Kritiky.cz > Horory > Nar dyrene drommer (2014)

Nar dyrene drommer (2014)

rp Nar dyrene drommer14 cover.jpg
rp Nar dyrene drommer14 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V odlehlém rybář­ském měs­teč­ku to nemá mla­dá dív­ka zrov­na moc jed­no­du­ché. Zvláště když má její rodi­na podiv­nou minu­lost, o kte­ré vědí všich­ni víc, než­li ona sama.

Plachá deva­te­nác­ti­le­tá Marie, žije v odlehlém rybář­ském měs­teč­ku v Dánsku spo­leč­ně se svý­mi rodi­či. Nemá žád­né kama­rá­dy a tak se celé dny sta­rá o svou nemoc­nou mat­ku upou­ta­nou na inva­lid­ní vozík. Začíná pozo­ro­vat podiv­né změ­ny své­ho těla a tak se obrá­tí na léka­ře. Ten ji však ubez­pe­čí, že nejde o nic váž­né­ho, přes­to jí nejde do hla­vy, proč se jí na růz­ných čás­tech těla obje­vu­jí cho­má­če chlu­pů. Teprve ve chví­li, kdy začne pra­co­vat v rybář­ské fab­ri­ce na zpra­co­vá­ní ryb, si všim­ne, že na ní všich­ni nějak div­ně civí a posmí­va­jí se její mat­ce. Začne tedy pát­rat v his­to­rii své rodi­ny a na povrch začne vyplou­vat její děsi­vá minu­lost. Která jak se zdá, je dědič­ná.

Festivalový název: Když zví­řa­ta sní
Režie: Jonas Alexander Arnby
Rok výro­by: 2014
Délka: 84 min
Země: Dánsko
Alternativní název: When Animals Dream
Hrají:
Sonia Suhl…(Marie)
Jakob Oftebro…(Daniel)
Lars Mikkelsen…(otec)
Sonja Richter…(matka)
Mads Riisom…(Felix)
…a dal­ší

Dánský reži­sér vsa­dil při své prvo­ti­ně na osvěd­če­né prv­ky, kte­ré zdo­bí skan­di­náv­ské fil­my a to pře­váž­ně ponu­ré pro­stře­dí a poma­lu se stup­ňu­jí­cí mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ru. Přestože se záplet­ka nedá pova­žo­vat za zrov­na ori­gi­nál­ní, lze na ní najít něko­lik pozi­tiv­ní věcí, kvů­li kte­rým sto­jí ten­to film vidět. Mnozí jej při­rov­ná­va­jí k fil­mům jako Let the Right One In, nebo Ginger Snaps (jeli­kož jsem však prv­ní z nich nevi­děl a dru­hý se mi doce­la líbil), dal jsem tomu šan­ci a nešel do toho s žád­ný­mi před­sud­ky či vel­kým oče­ká­vá­ním. Nakonec však toto mys­te­ri­óz­ní dra­ma v mých očích nedo­padlo zas až tak špat­ně a to hlav­ně díky kom­bi­na­ci s vlkod­la­čím téma­tem.

První polo­vi­na fil­mu má dost poma­lé tem­po, kte­ré toho moc dopře­du nepro­zra­zu­je a spí­še slou­ží k sezná­me­ní s hlav­ní hrdin­kou. Sonia Suhl mi sice zrov­na dva­krát sym­pa­tic­ká neby­la, ale poda­la sluš­ný prů­měr­ný výkon. Přesto jsem však dával vět­ší pozor­nost vykres­le­ní samot­né­ho pro­stře­dí (rybář­ské měs­teč­ka) a jeho oby­va­tel. To bylo pěk­ně ponu­ré, ale nějak zvlášť zají­ma­vé. Většina oby­va­tel maka­la v míst­ní fab­ri­ce, kde čis­ti­la ryby a po veče­rech to zapích­la v míst­ním pod­ni­ku. Děj se tak vět­ši­nu času točil oko­lo Marie a její rodi­ny. Ono by na tom neby­lo nic hroz­né­ho, kdy­by scé­náris­ta zapo­jil tro­chu víc svou před­sta­vi­vost a divá­ko­vi tak nabí­dl kupří­kla­du něko­lik zají­ma­vých fla­shbac­ků z minu­los­ti. Leč bohu­žel se tak nesta­lo. Je nám sice pod­str­če­no něko­lik indi­cií, cože se asi v minu­los­ti ode­hrá­lo na rus­ké lodi a jakou roli v tom hra­je mat­ka dív­ky, ale tím to kon­čí.

Naštěstí si o tom doká­že divák udě­lat vlast­ní před­sta­vu. Teprve s postup­nou pro­mě­nou Marie se začne zvy­šo­vat i míra napě­tí. Ovšem i tady to dost skří­pe. Kupříkladu ve chví­li, kdy je dív­ka pro­ná­sle­do­va­ná motor­ká­ři mi chy­bě­la vět­ší akč­nost a ve chví­li kdy dojde k úto­ku, je vše až moc zby­teč­ně pono­ře­no do tmy (tak­že z toho máme kulo­vé). V tu chví­li ve mně zača­lo pře­vlá­dat spí­še zkla­má­ní, ale naštěs­tí to ale­spoň čás­teč­ně zachrá­nil závěr na lodi. Přesto si mys­lím, že se tvůr­ci moh­li více odvá­zat. Skandinávská tvor­ba mě téměř vždy doká­za­la vtáh­nout do děje svou ponu­ros­tí, psy­cho­lo­gic­kou jízdou a mra­zi­vý­mi scé­na­mi, ale tady nám to všech­no tvůr­ci nabíd­li jen po malých dáv­kách. Lze to při­číst nevy­zrá­los­ti reži­sé­ra, ale pokud se výraz­ně nezlep­ší, tak bude mít hod­ně těž­ké se v kon­ku­ren­ci pro­sa­dit. Zvláště pokud nepři­jde s něčím sku­teč­ně ori­gi­nál­ním.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ty nejsi sympaťák! | Survivor CZ&SK7. února 2022 Ty nejsi sympaťák! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Muži v černém 3 | Men in Black III [70%]1. června 2012 Muži v černém 3 | Men in Black III [70%] Muži v černém 3 http://www.csfd.cz/film/264588-muzi-v-cernem-3/ http://www.imdb.com/title/tt1409024/ Alternativní názvy:Men in Black III, Muži v Čiernom 3 Mládeži přístupný V kinech […] Posted in Filmové recenze
  • The Simpsons – S28E02: Friends and Family - 80 %6. října 2016 The Simpsons – S28E02: Friends and Family - 80 % Tak už je druhý díl nové sezóny mezi internetovým světem. Jako předchozí epizoda, tak se i těchto cca 20 minut věnovalo hlavně někomu jinému než přímo rodině Simpsonů. I tentokrát to byl, […] Posted in TV Recenze
  • #1841: Esmera - 75 %5. listopadu 2018 #1841: Esmera - 75 % Esmera (Esmera)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Esmera" v roce 2015. České vydání má 84 stran a prodává se v plné ceně za 298 Kč.Knihu zakoupíte se […] Posted in Recenze knih
  • Taktické strategii Phoenix Point vypršela roční exkluzivita...6. října 2020 Taktické strategii Phoenix Point vypršela roční exkluzivita... Taktické strategii Phoenix Point vypršela roční exkluzivita u Epic Games a 10. prosince zamíří na Steam Posted in Krátké herní aktuality
  • Brad Pitt18. března 2005 Brad Pitt Spolu se vzhledem, které inspirovali nespočet titulních stran společenského časopisu People, internetových stránek a nárůst mužského elementu, je Brad Pitt herec, právě jehož jméno […] Posted in Profily osob
  • Jak poznat, že člověk bere drogy13. června 2012 Jak poznat, že člověk bere drogy Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, může prvním krokem, jak mu pomoct. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých […] Posted in Domácí rady
  • Robin Hood: Král zbojníků12. února 2023 Robin Hood: Král zbojníků Moje dětská srdcovka a možná i první seznámení s postavou Robina Hooda. Je těžké tomu něco, kromě historických a nepochybně i literárních nepřesností, vytknout. Ale koho, nebo spíš […] Posted in Krátké recenze
  • Bad Moon (1996)1. února 2018 Bad Moon (1996) Jestli někdo nesnáší vlkodlaka, pak je to pes… Během svého pobytu v nepálské džungli je Ted napaden běsnícím monstrem a jeho přítelkyně roztrhána na kusy. Až doteď […] Posted in Horory
  • Pokání -13. dubna 2009 Pokání - Vložil ankerek, 2. Duben 2008 - 15:53 Režie:  […] Posted in Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,39357 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71596 KB. | 14.06.2024 - 19:52:52