Kritiky.cz > Seriály > Dětské seriály > Dorotka: Cesta do světa zázraků a dobrodružství

Dorotka: Cesta do světa zázraků a dobrodružství

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Dorotka“ je kul­tov­ní čes­ko­slo­ven­ský ani­mo­va­ný seri­ál, kte­rý okouz­lil divá­ky od roku 1974 do roku 1978. Tento neza­po­me­nu­tel­ný kou­sek čes­ké­ho tele­viz­ní­ho umě­ní nám při­ne­sl dob­ro­druž­ství mla­dé dív­ky jmé­nem Dorotka a její­ho věr­né­ho papouš­ka, kte­ré pro­vá­ze­ly růz­ný­mi svě­ty a pří­běhy plný­mi zvra­tů a komic­kých situ­a­cí. Režírovala jej Božena Možíšová, kte­rá také napsa­la scé­nář a vytvo­ři­la toto kou­zel­né dob­ro­druž­ství, kte­ré nadchlo gene­ra­ce divá­ků.

Pohádkový svět Dorotky

„Dorotka“ při­ná­ší divá­kům svět plný fan­ta­zie a zába­vy. Seriál se sklá­dá z dese­ti epi­zod, kte­ré nás pro­vá­dě­jí růz­ný­mi dob­ro­druž­ství­mi. Každá epi­zo­da před­sta­vu­je nový pří­běh, v němž se Dorotka a její papou­šek setká­va­jí s růz­ný­mi posta­va­mi a situ­a­ce­mi. Některé epi­zo­dy zahr­nu­jí výle­ty do kou­zel­né­ho lesa, setká­ní s ježi­ba­bou, ces­to­vá­ní vesmí­rem nebo dokon­ce setká­ní s dra­kem. Každá epi­zo­da je plná humo­ru, dob­ro­druž­ství a pozi­tiv­ních zpráv pro děti.

Kultovní status

I po mno­ha letech „Dorotka“ zůstá­vá v srd­cích čes­kých divá­ků. Je to kul­tov­ní kou­sek, kte­rý pro­vá­zel mno­ho gene­ra­cí dětí v jejich dět­ství. Mnoho z nich si stá­le pama­tu­je pís­ně a zábav­né momen­ty z toho­to seri­á­lu, kte­rý byl jed­ním z těch, co spo­ji­ly rodi­če a děti před tele­viz­ní obra­zov­kou.

„Dorotka“ je stá­le živá vzpo­mín­ka na zla­tou éru čes­ké­ho ani­mo­va­né­ho tele­viz­ní­ho pro­gra­mu. S jeho pohád­ko­vým svě­tem, kou­zel­nou hud­bou a neza­po­me­nu­tel­ný­mi posta­va­mi si ten­to seri­ál zaslou­ží své mís­to ve stří­br­né poklad­ni­ci čes­ké tele­viz­ní his­to­rie. Pro ty, kte­ří vyrůs­ta­li s Dorotkou, je to nejen ani­mo­va­ný seri­ál, ale také ces­ta do svě­ta zázra­ků a dob­ro­druž­ství, kte­rou si pama­tu­jí s lás­kou a nos­tal­gií.


Zdroj: Čsfd.cz


Podívejte se na hodnocení Dorotka a zpěvák na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,65987 s | počet dotazů: 262 | paměť: 74716 KB. | 25.05.2024 - 18:20:33