Kritiky.cz > Horory > Lake Placid: Legacy (2018)

Lake Placid: Legacy (2018)

rp Lake Placid Legacy 2018.jpg
rp Lake Placid Legacy 2018.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chtěli brá­nit pří­ro­du za kaž­dou cenu, ale co když se jim do ces­ty posta­ví něco, co by si na nich straš­ně rádo pochut­na­lo? 


Sam a jeho pří­tel­ky­ně Jade vedou sku­pi­nu eko­lo­gic­kých akti­vis­tů, kte­ří pat­ří mezi „svý­mi“ k úpl­né špič­ce. Umí se dostat i na mís­ta, kde se to niko­mu před­tím nepo­ved­lo a svý­mi transpa­ren­ty upo­zor­nit na neka­lé prak­ti­ky firem i vlád­ních insti­tu­cí. Právě s tím však chtě­li skon­čit, když dosta­nou video zprá­vu od jejich býva­lé­ho kole­gy, kte­rý jim zaslal sou­řad­ni­ce taj­né­ho mís­ta – ost­rův­ku, jenž není na žád­né ofi­ci­ál­ní mapě. Pokud se tam dosta­nou jako prv­ní, čeká je štěd­rá odmě­na 100 000 dola­rů. Což je pro ně vel­ká výzva a oni samo­zřej­mě neod­mít­nou. A sku­teč­ně se jim poda­ří dostat na malý ost­růvek upro­střed jeze­ra, kde však na ně čeká nemi­lé pře­kva­pe­ní. Doslova obřích roz­mě­rů. Na tom­to mís­tě se totiž ode­hrál taj­ný expe­ri­ment, jehož výsled­kem bylo zkří­že­ní kro­ko­dý­lí DNA s prehis­to­ric­kým před­chůd­cem své­ho dru­hu. Nebezpečí na ně číhá nejen pod vodou, ale i na sou­ši a je jas­né, že ze zdra­vou kůží se odsud zřej­mě nedo­sta­nou…


Režie: Darrell Roodt

Rok výro­by: 2018
Délka: 93 min
Země: USA
Hrají:
Tim Rozon...(Sam)
Katherine Barrell...(Jade)
Sai Bennett...(Alice)
Luke Newton...(Billy)
Maxim Baldry...(Dane)
Joe Pantoliano...(Henderson)
...a dal­ší


Od posled­ní­ho dílu této série uběh­ly tři roky, počítáme-li i Lake Placid vs. Anaconda (2015). Jeden by si řekl, že po vcel­ku úspěš­ném prv­ním díle a čtyřech násle­du­jí­cích pro­pa­dá­cích se už nad tou­to sérií defi­ni­tiv­ně zavře­la voda na jeze­ře, ale to byl samo­zřej­mě omyl. Stejně jako Asylum, tak i Syfy si libu­je v co nejdel­ších nata­ho­vá­ní nej­růz­něj­ších sérií a něja­ké divác­ké ohla­sy (čas­to dost zápor­né) jsou jim úpl­ně u zad­ku. V tom­to pří­pa­dě však ješ­tě dlou­ho před pre­mi­é­rou vyšlo naje­vo, že ten­to díl bude zce­la igno­ro­vat před­cho­zí díly (až na původ­ní Lake Placid) a půjde si vlast­ní ces­tou. Což samo­zřej­mě zna­me­na­lo absen­ci bláz­ni­vé Bickermanovy rodin­ky.
Což mi samo­zřej­mě nikterak neva­di­lo, navíc se mi doce­la líbil samot­ný trai­ler, kte­rý doká­zal jakž­takž navna­dit a sli­bo­val zají­ma­vou podí­va­nou. A já mám tuhle sérii doce­la rád, přes­to­že nejde o bůhví­jak dobrou podí­va­nou a tuším, že kro­mě jed­nič­ky jsem žád­né­mu dílu nedal ani prů­měr­né ohod­no­ce­ní. Což se samo sebou nesta­ne ani v tom­to pří­pa­dě, ale to nezna­me­ná, že by šlo o něja­kou kata­stro­fu. Je ovšem prav­dou, že i zde se dá nara­zit na řadu sla­bin – ale i sluš­ných momen­tů.
Na můj vkus tu bylo až moc nelo­gic­kých a trap­ně směš­ných situ­a­cí, kte­ré moh­la zplo­dit jen hla­va cho­ré­ho scé­náris­ty. Nicméně vět­ši­na postav mi byla vcel­ku sym­pa­tic­ká, mís­ty se tu obje­vi­la zají­ma­vá atmo­sfé­ra, pro­stře­dí kde se natá­če­lo, bylo pěk­né a nechy­bě­la ani tro­cha toho potřeb­né­ho gore. Co je však nej­čas­tě­ji vytý­ká­no, je to, že obří­ho kro­ko­dý­la tu bylo oprav­du poskrom­nu. Tvůrci si však byli vědo­mi nevel­ké­ho roz­počtu a nehod­la­li se spo­ko­jit jen s roz­ma­za­nou digi­tál­ní šmou­hou (jako tomu bylo u čtver­ky a pět­ky), což jim zase při­čí­tám k dob­ru. I pro­to zde pra­co­va­li hlav­ně s názna­ky, což se jim v něko­li­ka pří­pa­dech doce­la poved­lo.
Což je taky hlav­ní důvod, proč tomu nedám ješ­tě men­ší hod­no­ce­ní. Jasně je to cel­ko­vě blbost, nelo­gic­kých situ­a­cí tu byla celá řada a dost čas­to si nejen z divá­ků musel pros­tě pokle­pat na čelo, ale viděl jsem už hor­ší fil­my a to nejen co se této série týče.

Hodnocení:
40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36426 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71462 KB. | 24.06.2024 - 01:55:32