Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Popelka | Cinderella [75%]

Popelka | Cinderella [75%]

rp cinderella06.jpg
rp cinderella06.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Pohádky se v posled­ní době do kin nedo­stá­va­jí zase tak čas­to. A když už se najde vyjím­ka, čas­to ona pohád­ko­vost kon­čí v momen­tě, kdy se tvůr­ci roz­hod­nou pro tem­něj­ší a fan­tas­tič­těj­ší zpra­co­vá­ní. Čistokrevná pohád­ka tu ovšem neby­la už dlou­ho. Možná prá­vě díky tomu smě­rem k Popelce upí­ral nespo­čet lidí zrak. Rozhodně tomu ale napo­mohl i Kenneth Branagh, jenž se po Thorovi a nepří­liš vyve­de­ném Jacku Ryanovi vra­cí ke svým až shake­spea­rov­ským začát­kům. A pokud jsou prá­vě kla­sic­ké pohád­ky, vaše krev­ní sku­pi­na, roz­hod­ně bys­te si moder­ni­zo­va­nou ver­zi kla­sic­ké Popelky nemě­li nechat ujít. 

Mladé Elce (Lily James) se změ­ní razant­ně život poté, co se její otec, kupec, po smr­ti její mat­ky zno­vu ože­ní. Elka, kte­rá má své­ho tatín­ka veli­ce ráda, se sna­ží ke své nové mace­še (Cate Blanchett) a jejím dvě­ma novým nevlast­ním sestrám (Holliday GraingerSophie McShera) cho­vat sluš­ně, i přes­to že to obná­ší sná­šet jejich komen­tá­ře a pový­še­né cho­vá­ní. Když ale Elčin otec neče­ka­ně zemře, její nová rodi­na z ní udě­lá pou­hou služ­ku, kte­ré posměš­ně začnou říkat Popelka. Ani tyto kru­tos­ti ji ovšem nezlo­mí a za pomo­cí náho­dy se potká­vá s prin­cem Kitem (Richard Madden). Ten je její krá­sou okouz­len a za pomo­cí kou­zel její víly kmo­t­řič­ky dostá­vá Elka mož­nost navští­vit, i přes výslov­ný zákaz své mace­chy, bál, kde si princ vybe­re svo­ji novou man­žel­ku a budou­cí krá­lov­nu celé­ho krá­lov­ství.  
Je vel­mi pří­jem­né sle­do­vat, že Hollywood ješ­tě úpl­ně nepo­hl­ti­la ona tou­ha po ztem­ně­ní a zese­ri­oz­ně­ní všech kla­sic­kých pohád­ko­vých mate­ri­á­lů a dovo­lí si na plát­no při­vést vel­ko­le­pou čis­to­krev­nou pohád­ku, kte­rá zkrát­ka fun­gu­je podob­ně, jako její ani­mo­va­ná či kniž­ní před­lo­ha. Máte li totiž rádi pohád­ko­vé kla­si­ky, ať už ani­mo­va­né nebo hra­né, čeká na vás od dneš­ní­ho dne v sálech kin vel­mi pří­jem­né pře­kva­pe­ní, kte­ré sice mož­ná na prv­ní pohled nevy­pa­dá pří­liš váb­ně, nicmé­ně v koneč­ném důsled­ku fun­gu­je dosta­teč­ně dob­ře ve všech důle­ži­tých ohle­dech. 
Svoji roli na tom hra­je vel­mi pří­jem­né herec­ké obsa­ze­ní (kte­ré s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí v čes­ké dis­tri­buci při­škr­cu­je nuce­ný čes­ký dabing, neboť dis­tri­bu­tor nepo­sky­tu­je titul­ko­va­nou ver­zi), kte­ré v prv­ních momen­tech není mož­ná nato­lik jis­té v kram­fle­cích ale jak pří­běh postu­pu­je, her­ci se s role­mi sži­jí a minmál­ně ústřed­ní dvo­ji­ce na plát­ně vytvá­ří hod­ně sym­pa­tic­ký pár, kte­ré­mu bude­te roz­hod­ně fan­dit. Lilly James je v roli jed­né z nej­slav­něj­ších prin­ce­zen okouz­lu­jí­cí a Richard Madden v roli prin­ce doka­zu­je, že by si podob­ných sym­paťá­ků zaslou­žil dostá­vat dale­ko více. Osloví pak samo­zřej­mě i Cate Blanchett v hlav­ní zápor­né roli, kde dává vzpo­me­nout na podob­ně démo­nic­ké výko­ny, kte­ré před­ved­la v thrille­ru Hanna.  
Kenneth Branagh si zkrát­ka po nevy­da­ře­ném špi­o­náž­ním thrille­ru slo­žil repa­rát. A během ono­ho sklá­dá­ní dopra­vil do kin moder­ni­zo­va­nou a krás­ně naiv­ní ver­zi kla­sic­ké pohád­ky, Od nesmír­ně půso­bi­vé výpra­vy, přes parád­ní kos­týmy až po pod­ma­ni­vý hudeb­ní dopro­vod, nová Popelka je po všech ohle­dech tre­fa do čer­né­ho a jed­na z nej­lep­ších pohá­dek za posled­ní roky. Chcete li se tak zase jed­nou vypra­vit do svě­ta pohá­dek a užít si jeden z nej­pa­mát­něj­ších pří­bě­hů, nyní máte nej­lep­ší mož­nost.   
Kenneth Branagh a jeho vze­pře­ní se moder­ní­mu tren­du. Ve svě­tě, kde se všech­no posu­nu­je smě­rem k osu­do­vos­ti a tem­nos­ti zpra­co­vá­ní, do kin při­ná­ší ve všech ohle­dech kla­sic­kou a pří­jm­nou pohád­ku, kte­rá fun­gu­je přes­ně na těch úrov­ních, kde by správ­ná pohád­ka měla. Skvělý ústřed­ní pár i hlav­ní zápor­ná posta­va, parád­ní zpra­co­vá­ní a jed­na vel­mi památ­ná moder­ni­za­ce kla­sic­ké­ho pří­bě­hu. Ve své pod­sta­tě pro fanouš­ky pohá­dek napros­tá nut­nost. 

 Koktejl: 

25% Klasická pohád­ka 
25% Příběh lás­ky na prv­ní pohled
25% Příjemné zpra­co­vá­ní
25% Výborná moder­ni­za­ce

Popelka
(Cinderella, Popoluška)
Dobrodružný / Drama / Rodinný / Romantický / Fantasy
USA, 2015, 114 min

Režie: Kenneth Branagh
Scénář: Chris Weitz
Kamera: Haris Zambarloukos
Hudba: Patrick Doyle
Hrají: Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Hayley Atwell, Richard Madden, Stellan Skarsgård, Lily James, Holliday Grainger, Sophie McShera, Nonso Anozie, Derek Jacobi, Ben Chaplin, Andrew Fitch, Eloise Webb

Mládeži pří­stup­ný
Česko V kinech od: 19.03.2015 Falcon
Slovensko V kinech od: 09.04.2015 Saturn
USA V kinech od: 13.03.2015 Walt Disney

http://www.csfd.cz/film/346385-popelka/
http://www.imdb.com/title/tt1661199/


Podívejte se na hodnocení Popelka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Chladné dítě - Marius von Mayenburg20. května 2023 Chladné dítě - Marius von Mayenburg Mayenburg je současný německý dramatik, jehož vztahové drama si připravili jako absolventskou inscenaci studenti 3. ročníku KČD v režii Tomáše Ráliše v divadlu Disk. Jedná se o hru hranou […] Posted in Divadelní recenze
  • Audioknižní výzva s Audinem 20209. ledna 2020 Audioknižní výzva s Audinem 2020 Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Asi si pamatujete na loňskou audioknižní výzvu s Audinem, že? No, bohužel sem ji nesplnila 🙁 A proto jsem si řekla, že letos se na […] Posted in Audioknihy
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […] Posted in Filmové recenze
  • Na prestižním The Game Awards odhalí svou novou hru i Glen...9. prosince 2020 Na prestižním The Game Awards odhalí svou novou hru i Glen... Na prestižním The Game Awards odhalí svou novou hru i Glen Schofield, tvůrce Dead Space. Posted in Krátké herní aktuality
  • Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 322. ledna 2015 Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Jak se Vám natáčely Babovřesky se Zdeňkem Troškou? Zdeněk Troška je výjimečný člověk. Vážím si jeho srdečné povahy a vzdělanosti a setkání s ním je pro mě vždycky velká radost. Jezdí k […] Posted in Rozhovory
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu28. července 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu Filmfanatic dnes půjde proti trendu. Proti Marvelu. Můžu totiž milovat prvního Iron Mana i většinu filmů z marvelovského universa, ale ani samotný vesmír se nerozpíná donekonečna. Podle […] Posted in Filmové recenze
  • Free Gu (2021)17. srpna 2021 Free Gu (2021) Ready Free Guy One!Překvapení léta a Shawn Levy v nejlepší formě!Před premiérou jsem tipoval Free Guye kolem 60% a jsem opravdu rád, že se z toho ve výsledku vyklubal nečekaný hit, který […] Posted in Krátké recenze
  • Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu!21. října 2018 Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu! Orákulum vizí od Cira Marchettiho má neopakovatelnou atmosféru klidu, ticha a magických jisker. Drobných záblesků pohlazení a pobídnutí k akci. V tuto chvíli vychází v dalším vydání. Jsou […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Příběhy českých zločinů7. srpna 2019 Příběhy českých zločinů Novinkou letošního podzimu je unikátní pořad Příběhy českých zločinů. Investigativní novinář Janek Kroupa divákům postupně odkryje pozadí reálných kriminálních příběhů. Návrat k […] Posted in Speciály
  • Interstellar (2014)2. prosince 2014 Interstellar (2014) Interstellar jsem viděl už před několika dny, tak si troufám tvrdit, že mi v hlavě dostatečně "zkontemploval". Tož, vzhůru do toho... Mám rád sci-fi filmy, myslím tím skutečné sci-fi […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82454 s | počet dotazů: 271 | paměť: 69535 KB. | 06.12.2023 - 10:51:35