va­tel na vol­né noze, jen­že jeho plá­ny ovliv­ní setká­ní se malým klu­kem ztra­ce­ným v met­ru, kte­rý má nadá­ní pro kres­le­ní. Vše se navíc zkom­pli­ku­je, když potká krás­nou bar­man­ku a sepí­ší spo­lu doho­du.

HappyThankYouMorePlease se sna­ží zapů­so­bit podob­ným způ­so­bem, jakým se to daři­lo ostat­ním sním­kům ze Sundance v posled­ních letech (např. 500 dní se Summer). I přes fakt, že se to sním­ku neda­ří úpl­ně, celý sple­te­nec pří­bě­hů půso­bí pře­kva­pi­vě upřím­ně a uvol­ně­ně. I přes fakt, že v dosti pří­pa­dech sází hlav­ně na klišé a ste­re­o­ty­py, doká­že je pro­dat se vzty­če­nou hla­vou a na rovi­nu. A to ať se jed­ná i o lehce pře­pá­le­nou a nafil­tro­va­nou kame­ru kame­ru či hud­bu. Tedy i přes kon­co­vou jed­no­du­chost se nebo­jí zabřed­nout i do váž­něj­ších pod­tex­tů a na plo­še hodi­ny a půl nabí­zí přes­ně to co se od sním­ku čeká a při­dá i tro­chu něče­ho navrch.

Pro svůj debut si Radnor vybral roz­hod­ně vyda­ře­nou téma­ti­ku, kte­rá nestí­há nudit a doká­že divá­ka zaujmout. Všechny pří­běhy jsou více­mé­ně ze živo­ta, tedy doká­ží zaujmout divá­ka. Ač na lehce ste­re­o­typ­ní téma o hle­dá­ní lás­ky a blou­dě­ní živo­tem, HappyThankYouMorePlease je pří­jem­nou poho­do­vou zába­vou kte­ré svo­ji roli plní napros­to bez­chyb­ně. Na kon­ci zbý­vá říci jen “ Děkuji, ješ­tě pro­sím. “

Koktejl :
50 % Atmosféra
20 % Hledání lás­ky
20 % Bloudění živo­tem
10 % Lehký humor


Podívejte se na hodnocení Happythankyoumoreplease na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11325 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72033 KB. | 13.04.2024 - 08:49:09