Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hardcore Henry [75%]

Hardcore Henry [75%]

rp hardcorehenry mv 7.jpg
rp hardcorehenry mv 7.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Před tře­mi lety se na inter­ne­tu zro­di­la sen­za­ce, kte­rou byl akč­ní video­klip Bad Motherfucker od rus­ké sku­pi­ny Biting Elbows. Akční sek­ven­ce z pohle­du prv­ní oso­by vypa­da­ly tak správ­ně video­her­ně a při­tom ori­gi­nál­ně. Díky úspě­chu se roz­ho­dl frontman sku­pi­ny a reži­sér video­klip udě­lat sbír­ko­vou kam­paň na por­tá­lu Indiegogo kde se mu poda­ři­lo od fanouš­ků zís­kat dosta­teč­ný kapi­tál na doto­če­ní celo­ve­čer­ní­ho fil­mu ve stej­né podo­bě. Díky úspě­chu kam­pa­ně se navíc poved­lo zís­kat ke spo­lu­prá­ci Hollywoodské pro­du­cen­ty a výsled­ná sní­mek tak zís­kal nejen dal­ší kapi­tál, ale pře­de­vším rela­tiv­ně širo­kou dis­tri­buci jak v Americe, tak pro­střed­nic­tví spo­leč­nos­ti Bontonfilm i u nás. Což na akč­ní sní­mek s roz­poč­tem pou­hých deset mili­o­nů dola­rů není nako­nec tak špat­ná vizit­ka. Je ale samot­ný film nako­nec dob­rý? A sto­jí za váš čas?

Henry se pro­bou­zí v labo­ra­to­ři, kde mu záhad­ná žena sdě­lu­je spous­tu infor­ma­cí, on sám však neví jak se tam dostal, kdo záhad­ná žena je ani co se to s ním děje. Ví jen to, že část jeho těla je robo­tic­ká a chce ho dostat Akan (Danila Kozlovsky), kte­rý po jeho vzo­ru chce udě­lat celou armá­du kyber­ne­tic­kých vojá­ků. Aby toho dosá­hl, uná­ší ženu, o kte­ré Henry zjis­tí, že je jeho žena. Aby jsi zachrá­nil, bude však potře­bo­vat pomoc. Ta se naský­tá ve for­mě tajem­né­ho Jimmyho (Sharlto Copley), kte­rý má pře­kva­pi­vě vel­kou zna­lost o Henryho situ­a­ci...
Tak na rovi­nu dámy a páno­vé. Tohle nesed­ne kaž­dé­mu. Vím, že to říkám cel­kem čas­to, nicmé­ně v pří­pa­dě fil­mu Hardcore Henry to pla­tí dvoj­ná­sob. Ilja Najšuller ve svém celo­ve­čer­ním debu­tu ser­ví­ru­je poně­kud nekom­pro­mis­ní podí­va­nou, kte­rá se roz­hod­ně nebo­jí bru­ta­lit, suro­vos­tí a čer­né­ho humo­ru. Tedy, pokud vám podob­né věci ve fil­mech vadí, úpl­ně bych tuhle novin­ku nedo­po­ru­čo­val. Díky ori­gi­nál­ním zpra­co­vá­ní ve for­mě celé­ho fil­mu z pohle­du prv­ní oso­by totiž tyto prv­ky vyzní­va­jí dale­ko dras­tič­tě­ji a nekom­pro­mis­ně­ji, než jak je tomu při běž­ném sní­má­ní. A že se film nebo­jí šla­pat na plyn.
Jistě, musím se při­znat, že ne vždy jsem byl z toho­to zpra­co­vá­ní z pohle­du prv­ní oso­by úpl­ně nad­šen, někdy hold tako­vá kame­ra znač­ně limi­tu­je co jste a co nejste schop­ni vidět, pří­pad­ně jak se ori­en­tu­je­te v prá­vě pro­bí­ha­jí­cí akci, někdy dokon­ce tahle for­ma půso­bí mís­ty až otrav­ně, nicmé­ně film se vždy z toho­to dosta­ne a začne šla­pat zase jako hodin­ky hned vzá­pě­tí. Svoji roli na tom má hlav­ně fakt, že přehlédneme-li ono ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní a sní­má­ní fil­mu, je Hardcore Henry v jádru špič­ko­vým akč­ním béč­kem jak ze sta­ré ško­ly, kte­ré obsa­hu­je přes­ně tu správ­nou kom­bi­na­ci suchých hlá­šek, čer­né­ho humo­ru, bez­hla­vé akce, hek­to­li­t­ry krve a správ­ně podiv­né­ho zápo­rá­ka s chlad­ný­mi ges­ty a výhrůž­ka­mi. To co by tu zkrát­ka mělo být, tu najde­te. A to je zatra­ce­ně dob­ře. 
Kdo ovšem kra­de film tak tro­chu pro sebe, je Sharlto Copley. Jistě, Danila Kozlovskij se ve svém pře­ro­du od tra­dič­ní­ho hezoun­ka ke zne­tvo­ře­né­mu mutan­to­vi doce­la vyřá­dil, nicmé­ně ani zda­le­ka nemá na to, co před­vá­dí ve fil­mu prá­vě Copley. Ten už něko­li­krát před­ve­dl svůj herec­ký um, nicmé­ně prá­vě díky něko­li­ka posta­vám kte­ré ve fil­mu ztvár­ní, dává této šíle­nos­ti ten správ­ný pro­stor vynik­nout. Památné hláš­ky a momen­ty z fil­mu se téměř výhrad­ně točí kolem jeho Jimmyho, kte­rý pat­ří beze­spo­ru k tomu nej­lep­ší­mu, co film nabíd­ne. Těch něko­lik audi­o­vi­zu­ál­ních hrá­tek, něko­lik cita­cí a nará­žek v rám­ci celé hodin­ky a půl ovšem také potě­ší.  
Co tedy říct o sním­ku Hardcore Henry závě­rem? Je to jedi­neč­ná akč­ní adre­na­li­no­vá jíz­da, kte­rá roz­hod­ně nesed­ne kaž­dé­mu. Svojí suro­vos­tí, pří­mo­ča­ros­tí a nad­sáz­kou se zaslou­ží o to, že ji bude­te buď milo­vat nebo nená­vi­dět. Originální zpra­co­vá­ní sice neu­dr­ží vaši pozor­nost na celou hodi­nu a půl, skvě­lé akč­ní béč­ko plné hlá­šek a solid­ní akce, kte­ré se skrý­vá pod rouš­kou zpra­co­vá­ní z pohle­du prv­ní oso­by, ovšem ano. Tohle pros­tě fun­gu­je a s ničím se to moc nepá­ře. Pokud tedy star­ší akč­ní vypa­lo­vač­ky z osm­de­sá­tek a deva­de­sá­tek pat­ří k vaší krev­ní sku­pi­ně, smě­le vyraz­te do kina, nic podob­né­ho zase asi dlou­ho neu­vi­dí­te. Pokud pat­ří­te mezi náru­ži­vé hrá­če stří­le­ček, pak tohle dopo­ru­če­ní pla­tí dvoj­ná­sob.     

Ilja Najšuller si spl­nil sen a nápa­di­tý a ori­gi­nál­ní video­klip svo­jí sku­pi­ny pře­ta­vil za pomo­ci fanouš­ků v nápa­di­tou, suro­vou a nekom­pro­mis­ní akci jak ze sta­ré ško­ly. Suché hláš­ky, solid­ní zápo­rák, adre­na­li­no­vá akce a nesku­teč­ně parád­ní Sharlto Copley tomu dodá­va­jí onen punc jedi­neč­nos­ti, kte­rý fil­mu dodá krev do žil v momen­tě, kdy se ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní okou­ká. Tahle krva­vá pec­ka sice nesed­ne kaž­dé­mu, pokud se ovšem nala­dí­te na stej­nou vlnu, tak si to zatra­ce­ně dob­ře uži­je­te.

40% Akce

20% Černý humor

20% Originální zpra­co­vá­ní

20% Sharlto Copley

  

Hardcore Henry
(Hardcore, Хардкор) 
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA / Rusko, 2015, 90 min

Režie: Ilja Najšuller

Scénář: Ilja Najšuller
Kamera: Pasha Kapinos, Vsevolod Kaptur, Fjodor Ljass
Hudba: Darja Čaruša
Hrají: Sharlto Copley, Danila Kozlovskij, Tim Roth, Haley Bennett, Andrej Dementěv, Kirill Serebrennikov, Darja Čaruša, Ravšana Kurkova, Polina Filoněnko, Sergej Šnurov, Alexandr Pal, Oleg Poddubnyy
Produkce: Timur Bekmambetov, Jekatěrina Kononěnko, Inga Vainštein Smith
Střih: Steve Mirkovich


Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 21.04.2016 Bontonfilm CZ
Slovensko V kinech od: 21.04.2016 Bontonfilm SK
Rusko V kinech od: 12.02.2015 Bazelevs Distribution
USA V kinech od: 08.04.2016 STX Entertainment

http://www.csfd.cz/film/386999-hardcore-henry/
http://www.imdb.com/title/tt3072482/


Podívejte se na hodnocení Hardcore Henry na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Natáčí se nový film Superžena25. března 2021 Natáčí se nový film Superžena Tvůrci komedie Casting na lásku začali loňský rok s natáčením nového celovečerního filmu s názvem Superžena. Vizuálně netradičně pojatý snímek ze současnosti, který naráží na téma hledání […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Brendan Fraser25. září 2003 Brendan Fraser Muž mnoha talentů… Muž mnoha talentů…Brendan si získal obdiv a miliony fanoušků především díky své neuvěřitelně úspěšné kariéře filmové hvězdy. A úspěch si rozhodně zaslouží, […] Posted in Profily osob
  • Brendon Burchard: Náboj. Deset opravdu účinných tipů na rozžehnutí chuti žít. Ale je to dřina!29. října 2016 Brendon Burchard: Náboj. Deset opravdu účinných tipů na rozžehnutí chuti žít. Ale je to dřina! Nene, ani tady není nic zadarmo. Konečně někdo, kdo se na to vše dívá vědecky a REÁLNĚ. Lidský mozek pracuje velmi mechanicky. A chemicky. A potřebuje ke své aktivaci, tedy i k pocitu […] Posted in Recenze knih
  • Zhaibian (2005)7. června 2013 Zhaibian (2005) Na Tchaj-wanu mají opravdu divné rodinné tradice. Pak ať se nediví, že když si po celé generace zahráváte s dušemi dětí při krvavých rituálech, tak ty se jednoho dne naserou a zničí […] Posted in Horory
  • To nejlepší z dinosauřích béček13. června 2022 To nejlepší z dinosauřích béček Čím vyšší umístění v mém seznamu, tím "lepší", tu rozhodně neplatí. Každý další film bude šílenější, absurdnější a zvráceněji zábavnější. Dnes zase doporučím přesně takové kousky, jaké […] Posted in Zajímavosti
  • Blizzard odkládá velkou expanzi Shadowlands do World of...3. října 2020 Blizzard odkládá velkou expanzi Shadowlands do World of... Blizzard odkládá velkou expanzi Shadowlands do World of Wacraft. Důvodem jsou ztížené pracovní podmínky v době pandemie. Nové datum vydání je 27. 10. Posted in Krátké herní aktuality
  • Nenávist (The Grudge) – Recenze – 30%2. ledna 2020 Nenávist (The Grudge) – Recenze – 30% Za vznikem amerického hororu Nenávistje původně japonská hororová série Džuon(jejíž první díl vyšel v roce 2000), na kterou Američané celkem záhy zareagovali prostřednictvím několika […] Posted in Filmové recenze
  • Občanská výchova24. srpna 2005 Občanská výchova Německo-rakouský film Občanská výchova nabízí netradiční zážitek. Námět filmu stojí na velmi originální myšlence, jakým způsobem se stát vychovatelem bohatých lidí. Jan s Peterem jsou […] Posted in Filmové recenze
  • Summer of Fear (1996)22. ledna 2018 Summer of Fear (1996) Sice je zachránil před loupežným přepadením, ale Simon chce po čtyřčlenné rodince mnohem víc, než jen vděčnost… Lucas Marshall zdědil po své tetě chatu u jezera, kde jako […] Posted in Horory
  • Elizabeth Coleman – Ukradený příběh (recenzní kniha)17. srpna 2021 Elizabeth Coleman – Ukradený příběh (recenzní kniha) Za poskytnutí recenzního výtisku velice děkuji nakladatelství Cosmopolis Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Léto se nám přehouplo do druhé poloviny, a brzy k […] Posted in Recenze knih

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67760 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72329 KB. | 20.05.2024 - 05:27:32