Kritiky.cz > Divadelní pozvánky > ROK 2020 – JE NEJEN ROK 100 letého pana SPEJBLA, ale také 90 LET PROFESIONÁLNÍ ČINNOSTI A 90. NAROZENIN MÁNIČKY A ŽERYKA

ROK 2020 – JE NEJEN ROK 100 letého pana SPEJBLA, ale také 90 LET PROFESIONÁLNÍ ČINNOSTI A 90. NAROZENIN MÁNIČKY A ŽERYKA

16. SH v rouškách
16. SH v rouškách
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V srpnu roku 1930 se sou­bor Divadla Spejbla a Hurvínka pro­fe­si­o­na­li­zo­val, na svém reper­toá­ru měl i před­sta­ve­ní pro dospě­lé „HURVÍNKOVA JARNÍ REVUE“, ve kte­rém debu­to­va­li jak Mánička, tak i pej­sek Žeryk. Stalo se tak 19.4.1930. Při pre­mi­é­ře hry jar­ní revue si Hurvínek s Máničkou ješ­tě oni­ka­li a od té chví­le jejich přá­tel­ství pro­šlo řadou pro­měn a pře­čka­lo i 2.světovou vál­ku, rok 1948 a 1968, dočka­lo se revo­lu­ce v roce 1989 a pod rouš­kou dneš­ních dní trvá dodnes.

Jejich prv­ní setká­ní:

MÁNIČKA: Copak se mu sta­lo chla­peč­ku, že je tak smut­nej

HURVÍNEK: Prominula, ale vona je doce­la imper­ti­nent­ní, ani mi neřek­la své ctě­né jmé­no!

MÁNIČKA: Já jsem pře­ce Mánička!

MÁNIČKU pod­le návr­hu prof. Josef Skupy a za při­spě­ní Jiřího Trnky vyře­zal Gustav Nosek.Její prv­ní podo­ba snad byla údaj­ně inspi­ro­vá­na taneč­ni­cí Josephine Bakerovou.Za 90 let pro­šla Mánička řadou pro­měň a ustá­li­la se její podo­ba od Zdeňka Juřeny z pře­lo­mu 70.-80.let 20.století.MÁNIČKU dnes inter­pre­tu­je rov­něž „Mánička“ - Marie Šimsová a to do roku 2017.

Jejími před­chůd­ky­ně­mi byly Anna Kreuzmannová, Božena Weleková, Helena Štáchová, díky kte­ré se Mánička pro­mě­ni­la v moder­ní hol­čič­ku a také zís­ka­la v roce 1971 svou bábin­ku – paní Kateřinu Hovorkovou.

ŽERYČKA vytvo­řil Gustav Nosek a prv­ních 8 let ho také „ště­kal“. Jeho dal­ší­mi inter­pre­ty byli František Flajšhanz, Miroslav Černý, Miroslav Polák v sou­čas­né chví­li se Žeryčkovi věnu­je Michal Šturman. Co se týče jmé­na Žeryk, je mož­né, že bylo inspi­ro­vá­no ve 20.-30.letech popu­lár­ním hrdi­nou „Foxíkem Jerrym z Ostrovů“ z romá­nu Jacka Londona.

Na počest Žeryčka v Divadle S+H při­pra­vu­je­me „MIMINÍ“ před­sta­ve­ní ŽERYČKU, HOP! autor­ky a reži­sér­ky Janky Ryšánek Schmiedtové a výtvar­ní­ka Davida Janoška. Jak se zdá ‚toto inter­ak­tiv­ní před­sta­ve­ní bude­me schop­ni na pře­lo­mu květ­na a červ­na nazkou­šet a v nové sezó­ně je pak uve­de­me. Jedná se o před­sta­ve­ní pro děti od 1 do 3 let! Naše kla­sic­ká mari­o­ne­to­vá před­sta­ve­ní uvá­dí­me pro děti od 4 let

První diva­del­ní záži­tek, podí­va­ná pro všech­ny smys­ly kaž­dé­ho mimi­ňá­ka. Délka insce­na­ce 30 minut, po před­sta­ve­ní násle­du­je dět­ská her­na. 

Interaktivní diva­del­ní insce­na­ce vytvo­ře­ná pří­mo pro vní­má­ní těch sku­teč­ně nejmlad­ších divá­ků. Pro pej­ska Žeryka se oby­čej­ná pro­cház­ka do par­ku změ­ní v nád­her­né dob­ro­druž­ství. Vydejte se spo­lu s ním do svě­ta nad zemí. Do svě­ta těch, co umí lítat, ptá­ků i mra­ků, do svě­ta pla­net, kou­zel­ných vesmír­ných tvo­rů a září­cích hvězd. Napočítejte s Žerykem do neko­neč­na, a pak se vrať­te zpát­ky na zem! 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12412 s | počet dotazů: 279 | paměť: 72117 KB. | 22.07.2024 - 16:53:36