Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Škatuláci - 50 %

Škatuláci - 50 %

Skat2
Skat2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je jed­no měs­teč­ko, spí­še hrad s pod­hra­dím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vlád­ne, ale míst­ní šlech­ta se hono­sí bílý­mi klo­bou­ky. Místní poli­cie zase vlast­ní klo­bou­ky čer­ve­né. Zvláštností je ale to, že pod­ze­mí toho­to měs­teč­ka osídlu­jí tvo­ro­vé, kte­ří mají za své oša­ce­ní pou­ze kra­bi­ce.

Skat1Jednou za život se stá­vá, že tyto tvo­ro­vé une­sou dítě a pro­to se sta­nou ve měs­tě nepo­ho­dl­ný­mi a jsou chy­tá­ni a niče­ni, důvo­dy se vždy najdou, i když to s tím dítě­tem není až tak prav­da. Ale to už se dozví­te ve fil­mu.

Animační stu­dio LAIKA je jed­no z mála, kte­ré dává pre­fe­ru­je kla­sic­kou lout­ko­vou ani­ma­ci před jed­no­duš­ší 3D ani­ma­cí pomo­cí počí­ta­čů. Filmem, kte­rý toto ani­mač­ní stu­dio vytvo­ři­lo je pohád­ka pro děti Škatuláci. Správně píšu pro děti, pro­to­že si námět vza­li z ame­ric­ké kníž­ky „Here be Mosters“, kte­rá by se v čes­kém pře­kla­du tře­ba moh­la pře­klá­dat „Tady žijí Mostra“.

Pohádkové dět­ské kníž­ky se vět­ši­nou hodí jako adap­ta­ce do ani­mo­va­ných fil­mů, pro­to­že ne všech­no se dá zahrát živý­mi her­ci. Klasická ani­ma­ce vždy umí vzít z kouz­la kni­hy to nej­lep­ší a vyu­žít dět­skou před­sta­vi­vost pro lep­ší pocit z fil­mu.

Škatuláci  jsou  pro děti. Zábavný sní­mek, tem­ný až ako­rát, aby se tre­fil do správ­ných dět­ských očí, kte­ré by na to šly. Vezměte tedy své dít­ka do svě­ta „Sýrečkova“ a nech­te je si vychut­nat sýry pana Hermelína a jeho dcer­ky. Nechte je i pře­kva­pit i tím, že ne všech­na mon­stra jsou ty zlá, že je to pou­ze o lidech a jejich vlast­nos­tech.

Do dabo­vá­ní těch­to ani­mo­va­ných fil­mů se pouš­tí i slav­ní ame­rič­tí her­ci. Myslím si, že někte­ří se ženou za peně­zi a berou ště­ky pod svo­ji úro­veň. Jedním z těch­to her­ců, kte­ří natá­čí,  dabu­jí … je osca­ro­vý herec Ben Kingsley, kte­rý se posled­ní dobou uka­zu­je ve všem, o čem si mys­lí, že by moh­lo být úspěš­ný. Po tře­tím Iron Manovi se obje­vil v Ranhojičovi, Enderově hře i v Princi Persie. Tento rok nato­čil už 14 fil­mů. Možná, že mu to jde do jeho peně­žen­ky, ale deval­vu­je to herec­kou kva­li­tu od dob Gándhího.

Skat2V dal­ší rolích se obje­vi­li v ori­gi­ná­le i dal­ší hvězdy. Elle Fanning už je ješ­tě dost mla­dá, aby moh­la dabo­vat malé dese­ti­le­té hol­čič­ky. Nesmíme zapo­me­nout při­po­me­nout i duo Frost/Pegg, kte­ří mají v tom­to fil­mu své neza­po­me­nu­tel­né role.

Všechny tyto slav­né her­ce, ale bohu­žel v čes­kých kinech neu­sly­ší­me. Škatuláci totiž jdou do kin v čes­kém zně­ní. Je totiž pro děti a ty nebu­dou titul­ky číst. Stále pama­tu­ji na to, když jsem byl před 20 lety v kině a jed­na babič­ka v kině před­čí­ta­la titul­ky své­mu vnouč­ko­vi u tře­tí­ho Batmana.

Nejznámějším čes­kým her­cem, kte­rý se v dabin­gu čes­ké ver­ze obje­ví je Ladislav Županič, kte­rý si svým cha­rak­te­ris­tic­kým hla­sem bere celý svůj film pro sebe. Zbytek hla­sů bych ani nepo­znal. Možná Rebeku Maxiánovou, kte­rá zno­va vza­la pod pod­hle­dem své­ho otce, malý a důle­ži­tý štěk. Jako u LEGO® pří­bě­hu.

Bohužel Škatuláci jsou pou­ze pro děti. Znám totiž něko­lik kva­lit­něj­ších ani­mo­va­ných sním­ků, kte­ré jsou o dost lep­ší. Například Ukradené Vánoce a nebo Mrtvá nevěs­ta. U těch jsem nedý­chal a uží­val jsem kaž­dý záběr. Je to pros­tě sla­bý film.


Photo © Focus Features


Podívejte se na hodnocení Škatuláci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,48433 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71696 KB. | 25.06.2024 - 16:37:55