Kritiky.cz > Horory > Moon of the Wolf (1972)

Moon of the Wolf (1972)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V malém měs­teč­ku obklo­pe­ném lesy a baži­na­mi začí­ná při­bý­vat mrtvých, jejichž těla byla straš­li­vě potr­há­na. Udělali to snad divo­cí psi, nebo je to něco mno­hem hor­ší­ho?

V malém ame­ric­kém jižan­ském měs­teč­ku nasta­lo vel­ké pozdvi­že­ní. V lesích byla nale­ze­na mrt­vá dív­ka, jejíž tělo bylo ošk­li­vě potr­há­no. Doktor Druten pro­ve­de pitvu a zjis­tí, že dív­ka byla nejdřív zabi­ta člo­vě­kem a tepr­ve poté pone­chá­na v lese napo­spas divé zvě­ři. Místní šerif Whitaker se pouš­tí do pát­rá­ní, kte­ré brzy odha­lí něko­lik tajem­ství, kte­ré se neměl nikdo dozvě­dět. Pátraní dove­de šeri­fa až k domu Rodantheových - bohá­čů, jejichž před­ci zalo­ži­li tohle měs­teč­ko. Slečna Louise je Whitakerova lás­ka z dět­ství a tak mají po dlou­hé době mož­nost si zase popo­ví­dat. To se však nelí­bí její­mu bra­t­ro­vi Andrewovi, kte­rý trpí vzác­ným dru­hem malárie. Brzy zemřou dal­ší dva lidé a sto­py, kte­ré za sebou vrah zane­chal, jas­ně doka­zu­jí, že nemů­že jít o oby­čej­né­ho člo­vě­ka. V hla­vách míst­ních se rodí otáz­ky typu: když to není člo­věk, tak co to je? Má to snad něco spo­leč­né­ho s děsi­vým vytím, kte­ré se ozý­vá po veče­rech z lesa?

Český název: Znamení Vlka
Režie: Daniel Petrie
Rok výro­by: 1972
Délka: 75 min
Země: USA

Hrají:
David Janssen ... (Sheriff Aaron Whitaker)
Barbara Rush ... (Louise Rodanthe)
Bradford Dillman ... (Andrew Rodanthe)
John Beradino ... (Dr. Druten)
Geoffrey Lewis ... (Lawrence Burrifors)
...a dal­ší

Jedná se o prů­měr­ný vlkod­la­čí film ze sedm­de­sá­tých let, kte­rý byl nato­čen pro tele­viz­ní úče­ly. Scénář fil­mu není ničím výji­meč­ný a samot­ní auto­ři neod­ved­li zrov­na dva­krát dobrou prá­ci. Kdo je vra­hem, se dozví­me v prv­ních dva­ce­ti minu­tách a pozna­jí to i ti méně chá­pa­ví, pro­to­že všech­ny indi­cie jsou nám před­lo­že­ny pěk­ně na talí­ři. Přestože reži­sér Petrie nebyl v té době žád­ný začá­teč­ník a na svém kon­tě měl již něko­lik fil­mů, tak zřej­mě nedo­sta­tek finan­cí a samot­ný scé­nář mu nedo­přá­li dosta­tek mané­v­ro­va­ní k tomu, aby dosá­hl lep­ších výsled­ků.

První polo­vi­na fil­mu totiž vypa­dá jako detek­tiv­ka či kri­mi a nic nena­svěd­čo­va­lo tomu, že by se mělo jed­nat o horor. Pořád se jenom něco vyšet­řo­va­lo, nebo pro­bí­ha­ly hád­ky mezi míst­ní­mi sed­lá­ky, ale samot­ný pacha­tel nebyl uká­zán ani na oka­mžik. To se změ­ni­lo až na kon­ci, ale ani v této chví­li to neby­la žád­ná slá­va. Zarostlá ruka a pohled z vra­ho­vých očí jsou vel­mi nedo­sta­ču­jí­cí prv­ky, kte­ré i v té době pat­ří mezi hod­ně pod­prů­měr­né, jeli­kož znám hned něko­lik mno­hem star­ších fil­mů s tou­to téma­ti­kou, kte­ré jsou na mno­hem vyš­ší úrov­ni. Až úpl­ně nako­nec se nám uká­zal vlkodlak v celé své krá­se a ale­spoň tro­chu vylep­šil mé míně­ní. Nečekejte však žád­nou postup­nou pro­mě­nu, pro­to­že vlkodlak je nám uká­zán až v koneč­né fázi, a to ješ­tě jen v něko­li­ka scé­nách, kte­ré se vesměs ode­hrá­va­jí ve tmě.

Co se týká atmo­sfé­ry fil­mu, tak tu musím doce­la pochvá­lit. Podobné melo­die jsem sly­šel ve spous­tě detek­tiv­ních fil­mů té doby a přes­to­že se jed­na­lo o tuc­to­vé tóny, tak mi do prá­vě pro­bí­ha­jí­cí­ho děje sku­teč­ně paso­va­ly. Jakmile došlo na děsi­věj­ší scé­ny (těch sice moc neby­lo), tak se hud­ba změ­ni­la a tajem­né zvu­ky jako výkři­ky, hřmě­ní, vytí doká­za­li spl­nit účel a atmo­sfé­ra o něco zhoust­la.

Film se však nevy­va­ro­val ani něko­li­ka nelo­gič­nos­tem. Jako pří­klad uve­du scé­nu, kdy vlkodlak spad­ne doprostřed pla­me­nů a začne hořet. V dal­ší scé­ně je však zase úpl­ně v poho­dě a dokon­ce ani oble­če­ní nemá oho­ře­lé či jinak poško­ze­né. Co mě však roze­smá­lo nej­víc byl fakt, že doká­zal vytrh­nout tlus­té mří­že od věze­ní, ale v jiné scé­ně nebyl pořád­ně schop­ný roz­ra­zit dře­vě­né dve­ře do domu. Herecké výko­ny byly na hra­ni­ci prů­mě­ru a ani jeden z her­ců ničím nepře­vý­šil své kole­gy. Jak samot­ný šerif, tak ani před­sta­vi­tel vlkodla­ka na mě neu­dě­la­li žád­ný vel­ký dojem. Jedinou svět­lej­ší výjim­kou je hereč­ka Barbara Rush, kte­rá přes­to­že pat­ří již do té sta­ré sor­ty here­ček, tak i v pokro­či­lej­ším věku doká­že muž­ské pub­li­kum zaujmout. Její výraz hrů­zy je asi jako jedi­ný z celé­ho fil­mu neza­po­me­nu­tel­ný.

V cel­ko­vém vyúčto­vá­ní a hod­no­ce­ní fil­mu se při­klá­ním k čis­té­mu prů­mě­ru. Jako celek doká­že film nená­roč­né­ho divá­ka jis­tě zaujmout, ale čis­to­krev­né horo­rá­ře asi moc nepo­tě­ší. Mě osob­ně film nenu­dil a se zájmem jsem se dodí­val až dokon­ce. Bohužel mi tam však chy­bě­lo více horo­ro­vých scén se samot­ným vlkodla­kem, pro­to­že jeho dvou­mi­nu­to­vá účast je pro mě doce­la málo. Takže pokud chce­te vidět něja­ký dob­rý vlkod­la­čí film, radě­ji se podí­vej­te někde jin­de.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zákulisí natáčení A.I. Umělé inteligence: Tajemství tváří bez výrazu10. dubna 2024 Zákulisí natáčení A.I. Umělé inteligence: Tajemství tváří bez výrazu Aby Haley Joel Osment při natáčení filmu "A.I. Umělá inteligence" (2001) vypadal jako člověk, každý den před natáčením mu byla oholena veškerá odhalená kůže (obličej, paže, ruce atd.), aby […] Posted in Zajímavosti
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […] Posted in Retro games
  • Dnes má premiéru poslední sezóna seriálu Rozčarování1. září 2023 Dnes má premiéru poslední sezóna seriálu Rozčarování Po čtyřech nezapomenutelných sezónách plných dobrodružství, intrik a smíchu, přichází seriál "Rozčarování" ke svému emocionálnímu finále. Tato animovaná komedie od Netflixu si získala […] Posted in Zajímavosti
  • Elvis - 80 %21. června 2022 Elvis - 80 % Složitá dynamika mezi Elvisem Presleym (Austin Butler) a jeho manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks), která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Spravedlnost podle Spensera | Spenser Confidential9. března 2020 Spravedlnost podle Spensera | Spenser Confidential Na první březnový týden si Netflix nachystal další novinku, která budí pozornost diváků. Svůj nový film totiž pro Netflix natočil komerčně realtivně úspěšný rutinér Peter Berg a do […] Posted in Filmové recenze
  • Ladvi112. září 2004 Věčný svit neposkvrněné mysli - recenze „Můžete si někoho vymazat z paměti. Dostat ho z vašeho srdce už je ale o něčem jiném.“ To je jeden z podtitulů filmu Věčný svit neposkvrněné mysli. Ještě přesněji ale dokáží jeho hlavní […] Posted in Filmové recenze
  • Nevděčník25. října 2019 Nevděčník Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • 13 Reasons why, IV. a poslední řada15. července 2020 13 Reasons why, IV. a poslední řada První řada byla dokonalá. Snad jediné, co bych jí vytknul, byla nedostatečná gradace depresí hlavní hrdinky. Ale tož nevadí, zahrála to dobře. Naproti tomu druhá řada byla úplně o ničem. […] Posted in Zajímavosti
  • Vetřelec ³ - První Fincherův velkofilm pod "hlavouny" z 20th Century Fox.18. května 2020 Vetřelec ³ - První Fincherův velkofilm pod "hlavouny" z 20th Century Fox. Co byste asi čekali? Třetího Vetřelce. Nezklamu Vás. Třetí Vetřelec se  natočil v roce 1992. Má dvě verze. První šla v kinech v době premiéry a druhá je na DVD/Blu-ray. Každá má své klady […] Posted in Retro filmové recenze
  • Requiem (2001)26. ledna 2012 Requiem (2001) Uvnitř kláštera začíná peklo. Spas svou duši dokud můžeš! Z vězení uprchnou čtyři nebezpeční vrahové a násilníci. Podle předem domluveného plánu se mají na vzdáleném smluveném místě […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60562 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71788 KB. | 22.07.2024 - 07:27:42