Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Popelka | Cinderella [75%]

Popelka | Cinderella [75%]

rp cinderella06.jpg
rp cinderella06.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Pohádky se v posled­ní době do kin nedo­stá­va­jí zase tak čas­to. A když už se najde vyjím­ka, čas­to ona pohád­ko­vost kon­čí v momen­tě, kdy se tvůr­ci roz­hod­nou pro tem­něj­ší a fan­tas­tič­těj­ší zpra­co­vá­ní. Čistokrevná pohád­ka tu ovšem neby­la už dlou­ho. Možná prá­vě díky tomu smě­rem k Popelce upí­ral nespo­čet lidí zrak. Rozhodně tomu ale napo­mohl i Kenneth Branagh, jenž se po Thorovi a nepří­liš vyve­de­ném Jacku Ryanovi vra­cí ke svým až shake­spea­rov­ským začát­kům. A pokud jsou prá­vě kla­sic­ké pohád­ky, vaše krev­ní sku­pi­na, roz­hod­ně bys­te si moder­ni­zo­va­nou ver­zi kla­sic­ké Popelky nemě­li nechat ujít. 

Mladé Elce (Lily James) se změ­ní razant­ně život poté, co se její otec, kupec, po smr­ti její mat­ky zno­vu ože­ní. Elka, kte­rá má své­ho tatín­ka veli­ce ráda, se sna­ží ke své nové mace­še (Cate Blanchett) a jejím dvě­ma novým nevlast­ním sestrám (Holliday GraingerSophie McShera) cho­vat sluš­ně, i přes­to že to obná­ší sná­šet jejich komen­tá­ře a pový­še­né cho­vá­ní. Když ale Elčin otec neče­ka­ně zemře, její nová rodi­na z ní udě­lá pou­hou služ­ku, kte­ré posměš­ně začnou říkat Popelka. Ani tyto kru­tos­ti ji ovšem nezlo­mí a za pomo­cí náho­dy se potká­vá s prin­cem Kitem (Richard Madden). Ten je její krá­sou okouz­len a za pomo­cí kou­zel její víly kmo­t­řič­ky dostá­vá Elka mož­nost navští­vit, i přes výslov­ný zákaz své mace­chy, bál, kde si princ vybe­re svo­ji novou man­žel­ku a budou­cí krá­lov­nu celé­ho krá­lov­ství.  
Je vel­mi pří­jem­né sle­do­vat, že Hollywood ješ­tě úpl­ně nepo­hl­ti­la ona tou­ha po ztem­ně­ní a zese­ri­oz­ně­ní všech kla­sic­kých pohád­ko­vých mate­ri­á­lů a dovo­lí si na plát­no při­vést vel­ko­le­pou čis­to­krev­nou pohád­ku, kte­rá zkrát­ka fun­gu­je podob­ně, jako její ani­mo­va­ná či kniž­ní před­lo­ha. Máte li totiž rádi pohád­ko­vé kla­si­ky, ať už ani­mo­va­né nebo hra­né, čeká na vás od dneš­ní­ho dne v sálech kin vel­mi pří­jem­né pře­kva­pe­ní, kte­ré sice mož­ná na prv­ní pohled nevy­pa­dá pří­liš váb­ně, nicmé­ně v koneč­ném důsled­ku fun­gu­je dosta­teč­ně dob­ře ve všech důle­ži­tých ohle­dech. 
Svoji roli na tom hra­je vel­mi pří­jem­né herec­ké obsa­ze­ní (kte­ré s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí v čes­ké dis­tri­buci při­škr­cu­je nuce­ný čes­ký dabing, neboť dis­tri­bu­tor nepo­sky­tu­je titul­ko­va­nou ver­zi), kte­ré v prv­ních momen­tech není mož­ná nato­lik jis­té v kram­fle­cích ale jak pří­běh postu­pu­je, her­ci se s role­mi sži­jí a minmál­ně ústřed­ní dvo­ji­ce na plát­ně vytvá­ří hod­ně sym­pa­tic­ký pár, kte­ré­mu bude­te roz­hod­ně fan­dit. Lilly James je v roli jed­né z nej­slav­něj­ších prin­ce­zen okouz­lu­jí­cí a Richard Madden v roli prin­ce doka­zu­je, že by si podob­ných sym­paťá­ků zaslou­žil dostá­vat dale­ko více. Osloví pak samo­zřej­mě i Cate Blanchett v hlav­ní zápor­né roli, kde dává vzpo­me­nout na podob­ně démo­nic­ké výko­ny, kte­ré před­ved­la v thrille­ru Hanna.  
Kenneth Branagh si zkrát­ka po nevy­da­ře­ném špi­o­náž­ním thrille­ru slo­žil repa­rát. A během ono­ho sklá­dá­ní dopra­vil do kin moder­ni­zo­va­nou a krás­ně naiv­ní ver­zi kla­sic­ké pohád­ky, Od nesmír­ně půso­bi­vé výpra­vy, přes parád­ní kos­týmy až po pod­ma­ni­vý hudeb­ní dopro­vod, nová Popelka je po všech ohle­dech tre­fa do čer­né­ho a jed­na z nej­lep­ších pohá­dek za posled­ní roky. Chcete li se tak zase jed­nou vypra­vit do svě­ta pohá­dek a užít si jeden z nej­pa­mát­něj­ších pří­bě­hů, nyní máte nej­lep­ší mož­nost.   
Kenneth Branagh a jeho vze­pře­ní se moder­ní­mu tren­du. Ve svě­tě, kde se všech­no posu­nu­je smě­rem k osu­do­vos­ti a tem­nos­ti zpra­co­vá­ní, do kin při­ná­ší ve všech ohle­dech kla­sic­kou a pří­jm­nou pohád­ku, kte­rá fun­gu­je přes­ně na těch úrov­ních, kde by správ­ná pohád­ka měla. Skvělý ústřed­ní pár i hlav­ní zápor­ná posta­va, parád­ní zpra­co­vá­ní a jed­na vel­mi památ­ná moder­ni­za­ce kla­sic­ké­ho pří­bě­hu. Ve své pod­sta­tě pro fanouš­ky pohá­dek napros­tá nut­nost. 

 Koktejl: 

25% Klasická pohád­ka 
25% Příběh lás­ky na prv­ní pohled
25% Příjemné zpra­co­vá­ní
25% Výborná moder­ni­za­ce

Popelka
(Cinderella, Popoluška)
Dobrodružný / Drama / Rodinný / Romantický / Fantasy
USA, 2015, 114 min

Režie: Kenneth Branagh
Scénář: Chris Weitz
Kamera: Haris Zambarloukos
Hudba: Patrick Doyle
Hrají: Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Hayley Atwell, Richard Madden, Stellan Skarsgård, Lily James, Holliday Grainger, Sophie McShera, Nonso Anozie, Derek Jacobi, Ben Chaplin, Andrew Fitch, Eloise Webb

Mládeži pří­stup­ný
Česko V kinech od: 19.03.2015 Falcon
Slovensko V kinech od: 09.04.2015 Saturn
USA V kinech od: 13.03.2015 Walt Disney

http://www.csfd.cz/film/346385-popelka/
http://www.imdb.com/title/tt1661199/


Podívejte se na hodnocení Popelka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • LADISLAV MRKVIČKA (1939), role Antonín4. října 2019 LADISLAV MRKVIČKA (1939), role Antonín Uznávaný filmový, divadelní a televizní herec Ladislav Mrkvička se narodil v Praze, kde absolvoval DAMU. Po škole získal angažmá v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, ale již v roce 1968 […] Posted in Profily osob
  • Důkaz30. ledna 2006 Důkaz Někdo moudrý kdysi řekl, že hranice mezi genialitou a šílenstvím je křehká. A něco na tom bude, alespoň podle filmu Důkaz soudě. Ústřední zápletku filmu tvoří hned dva důkazy. Jednak […] Posted in Filmové recenze
  • Višňový čokoládový koláč10. listopadu 2016 Višňový čokoládový koláč Višně mi nikdy nechutnaly - byly na mě moc kyselé a tak jsem na jídlo i na pečení preferovala třešně. Až minulý rok jsem z nich zkusila něco upéct a žasla jsem! Jejich nakyslá chuť krásně […] Posted in Domácí rady
  • Top 7/20161. srpna 2016 Top 7/2016 Přinášíme Vám nejčtenější články z července 2016. Poslední aktualizace: 17.8.2016 7:46:53 Co si nenechat ujít ve Varech - 258 zobr. Soutěž o náhodný Steam klíč - 232 zobr. […] Posted in Články
  • Homer volí na amerických volbách15. října 2016 Homer volí na amerických volbách Už se blíží americké volby. I Simpsonovi se volbám věnují. Podívejte se tedy, jak by volila její hlava rodiny. Homer. https://www.youtube.com/watch?v=xK_Ahtg5CxE Posted in Videa
  • X-Men: Budoucí minulost | X-Men: Days of Future Past [90%]22. května 2014 X-Men: Budoucí minulost | X-Men: Days of Future Past [90%] Filmové léto nám oficiálně začalo a s ním se do kin dostávají ty nejočekávanější filmy letošního roku. A X-Men: Budoucí minulost mezi ně rozhodně patří. Bryan Singer, který prvními […] Posted in Filmové recenze
  • Asfalt aneb Symfonie černého humoru, totální brutality a tun vystřílené munice9. července 2018 Asfalt aneb Symfonie černého humoru, totální brutality a tun vystřílené munice „Upřímně, pánové, víme hovno tak výstavní, že bych se nestyděl dát ho do vitríny v Louvru.“ Čím se více jak 600 stránkový svazek Štěpána Kopřivy odlišuje od ostatní české akční […] Posted in Recenze knih
  • Proměna Carriiny role: Neobvyklá cesta Sissy Spacek od krásy k ikonické postavě 'Carrie'25. prosince 2023 Proměna Carriiny role: Neobvyklá cesta Sissy Spacek od krásy k ikonické postavě 'Carrie' Mary Elizabeth Spacek ("Sissy" je přezdívka, kterou jí dali její bratři, když vyrůstala) si na konkurz do filmu "Carrie" (1976) vzala šaty, které ji matka donutila nosit na večírek, když […] Posted in Zajímavosti
  • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy (2004) Slavná […] Posted in Zajímavosti
  • Muži co zírají na kozy [45%]14. října 2010 Muži co zírají na kozy [45%] http://www.csfd.cz/film/248830-muzi-co-ziraji-na-kozy/ V kinech ČR: 01.04.2010 V kinech SK: 17.06.2010 Na DVD od: 08.10.2010 Tento měsíc se k nám dostává jedna z mála hvězdně […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64161 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71977 KB. | 21.02.2024 - 15:18:44