Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ghost in the Shell - 80 %

Ghost in the Shell - 80 %

Ghost03
Ghost03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co bychom měli čekat od sci-fi, kte­ré je v komik­so­vé ver­zi kul­tov­ní? Asi taky kul­tov­ní film, že.   Ale to bychom měli mít oprav­du zku­še­né­ho tvůr­ce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, nebo tře­ba i George Lucase.

Bohužel nový komik­so­vý film pat­ří mezi ty fil­my, kte­ré sice mají vel­kou hype rekla­mu a vel­ké před­se­vze­tí, že to bude uni­kát­ní, ale v rám­ci zku­še­nos­ti reži­sé­ra to tak vel­ké není.

Jedním z pro­du­cen­tů je pří­mo i Steven Spielberg, kte­rý si  občas nato­čí své fil­my, občas pomů­že zku­še­né­mu reži­sé­ro­vi aby nato­čil úspěš­ný film. A také sbí­rá hod­ně lát­ky na nové fil­my.

První byly Trasformers, dále G. I Joe a pro­za­tím posled­ní je zfil­mo­vá­ní japon­ské­ho Anime komik­su Ghost in the Shell.

Komiks Ghost in the Shell byl mož­ná i před­lo­hou pro někte­ré čás­tí tri­lo­gie Matrix. A také by měl být prv­ním samo­stat­ným vel­ko­fil­mem ame­ric­ké hereč­ky Scarlett Johansson, kte­rá za svo­jí roli prý dosta­la 10 mili­ó­nů.

Obě čás­ti fil­mu, jak komik­so­vý cyber­punk, tak i slav­ná Scarlett nejsou doko­na­lé. V rám­ci nezku­še­né­ho reži­sé­ra Ruperta Sanderse jsem oče­ká­val více, něž jsem dostal. Znám o dost slav­něj­ších a lep­ších fil­mů, co bych viděl v kině rad­ši. Prvním je Scottův Blade Ranner, kte­rý před dlou­hý­mi tři­ce­ti lety doká­zal vytvo­řit kult.

Film roku 2017 Ghost in the Shell sta­ré his­to­rii nesa­há ani po paty, je to sice dob­rý letoš­ní film, mož­ná i film měsí­ce, ale urči­tě bude něko­lik fil­mů lep­ších než film, kte­rý se z hvězdy Scarlett Johansson sna­ží udě­lat ješ­tě vět­ší hvězdu.

Začneme her­ci. Krom Johanssové, kte­rou ješ­tě čeká pořád­ná Star pozi­ce, se ve fil­mu obje­ví i dal­ší slav­ní her­ci. Francouzka Juliette Binoche má důle­ži­tou roli tvůr­ky­ně naší hlav­ní hrdin­ky. Druhou hvězdou, pro něko­ho i méně pře­kva­pi­vou, je japon­ská hvězda Takeši Kitano, kte­rý dává odkaz pro Japonce, že to není jenom ame­ric­ký film. Čtvrtou hvězdou je mlad­ší z rodu Pittů , Michael Pitt, kte­rý dává celé­mu fil­mu hvězdy lesk. Tato čtve­ři­ce dává celé­mu sním­ku kva­li­tu, jak by asi měl mít.

Ale film není ale jenom o tom, jak čty­ři slav­ní her­ci doká­žou hrát, důle­ži­tá je hud­ba, design, a hlav­ně stav­by (jak reál­né, tak CGI). Ne že by neby­lo vše dob­ře udě­la­né a kva­lit­ní, aby to bylo vše vytvo­ře­no co nej­re­ál­ně­ji, ale obra­zem to není tak úchvat­né, jak by se asi v blíz­ké budouc­nos­ti dalo čekat.

Dalším důle­ži­tým prv­kem je hud­ba, ale ta taky mě tro­cha zkla­ma­la. Sice jsem viděl už něko­lik uká­zek, kte­ré mně tro­cha navna­di­ly. Ale pro mě nezná­mí auto­ři (Clint Mansell, Lorne Balfe) nedo­ká­za­li vytvo­řit hud­bu, kte­rá by přes­ně sed­la k fil­mu.

 Sice v někte­rých oka­mži­cích to bylo přes­ně to, co bych čekal, ale zby­tek tako­vý nesla­ný nemast­ný. Radši vzpo­mí­nám na nové­ho Trona, kte­rý svo­jí hud­bu (Daft Punk) doká­zal pro­dat a sklad­by se hodi­ly přes­ně ke sty­lu fil­mu.

A dal­ším prv­kem je i obraz. Novinářská pro­jek­ce byla v IMAXu, a tak jsem dou­fal v pořád­ný kus k vychut­ná­ní. Bohužel jsem nedo­čkal, v někte­rých oka­mži­cích jsem si říkal, kde je 3D, a v dal­ších jsem si v duchu říkal, že bych klid­ně mohl vidět i film jenom na vel­ké tele­vi­zi, pro­to­že plát­no IMAX není to samé jako IMAX pro­mí­tá­ní. Kde jsou ty časy Star Treku, Nolana, kde tvůr­ci doká­za­li vzít ješ­tě sta­ré ana­lo­go­vé kame­ry (70 mm + IMAX for­mát) a zachy­tit kaž­dý detail, aby kaž­dý, kdo film sle­du­je, viděl více než pou­ze na své vel­ké LCD tele­vi­zi.

Ghost in the Shell se nepo­ved­lo. Prostě je to nezku­še­ným reži­sé­rem a sla­bou hud­bou. Prostě se tvůr­ci hud­by a celé­ho fil­mu měli sna­žit více, než do fil­mu pus­ti­li.


Podívejte se na hodnocení Ghost in the Shell na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78545 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72417 KB. | 19.05.2024 - 20:03:46