Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Resident Evil: Odveta | Resident Evil: Retribution [15%]

Resident Evil: Odveta | Resident Evil: Retribution [15%]

rp resident evil retribution ver6.jpg
rp resident evil retribution ver6.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Resident Evil: Odveta
http://www.csfd.cz/film/293062-resident-evil-odveta/
http://www.imdb.com/title/tt1855325/

Alternativní názvy:   Resident Evil: Retribution, Re5ident Evil: Retribution, Resident Evil 5: OdvetaNevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 13.09.2012 Falcon
V kinech SR od: 13.09.2012 ITAFilm


Režie: Paul W.S. Anderson
Scénář: Paul W.S. Anderson
Hudba: toman­dan­dy
Hrají: Milla Jovovich, Sienna Guillory, Michelle Rodriguez, Aryana Engineer, Bingbing Li, Boris Kodjoe, Johann Urb, Kevin Durand, Oded Fehr, Colin Salmon, Shawn Roberts, Mika Nakashima, Razaaq Adoti, Kim Coates, Martin Crewes, Iain Glen, Sandrine Holt, Thomas Kretschmann, Ali Larter, Spencer Locke, Eric Mabius, Wentworth Miller, James Purefoy, Norman Yeung, Anna Bolt, Heike Makatsch, Pasquale Aleardi, Amanda Dyar

Když je blbá hla­va, trpí celé tělo. Nebo ale­spoň takhle nějak zní tato slav­ná frá­ze. A tak když jsem tu na blo­gu  před dvě­ma lety psal o čtvr­tém dílu série Resident Evil s podti­tu­lem Afterlife, byl to jeden z nej­ne­pří­jem­něj­ších zážit­ků co se týče návštěvy kina. Nyní, po dvou­le­té pau­ze při­chá­zí břeč­kař Paul W.S. Anderson s dal­ším záře­zem. Pokud si totiž naiv­ně mys­lí­te, že to hor­ší jako to bylo posled­ně, už snad ani být nemů­že, jste na šered­ném omy­lu. Stejně jako já. Pokud jste pátý díl této série ve zdra­ví pro­švih­li na plát­nech kin, brzy se na vás bude valit v obcho­dech z pul­tů s BluRay a DVD. Jenom tako­vé upo­zor­ně­ní na začá­tek, roz­ho­dl jsem se upus­tit od veš­ke­ré seri­oz­nos­ti v tom­to člán­ku, jed­no­du­še pro­to, že Odveta je sním­kem tak špat­ným, že mi to ani nesto­jí za náma­hu. A ne, není tak špat­ný aby byl vtip­ný, je jen vylo­že­ně špat­ný. 

K Alice, super­člo­vě­ku nado­po­va­ném T-virem od spo­leč­nos­ti Umbrella se vra­cí­me přes­ně v momen­tě, kde jsme ji před dvě­ma lety zane­cha­li. Tedy ne tak úpl­ně. Poté co ji Albert Wesker, zápor­ná posta­va z minu­lé­ho dílu (kte­rá neu­mře­la) zba­vil jejich schop­nos­tí  jako lusk­nu­tím prs­tu, se oci­tá už popáté úpl­ně na začát­ku. V kuli­sách hned něko­li­ka svě­to­vých met­ro­po­lí boju­je s náva­ly zom­bies, zachra­ňu­je malou hol­čič­ku, kte­rou se sna­ží zabít spo­lu s ní jiná malá hol­čič­ka, pro­ten­to­krát digi­tál­ní. A to vše Alice dělá jen kvů­li tomu, že se v ní najed­nou pro­bu­di­ly mateř­ské instink­ty. Do toho se poté spo­jí pro­ti výše zmí­ně­né digi­tál­ní čer­ve­né hol­čič­ce z prv­ní­ho dílu se svým úhlav­ním nepří­te­lem Weskerem, pro­to­že dva zápo­rá­ci zaráz by už asi bylo moc. Po ces­tě za cílem potká­vá sta­ré zná­mé z před­cho­zích dílů, bez ohle­du na to, že všich­ni dáv­no zemře­li. Když se dosta­ne z kom­ple­xu její sku­teč­ný úkol prá­vě začí­ná... v dal­ším fil­mu na kte­rý bude­te čekat dal­ší dva roky. 
Ano sly­ší­te správ­ně. Vážně, tohle není epic­ká řež­ba jak se vás sna­ží pře­svěd­čit pro­pa­gač­ní kam­paň. Celá epič­nost a svě­to­vé met­ro­po­le sli­bo­va­né mar­ke­tingo­vou synop­sí fil­mu je čis­to­krev­ný bull­shit. Všechno je to totiž jen sou­část obrov­ské­ho kom­ple­xu kde­si na Kamčatce. Ups, spo­i­ler. Nebo vlast­ně ne, film vám to řek­ne hned  při nej­bliž­ší mož­né pří­le­ži­tos­ti. Samozřejmě až poté, co jste zapla­ti­li za vstup do kina, pří­pad­ně za domá­cí nosič. A pokud si pod tím před­sta­vu­je­te něja­kou kom­plex­ní vizi, jako kupří­kla­du v Truman show, zapo­meň­te hned na to. Jedno zná­mé mís­to s dvě­ma pod­půr­ný­mi kuli­sa­mi a je to. Chcete víc? He he, máte smůlu. 

Kdyby ovšem dělá­ní z pub­li­ka kre­té­ny skr­ze bala­mu­tě­ní o pří­bě­hu byl jedi­ný pro­blém sním­ku, bylo by to fajn. Anderson totiž i ten­to­krát jede pod­le stej­né­ho recep­tu, pod­le jaké­ho vařil posled­ně. Tedy zpo­ma­lu­je­me všech­no, od dýchá­ní postav, ote­ví­rá­ní dve­ří až po něja­kou tu akci s debil­ní cho­re­o­gra­fií kte­rá je jed­no­du­še špat­ná. Uvěřitelnost herec­kých výko­nů zaži­la urči­tý pro­gress opro­ti minu­le, ten­to­krát se už ani her­ci nesna­ží. Digitální efek­ty se téměř nezmě­ni­ly, i přes drob­ný nárůst roz­počtu jsou stá­le stej­ně špat­né, mís­ty zachá­ze­jí­cí až za hra­ni­ci dob­ré­ho
 vku­su. Nikoho to ovšem asi neza­jí­má.
Musím říct, že jsem váž­ně neče­kal, že Anderson doká­že nato­čit tak špat­ný film, že bych začal pře­hod­no­co­vat kva­li­ty toho pře­de­šlé­ho. Stalo se ovšem tak. Totální splá­ca­ni­na, pro kte­rou jsou slo­va scé­nář a nara­tiv­ní kon­ti­nu­i­ta jenom cizí­mi spros­tý­mi slo­vy, stej­ně jako logi­ka a věro­hod­nost. Film totiž postrá­dá jakou­ko­liv světlou strán­ku, pozi­tiv­ní prvek a vlast­ně vůbec coko­liv, proč by měl divák pro­tr­pět hodi­nu a půl jeho sle­do­vá­ním. Vyloženě hlou­pá nesou­ro­dá kaše, kte­rá spí­še než film při­po­mí­ná vykrá­dač­ku vše­ho v laci­ném, digi­tál­ně nepěk­ném bale­ní. To vše za dopro­vo­du rádo­by efek­tiv­ná hud­by kte­rá vykrá­dá všech­no a všech­ny. Rádoby epic­ké výje­vy tak půso­bí třesku­tě špat­ně, sna­ha o myto­lo­gii celé­ho uni­ver­za je účin­ná asi jako háze­ní kame­ní o stě­nu a ve výsled­ku tak nakon­ci bude­te sedět s výra­zem ne nepo­dob­ným tomu­to. 
Co tedy závě­rem? Resident Evil:Odveta roz­hod­ně není nej­hor­ším fil­mem a výsled­né hod­no­ce­ní by si tak zaslou­ži­lo o pár pro­cent mož­ná zved­nout. Bohužel tak se zdra­vým rozu­mem a v zájmu zacho­vá­ní psy­chic­ké inte­gri­ti nemo­hu uči­nit a nej­no­věj­ší díl video­her­ně fil­mo­vé série obdr­ží k tomu­to datu nej­niž­ší hod­no­ce­ní jaké film na tom­to blo­gu dostal. Proč? Jednoduše pro­to, že film snad obsa­hu­je veš­ke­ré mys­li­tel­né základ­ní fil­mo­vé chy­by, divák se neba­ví a aro­gant­ní sebestřed­ná debi­li­ta, se kte­rou Paul W.S. Anderson ser­ví­ru­je divá­kům tenhle roz­břed­lý zom­bie ein­to­pf není už jen otrav­ná, nicmé­ně se, zejmé­na díky závě­ru pře­lé­vá v nápo­ry agre­se a potře­bu udě­lat něco moc zlé­ho reži­sé­ro­vi toho­to majstršty­ku. Vzhledem k fak­tu, že tahle sran­da vydě­la­la, nás čeká závě­reč­ný šes­tý díl (kte­rý mož­ná bude násle­do­vat sed­mý a po něm restart série). Třikrát hurá.
Resident Evil popáté. Pokud pro vás nebyl posled­ní výlet dosta­teč­ně depri­mu­jí­cí díky svým kva­li­tám, Paul W.S. Anderson se roz­ho­dl vám to natřít zno­vu. Pátý Evil má snad všech­ny mys­li­tel­né chy­by, nefun­gu­je a scé­nář sto­jí za sta­rou belu, stej­ně jako tri­ky. Do toho vše­ho se opět všech­no zpo­ma­lu­je, abys­te si dosy­tos­ti vychut­na­li tu debi­li­tu co se děje na plát­ně. Herci už se ani nesna­ží hrát a film sám to vlast­ně vzdá­vá už od začát­ku. Největší pra­sár­na je fakt, že film postrá­dá jakou­ko­liv logi­ku a na vrcho­lu nara­tiv­ní gra­da­ce, kde bývá finá­le je cli­f­fhan­ger. Pac a pusu a posluš­ně příš­tě naklusat do kina. Děkuji, mys­lím, že tahle por­ce nesou­ro­dé­ho zom­bie gulá­še byla moje posled­ní sous­to. 

  Hodnocení: 15%


Podívejte se na hodnocení Resident Evil: Odveta na Kinoboxu.

Koktejl: 
100% Hovadina

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15527 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72097 KB. | 21.04.2024 - 19:02:47