Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ant-Man a Wasp | Ant-Man and the Wasp

Ant-Man a Wasp | Ant-Man and the Wasp

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Marvel letos jede ve vel­kém. Poté co začát­kem roku před­sta­vil nesku­teč­nou hitov­ku Black Panther, kte­rá str­či­la do kapsy i dale­ko slav­něj­ší kole­gy, se vytá­hl se tře­tím Avengers, kte­ří navrá­ti­li sérii lesk po tro­chu zkla­mavší dvoj­ce. Než však při­jde příští rok Captain Marvel a s ní i pokra­čo­vá­ní Avengers, kte­ré pří­běh Thanosova taže­ní dokon­čí, je tu Ant-Man a Wasp, pokra­čo­vá­ní tro­chu odleh­če­něj­ší mar­ve­lov­ky z roku 2015. Máš však film v tomhle lim­bu, v jakém se po udá­los­tech Avengers: Infinity War Marvelovky nachá­ze­jí, šan­ci uspět? Pro fanouš­ky jed­nič­ky roz­hod­ně má. 


Scott Lang (Paul Rudd) má po udá­los­tech v Německu doce­la pro­blém. Aby neskon­čil zno­vu ve věze­ní na dlou­hých dva­cet let, musí dodr­žo­vat domá­cí věze­ní sta­no­ve­né vlá­dou po dobu dvou let. Jenže dva roky jsou dlou­há doba a tak zatím­co zby­tek Avengers má vlast­ní agen­du nebo je na útě­ku, Scott se sna­ží sekat lati­nu aby se nedo­stal do ješ­tě vět­ší­ho prů­švi­hu s vlá­dou, než v jakém je. To vše se ovšem mění v momen­tě, kdy jej po dvou letech na útě­ku kon­tak­tu­je Hope Van Dyne (Evangeline Lilly). Ta se se svým otcem totiž sna­ží dostat do říše kvant, ve kte­ré už Scott jed­nou byl... 
Bylo tro­chu zvlášt­ní si před­sta­vit, co vlast­ně od dru­hé­ho Ant-Mana čekat. Filmový vesmír Marvelu má v pod­sta­tě v sou­čas­nos­ti pau­zu a tak jsem byl doce­la zvě­dav jak udá­los­ti dvoj­ky tvůr­ci odů­vod­ní, neboť by se měla ode­hrá­vat více méně těs­ně před udá­lost­mi Infinity War. Jenže to je prá­vě to, stej­ně jako prv­ní Ant-Man stál tak tro­chu bokem opro­ti ostat­ním mar­ve­lov­kám, i dvoj­ka v tomhle pří­stu­pu pokra­ču­je (navíc absen­tu­je až na pár nará­žek něja­ká výraz­něj­ší spo­lu­prá­ce s kým­ko­liv mimo Ant-Manův ansám­bl). A to je ve výsled­ku vlast­ně mož­ná i dob­ře, neboť to napo­má­há vyme­zit tuhle sólov­ku (byť tady hra­je doce­la důle­ži­tou roli i Wasp, tedy to v koneč­ném důsled­ku vlast­ně sólov­ka v pra­vém slo­va smys­lu není) jako tako­vé­ho malé­ho brat­říč­ka hlav­ní sérii. A to je mys­lím přes­ně ten pro­stor, kte­rý Ant-Manovi sedí. Může si totiž dovo­lit být jiný, oči­vid­ně méně náklad­ný ale také oso­bi­těj­ší a také tro­chu více uje­těj­ší. 
A přes­ně tímhle sbí­rá dvoj­ka hod­ně pozi­tiv­ních bodů. Navštěvuje ty samé „nej­lep­ší hity“ z jed­nič­ky a dodá­vá pří­da­vek, zatím­co zvlá­dá být ale­spoň z čás­ti tak hra­vá jako jed­nič­ka. Určitá nápa­di­tost a jis­to­ta v pro­ve­de­ní zde tak tro­chu chy­bí (holt absen­ce Edgara Wrighta je zde ješ­tě citel­něj­ší než u pře­da­né jed­nič­ky), i tak ale zvlá­dá Peyton Reed se svým dru­hým dob­ro­druž­stvím v rám­ci mož­nos­tí bavit a občas vykouz­lí oprav­du vtip­né momen­ty. Film nicmé­ně trpí men­ší kri­zí iden­ti­ty toho, že neví čím vlast­ně chce být. Mnoho ele­men­tů, kte­ré ne vždy drží úpl­ně pohor­ma­dě a slab­ší zápo­rač­ka mají za násle­dek to, že Ant-Man a Wasp půso­bí po vět­ši­nu času frag­men­to­va­ně a tak tro­chu neho­to­vě. 
Tomu napo­má­ha­jí i slab­ší tri­ky, kte­ré sice byly pro­blém i minu­le, zde je ta kva­li­ta ješ­tě o něco zna­tel­něj­ší, jeli­kož film půso­bí tak tro­chu „kar­to­no­vě“ a laci­ně. Je to sice ško­da, zvláš­tě když už se jed­ná o dru­hý díl, kde by člo­věk tak nějak čekal, že se tvůr­ci poku­sí napra­vit chyb­ky jed­nič­ky. Pořád se ale co se týče „dvo­jek“ od mar­ve­lu jed­ná o zástup­ce těch lep­ších kous­ků. Pozitivem totiž v tomhle pří­pa­dě je to, že se Reed nesna­ží být vět­ší, tem­něj­ší a váž­něj­ší jako ve vět­ši­ně bloc­kbuste­ro­vých pokra­čo­vá­ní, spí­še se jed­ná o tako­vý pokus o nášup na všech fron­tách. 
Ant-Man a Wasp je ve výsled­ku vlast­ně doce­la fajn komik­so­vá podí­va­ná, kte­rá sice půso­bí tak tro­chu laci­ně a nedo­dě­la­ně, na dru­hou stra­nu v zápla­vě vše­mož­ných komik­so­vých zále­ži­tos­tí posled­ních let má tahle výpra­va do říše kvant ale­spoň vlast­ní cha­rak­ter a jen tak si ji s něčím nesple­te­te. Postavy, pře­de­vším pak navrá­til­ci z jed­nič­ky jsou stej­ně fajn jako posled­ně a vůbec to celé půso­bí tak fajn nená­roč­ně a zábav­ně, že vám ty chy­by fil­mu v koneč­ném důsled­ku vlast­ně ani tolik neva­dí. Jako tako­vá let­ní komik­so­vá jed­no­hub­ka tak tenhle sní­mek fun­gu­je skvě­le.           
Dvojka Ant-Mana má roz­hod­ně co nabíd­nout i přes své oči­vid­né nedo­stat­ky. Tenhle nášup vše­ho dob­ré­ho z jed­nič­ky sice čás­teč­ně postrá­dá nápa­di­tost a hra­vost prv­ní­ho dílu (a půso­bí tak tro­chu laci­ně a „kar­to­no­vě“), bavit ale zvlá­dá dosta­teč­ně a nudit se ve spo­leč­nos­ti navrá­til­ců z jed­nič­ky roz­hod­ně nebu­de­te. Zkrátka ide­ál­ní let­ní jed­no­hub­ka kte­rá ani v zápla­vě jiných komiksá­ren neztra­ti­la cha­rak­ter. 

Ant-Man a Wasp
(Ant-Man a Wasp)
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi

USA, 2018, 118 min

Režie: Peyton Reed
Předloha: Stan Lee (komiks), Jack Kirby (komiks), Larry Lieber (komiks)
Scénář: Chris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari
Kamera: Dante Spinotti
Hudba: Christophe Beck
Hrají: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne, Bobby Cannavale, Judy Greer, David Dastmalchian, T.I., Randall Park, Abby Ryder Fortson, Goran Kostic, Sean Kleier, Michael Cerveris, Riann Steele, Hayley Lovitt, Madeleine McGraw, Tim Heidecker
Producenti: Kevin Feige, Stephen Broussard
Střih: Dan Lebental, Craig Wood
Scénografie: Shepherd Frankel
Kostýmy: Louise Frogley

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 05.07.2018 Falcon
Slovensko V kinech od: 05.07.2018 Saturn

Více na Kritiky.cz
Jak se pracuje lidem na nejnižších pozicích kariérního žebříčku? I přesto, že se momentálně nacházíme v období ekonomické konjunktury (Jak dlouho ještě?) ...
Equalizer: Denzel Washington v nekompromisním akčním dramatu plném akce a osobního dramatu [caption id="" align="alignright" width="400"] Photo © Sony Pictures Releasing France[/caption] Ro...
The Pregame Skate - 21 May 2022 | #IIHFWorlds 2022 ...
Koho Adam zvolí do DUELU? | Survivor CZ&SK ...
La Llorona: Prokletá žena (The Curse of La Llorona) – Recenze – 60% La Llorona (v doslovném překladu „Plačící žena“) je postava z mexického folklóru, která...

https://www.csfd.cz/film/113868-ant-man-a-wasp/
https://www.imdb.com/title/tt5095030/


Podívejte se na hodnocení Ant-Man a Wasp na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech)16. února 2015 Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech) Tento týden se vrací historie. Po 35 letech má v kinech premiéru film, který překonal hranice žánru a objevil jednu z nejvíce děsivých příšer a mimozemšťanů. V roce 1979 měl v kinech […] Posted in Filmové recenze
  • Overwatch: Origins Edition10. října 2020 Overwatch: Origins Edition Hra Overwatch byla jakýmsi zkušebním projektem Blizzardu o vydání multiplayerové střílečky. Blizzard je gigant, který umí dělat kvalitní hry, ale to že dokáže udělat i tak kvalitní […] Posted in Retro games
  • Menu21. listopadu 2022 Menu Originální, zábavné, inteligentní, mrazivé, znepokojivé, refrešující a velmi chutné. The Menu je povedená psychologicko-Thrillerová Satira, kterou řadím mezi filmy roku. Spojit film z […] Posted in Krátké recenze
  • Co si kmen myslel o Chili? | Survivor CZ&SK5. května 2022 Co si kmen myslel o Chili? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Jie wen 4: Wan ťie pchien (2019)10. února 2020 Jie wen 4: Wan ťie pchien (2019) Vyvrcholení velké ryzí čínské martial arts série, které trvalo krásných 12 let je u konce a pro mě nejspíš i nejlepší díl celé série.Je to absolutní Mordus- Ultimátum, který má velmi […] Posted in Krátké recenze
  • Na nože | Knives Out6. ledna 2020 Na nože | Knives Out Na nože -  © 2020 Lionsgate / Vertical Entertainment  Rian Johnson se po kontroverzně přijaté osmé epizodě Hvězdných válek a jeho odchodu od připravované vlastní […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Síla se probouzí (2015)29. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí (2015) Ups- CRITICAL FAILURE!! Za rok 2015 jsem kino navštívil 52x a chuť odejít jsem zažil pouze 2x a to při Jupiter Ascendingu a nyní. What the fuck was that?? Mě snad šálí zrak! Blockbustery […] Posted in Krátké recenze
  • Žaludový skřítek19. srpna 2017 Žaludový skřítek Podzim je, co se týče kreativního tvoření, velmi inspirativní, tak si ho pojďme spolu s našimi dětmi hezky užít! Kromě zvířátek z kaštanů si můžete si zkusit vyrobit podzimní […] Posted in Domácí rady
  • Příběh Alvina Straighta16. srpna 2002 Příběh Alvina Straighta Film Davida Lynche v pondělí 19.8.2002 na ČT2 - 21:30 hodin - doporučuji se dívat. Jak daleko jsou Alvin Straight a jeho bratr? Asi 600 km. A je Alvin zarputilý. ANO. A tak prostě, v […] Posted in TV Recenze
  • Titulky k American Housewife S03E11 - The Things You Do8. dubna 2019 Titulky k American Housewife S03E11 - The Things You Do Vítám vás po nekonečné pauze a pokračujeme v zábavě. Když se celá rodina semkne, aby vyřešila problém některého člena, neexistuje v podstatě nic, co by spolu nedokázali. Ať už se jedná o […] Posted in Titulky

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46495 s | počet dotazů: 272 | paměť: 69841 KB. | 05.12.2023 - 13:19:40