Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Režisér Todd Haynes a jeho kriticky známý film o Karen Carpenterové: Barbie, anorexie a kontroverze

Režisér Todd Haynes a jeho kriticky známý film o Karen Carpenterové: Barbie, anorexie a kontroverze

Photo © Anisma Films
Photo © Anisma Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Superstar: Příběh Karen Carpenterové“ je ame­ric­ký krát­ký živo­to­pis­ný film z roku 1987, kte­rý reží­ro­val Todd Haynes, na scé­ná­ři se podí­le­li Haynes a Cynthia Schneiderová a kte­rý sle­du­je scé­ny z posled­ních sedm­nác­ti let živo­ta Karen Carpenterové. Film byl sta­žen z obě­hu v roce 1990 poté, co Haynes pro­hrál soud­ní spor o poru­še­ní autor­ských práv, kte­rý podal Karenin bra­tr a hudeb­ní spo­lu­pra­cov­ník Richard Carpenter.

Neobvyklým aspek­tem fil­mu bylo, že mís­to her­ců hrá­ly téměř všech­ny role upra­ve­né panen­ky Barbie. Haynes zejmé­na detail­ně popsal Kareninu zhor­šu­jí­cí se ano­rexii tím, že panen­ce Barbie „Karen“ nená­pad­ně ubí­ral obli­čej a ruce. Kulisy byly vytvo­ře­ny ve správ­ném měřít­ku pod­le pane­nek, včet­ně loka­lit, jako je dům Carpenterových v Downey, Karenin byt v Century City, restau­ra­ce, nahrá­va­cí stu­dia - včet­ně drob­ných detai­lů, jako jsou eti­ke­ty na lah­vích s vínem a kra­bi­ce od Ex-Laxu.

Příběh byl pro­klá­dán seg­men­ty v doku­men­tár­ním sty­lu, kte­ré podrob­ně popi­so­va­ly dobu, v níž Karen Carpenterová žila, a také detail­ně popi­so­va­ly ano­rexii; tyto seg­men­ty byly vní­má­ny jako suchá a melod­ra­ma­tic­ká paro­die doku­men­tár­ní­ho žán­ru. Podkladový soun­d­track obsa­ho­val mno­ho popu­lár­ních hitů té doby, včet­ně due­tů, napří­klad Eltona Johna a Kiki Dee a Captain & Tennille, a pís­ní Gilberta O’Sullivana, Leona Russella a samot­ných Carpenterových.

Tón fil­mu byl vůči Karen sym­pa­tic­ký, zejmé­na co se týče její ano­rexie, ale vel­ká část těch­to sym­pa­tií byla zís­ká­na tím, že ostat­ní posta­vy byly co nejmé­ně sym­pa­tic­ké. Karenini rodi­če, Harold a Agnes, byli vykres­le­ni jako pře­hna­ně pano­vač­ní a sna­ži­li se, aby Karen žila doma i po dovr­še­ní pět­a­dva­ce­ti let; Agnes byla navíc vykres­le­na jako oso­ba, kte­rá si neu­vě­do­mu­je roz­sah Karenina pro­blé­mu s ano­rexií. Úvodní setká­ní dua s maji­te­lem nahrá­va­cí spo­leč­nos­ti A&M Records Herbem Alpertem bylo pro­stří­há­no se zábě­ry z viet­nam­ské vál­ky. Richard Carpenter byl vykres­len jako bez­uzd­ný per­fek­ci­o­nis­ta, kte­rý se čas­to sta­věl na stra­nu svých rodi­čů pro­ti Karen, a byl také zob­ra­zen jako člo­věk, kte­rý se více sta­rá o svou a Kareninu kari­é­ru než o její zdra­ví. To vyvr­cho­li­lo ve scé­ně, kdy Richard nadá­vá una­ve­né a zjev­ně nemoc­né Karen, že nepl­ní obchod­ní poža­dav­ky, a ptá se jí: „O co se to sna­žíš? Zničit nám obě­ma kari­é­ru?“, což ji při­mě­je k plá­či. Haynes dokon­ce během hád­ky mezi Richardem a Karen nazna­čil, že Richard je gay - což by v pří­pa­dě, že by se to v 70. letech dosta­lo na veřej­nost, zni­či­lo „čis­tou“ image Carpenterů a kari­é­ru sku­pi­ny.

Haynesovo zpra­co­vá­ní fil­mu bylo poměr­ně tem­né; jím zvo­le­né čer­né titul­ky čas­to splý­va­ly se scé­nou, tak­že byly neči­tel­né. Haynes navíc do fil­mu zapra­co­val výprask (čas­té téma jeho děl), a to opa­ko­va­ným seg­men­tem s čer­no­bí­lým pohle­dem z nad­hle­du na něko­ho, prav­dě­po­dob­ně Harolda, jak dává výprask přes kole­no dospě­lé Karen s holým zad­kem. Význam toho­to seg­men­tu není nikdy roze­brán a je pone­chán na divá­ko­vě před­sta­vi­vos­ti - může jít o sku­teč­nou udá­lost, o zob­ra­ze­ní Kareniny sebe­ne­ná­vis­ti vůči její neschop­nos­ti být „doko­na­lým“ dítě­tem nebo o zob­ra­ze­ní sebe­káz­ně spo­je­né s její ano­rexií. (Wikipedie)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Todde Haynesi!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42153 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71745 KB. | 18.06.2024 - 12:11:51