Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Carol (2015) - 85%

Carol (2015) - 85%

Carol Poster GoldenGlobe 458x360
Carol Poster GoldenGlobe 458x360
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh lesbic­ké­ho román­ku v 50. letech, tak by se asi dal struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat film Carol, jenž měl v ČR pre­mi­é­ru 21. dub­na.

Mladá pro­da­vač­ka Therese Belivetová (Rooney Mara) se v obcho­dě sezná­mí se star­ší dámou Carol Airdovou (Cate Blanchett), kte­rá jí uča­ru­je. Charismatická zákaz­ni­ce si objed­ná vánoč­ní dárek pro čtyř­le­tou dce­ru s doru­če­ním až do domu, načež v obcho­dě zapo­me­ne ruka­vi­ci. Therese nevá­há a ruka­vi­ci pošle spo­lu se zásil­kou, vrá­ce­ní ruka­vič­ky Carol potě­ší a na oplát­ku pozve dív­ku na veče­ři. Netrvá dlou­ho a obě ženy jsou si vel­mi blíz­ké, což neu­jde pozor­nos­ti Carolina muže Harge (Kyle Chandler), jenž má v nebla­hé pamě­ti man­žel­čin více než kama­rád­ský vztah s dáv­nou pří­tel­ky­ní Abby (Sarah Paulson), kte­rý před­chá­zel svat­bě Carol a Harge.

Na stra­ně jed­né se vzta­hu pokou­ší zabrá­nit agre­siv­ní Harge, sna­ží­cí se udr­žet roz­pa­da­jí­cí man­žel­ství za kaž­dou cenu, na opač­né stra­ně se stej­ným pro­blé­mem boju­je Theresin snou­be­nec Richard (Jake Lacy). Ani jed­na z žen se ale nevzdá a odje­dou spo­lu na dlou­hý výlet. Problém nasta­ne, když Carol zjis­tí, že Harge při roz­vo­do­vém říze­ní zne­u­ži­je její­ho tajem­ství o vzta­hu se ženou, aby zís­kal do výhrad­ní péče dce­ru Rindy. Carol se musí roz­hod­nout mezi svou lás­kou k Therese a lás­kou k malé dce­ři, kte­rou bude navíc moci vídat jedi­ně v pří­pa­dě, že se bude se svou ori­en­ta­cí léčit.

Citlivý sní­mek reži­sé­ra Todda Haynese si sta­no­vil těž­ký úkol – zfil­mo­vat pří­běh pod­le popu­lár­ní kniž­ní před­lo­hy od ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky Patricie Highsmithové, kte­rá vyu­ži­la při psa­ní vlast­ních zážit­ků. Výsledkem je cit­li­vý, něž­ný film s pou­ze jedi­nou milost­nou scé­nou, zpra­co­va­nou navíc vel­mi decent­ně. Vztah mezi hlav­ní­mi hrdin­ka­mi je zná­zor­něn pře­de­vším na dlou­hých, mož­ná až moc častých pohle­dech, vcel­ku mini­mu spo­leč­né kon­ver­za­ce a na doty­cích – stisk­nu­tí rame­ne, zava­dě­ní jed­né ruky o dru­hou atp.

Vytvoření dojmu 50. let v USA je rov­něž zda­ři­lé. Dobová auta, oble­če­ní, novi­ny, foto­a­pa­rá­ty, vel­ké tele­vi­zo­ry s malou obra­zov­kou a nezá­vi­dě­ní­hod­né spo­le­čen­ské kon­ven­ce (pře­de­vším pro ženy), to všech­no pocti­vě dokres­lu­je pová­leč­nou rea­li­tu. Více než sna­hu o něja­ký šok a vel­ké dra­ma vidí­me boj s hlu­bo­ce lid­ský­mi pro­blémy o pro­ble­ma­tic­kých vzta­zích a o tom, co je správ­né. A v tom spo­čí­vá síla celé­ho fil­mu. Jediné, co se mi tro­chu nelí­bi­lo, byla pří­liš­ná abs­trak­ce ve vzta­hu mezi Carol a Therese, jež ale může nao­pak jiné­mu divá­ko­vi plně vyho­vo­vat.

země: VB / USA (2015)

dél­ka: 118 minut

pří­stup­nost: 15 let +


Podívejte se na hodnocení Carol na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,75489 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71670 KB. | 13.07.2024 - 01:49:22