Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pes - Mariňák Briggs ve výslužbě dostane úkol, který se ukáže být možná tím nejsložitějším v celé jeho kariéře.

Pes - Mariňák Briggs ve výslužbě dostane úkol, který se ukáže být možná tím nejsložitějším v celé jeho kariéře.

Pes
Pes
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Má dopra­vit psí fen­ku jmé­nem Lulu na pohřeb její­ho býva­lé­ho pána. Vyrážejí spo­leč­ně na ces­tu autem podél pobře­ží Tichého oce­á­nu, aby se do jed­no­ho týd­ne dosta­li na mís­to urče­ní. Namachrovaný leh­ko­váž­ný fra­jer a své­hla­vá psí dáma jsou ale poměr­ně neslu­či­tel­ní, pes Lulu je k tomu čas­to o krok napřed....

Jednou za čas dosta­ne něja­ký herec nápad, že je na čase zku­sit si i režii. Jinak na tom není Channing Tatum. I když je nut­né dodat, že Pes je jeho režij­ním debu­tem pou­ze napůl. Krom Tatuma jde totiž i o režij­ní prvo­ti­nu pro sce­náris­tu a pro­du­cen­ta Reida Carolina. Pro Tatuma jde poté o pro­jekt osob­ní, hlav­ní pes totiž nene­se jmé­no Lulu pro nic za nic. Šlo totiž o jmé­no Tatumova psa, kte­ré­ho Tatum vzal před jeho smr­tí na posled­ní spo­leč­ný výlet, kte­rý též inspi­ro­val ten­to film. Podnetěm poté byla i prá­ce Carolina na doku­men­tu o vojen­ských pso­vo­dech a vojen­ských psech. To co se tak z počát­ku jeví jako čis­tá sáz­ka na jis­to­tu skr­ze němé tvá­ře může ve finá­le půso­bit i jako sáz­ka na jis­to­tu skr­ze oči­vid­ný útok na emo­ce a patos. A ano, Pes přes­ně tako­vým typem fil­mu je. Což ovšem nezna­me­ná, že by nešlo o poměr­ně zábav­nou a sym­pa­tic­kou podí­va­nou.

Pes
Photo © United Artists Releasing

Tatum se rov­něž po pár letech zase obje­vu­je v hlav­ní herec­ké úlo­ze a opět doká­že, že od toho mla­dí­ka ze série Let´s Dance ušel dlou­hý kus ces­ty a jde ho defi­ni­tiv­ně uznat jako seri­óz­ní­ho her­ce. Pes se poté jeví jako jas­né láka­dlo pro širo­ké pub­li­kum, pro­to­že je ve fil­mu v ústřed­ní úlo­ze sice divo­ký, přes­to pořád roz­to­mi­lý. Děj se poté vyví­jí tak nějak oče­ká­va­ným smě­rem. Dvě ústřed­ní posta­vy, kte­ré tak tro­chu pošra­mo­ti­la služ­ba v armá­dě se musí nau­čit sebe navzá­jem sná­šet, pro­jít si něja­ký­mi těmi pře­káž­ka­mi a nako­nec si uvě­do­mit, že i když si lezou na ner­vy, mají se pře­ci jen vlast­ně tak tro­chu rádi. Psa jde tedy vní­mat jako bud­dy kome­dii, kdy ovšem Pes za pocho­du pře­ska­ku­je z kome­die o dra­ma­tu, kde se dva pozna­me­na­ní vojá­ci musí vyrov­ná­vat s násled­ky své služ­by a za pocho­du dojde i na jis­tou kri­ti­ku vojen­ské­ho sys­té­mu. Pochopitelně ovšem ne v tako­vém roz­sa­hu jako u Narozen 4. čer­ven­ce nebo Olověné ves­ty.

Tatum film doká­že se psím dopro­vo­dem utáh­nout, ve ved­lej­ší roli zaujme Ethan Suplee k nepo­zná­ní a i fan­do­vé Billa Burra ve finá­le nepři­jdou úpl­ně zkrát­ka. Nebýt sexu­ál­ních nará­žek a vul­ga­ris­mů by Pes v poho­dě mohl obstát jako solid­ní film pro celou rodi­nu. Scénář se pocho­pi­tel­ně nevy­hne fak­tu, že se to celé vydá­vá oče­ká­vá­ným smě­rem a v pod­sta­tě epi­zo­dic­ké vyprá­vě­ní ve finá­le dělí růz­né pří­ho­dy Briggse a Lulu na pasá­že zají­ma­věj­ší a více obo­ha­cu­jí­cí i pasá­že méně zají­ma­vé i při­hlouplé. Dojde k něja­ké­mu názna­ku ohled­ně toho, že Briggsovi ztros­ko­tal osob­ní vztah a nikdy to není vylo­že­ně pro­zkou­má­no, stej­ně tak dojde i na ty momen­ty, kdy se řeší, co s muži dělá armá­da. Od těch váž­ných a chví­le­mi vylo­že­ně tem­ných momen­tů se utí­ká vstříc více vese­lým a tak tro­chu při­hlouplej­ším momen­tům (spi­ri­tu­ál­ní komu­ni­ka­ce, hra­ní si na sle­pé­ho), o tu milost vlast­ně ovšem Pes nepři­chá­zí v prů­bě­hu ani jed­nou.

Pes
Photo © United Artists Releasing

Pes nevstou­pí do his­to­rie jako kdo­ví­jak zásad­ní dílo, zahřát na duši ovšem sku­teč­ně doká­že a to pře­de­vším pokud má člo­věk pro němé tvá­ře sku­teč­ně sla­bost. Je zábav­né sle­do­vat inter­ak­ce Tatuma s divo­kým a nebez­peč­ným psem, i díky ním je výsled­ná road movie sku­teč­ně zábav­ná. Právě ohled­ně leh­ké kri­ti­ky vůči armá­dě a leh­ké­mu načrt­nu­tí PTSD si mož­ná Pes ukous­ne až pří­liš vel­ké sous­to, kte­ré není scho­pen za těch 100 minut ade­kvát­ně spolk­nout, Pes ovšem díky tomu doká­že mít i pár sil­ných momen­tů, kte­ré doká­žou s člo­vě­kem tak tro­chu zako­lí­sat. V pří­pa­dě, že na film sku­teč­ně vyra­zí celá rodi­na tak děti sice dosta­nou roz­to­mi­lé­ho psa, na roz­díl od dospě­lé­ho dopro­vo­du ovšem nebu­dou moci doce­nit onu ústřed­ní lin­ku. Pes ovšem mini­mál­ně schop­ně kom­bi­nu­je ony zábav­né momen­ty s těmi momen­ty, kte­ré ale­spoň čás­teč­ně doká­žou nahnat něja­kou tu slzu.

Je to sice pří­bě­ho­vě gene­ric­ké, řeme­sl­ně ovšem solid­ní. Kameraman Newton Thomas Sigel nezkla­mal a na jeho kame­ru se vět­ši­nu času poměr­ně hez­ky dívá. Soundtrack Thomase Newmana též doká­že spl­nit svou funk­ci, více času ovšem v hudeb­ní dra­ma­tur­gii zapl­ňu­jí pís­ně typu „In the Jungle, the migh­ty jun­gle“. V prů­bě­hu jde poté mož­ná navíc vypo­zo­ro­vat, že Pes ani tolik není o titul­ním pso­vi Lulu, nýbrž prá­vě o Briggsovi. Ve finá­le se tak celý scé­nář jeví tak, že Lulu tolik nepo­tře­bo­va­la Briggse, ale spí­še Briggs potře­bo­val do živo­ta Lulu. V souč­tu je ovšem oči­vid­né, že spí­še dvo­ji­ce potře­bo­va­la sku­teč­ně sebe navzá­jem a i když se to celé vydá oče­ká­vá­ným smě­rem, srdíč­ko ten film má. A je sku­teč­ně v jis­tých ohle­dech vel­mi sym­pa­tic­ký.

Pes
Photo © United Artists Releasing

Režijní debut Channinga Tatuma a Reida Carolina je ve finá­le fajn road movie/buddy kome­dií, kte­rá si mož­ná v rám­ci toho, co chce svě­tu sdě­lit ukous­ne až pří­liš vel­ké sous­to, nikdy ovšem nepře­sta­ne být milou podí­va­nou. Sázka na němou tvář tak v podo­bě Psa nepů­so­bí jako jis­to­to­vý kal­kul. Naopak půso­bí dojmem, že za fil­mem sto­jí někdo s citem a lás­kou k ústřed­ní­mu téma­tu...

Verdikt: 70 %


Photo © United Artists Releasing


Podívejte se na hodnocení Pes na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43787 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72147 KB. | 19.04.2024 - 11:31:47