Kritiky.cz > Filmové tipy

Úsvit - Pohádka pro dospělé je za rohem!

Jestli si mys­lí­te, že jde o něja­ké čuňa­čin­ky, tak to ani omy­lem. A nebo vlast­ně jo, vaším omy­lem! Projekt Úsvit už je cel­kem dost slou­ho na papí­ře a doce­la dlou­ho měl být... Read more »

Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 2019

Východoslovenské Košice žily letos pře­de­vším Mistrovstvím svě­ta v led­ním hoke­ji. Základnu si na zdej­ším zim­ním sta­di­o­nu zří­dil mimo jiné slo­ven­ský repre­zen­tač­ní výběr, aby potě­šil domá­cí fanouš­ky také mimo hlav­ní měs­to.... Read more »

Pět dnešních premiér nepřináší žádny velehit

Dnes má pre­mi­é­ru pou­ze pět fil­mů. Mezi nimi není žád­ný čes­ký film ani ame­ric­ký drtič pokla­den. Pouze ame­ric­ké dra­ma a kome­die natá­če­ná z čás­ti v Praze, japon­ský ani­mo­va­ný film, rus­ký živo­to­pis­ný -... Read more »

V kinech najdete krom dalších tří filmu i českou detektivku z vietnamské komunity

Dneska mají pre­mi­é­rů pou­ze čty­ři fil­my. Česká detek­tiv­ka z viet­nam­ské komu­ni­ty,  fran­couz­ský film o ces­to­va­ní indic­ké­ho fakí­ra, horor, od tvůr­ců Strange things a Příchozí, a akč­ní film od reži­sé­ra, kte­rý se pro­sla­vil sérii... Read more »

Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR

Nejen Mission: Impossible - Fallout ale i dal­ší 4 fil­my jdou dnes do čes­kých kin. Mezi nimi je doku­ment o Whitney Houston, pokra­čo­vá­ní ani­mo­va­né­ho fil­mu z roku 2004,  špa­něl­ský film o ženě v domác­nos­ti a aus­tral­ský... Read more »

Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století.

Dnešní fil­mo­vé pre­mi­é­ry nejsou jen tak leda­ja­ké, v dlou­ho­do­bém pro­jek­tu Projekt 100, kte­rý má his­to­rii už od roku 1995, má pre­mi­é­ru  pět muzi­ká­lů. Všechny už jsou kla­sic­ký­mi muzi­ká­ly své­ho dese­ti­le­tí,... Read more »

Nejlepší premiérou tento týden je český film Chata na prodej

Dneska mají pre­mi­é­ru pou­ze tři fil­my. Česká kome­die Chata na pro­dej, dal­ší Stallonův akč­ní film Plán útě­ku 2 a po dlou­hé odml­ce se obje­ví Jodie Foster ve fil­mu Hotel Artemis. Read more »

Na co jít od dnešního čtvrtka do kina? Samozřejmě na pokračování Mamma Mia.

Dnes šly do kin pou­ze 4 fil­my. Do Čech při­chá­zí pokra­čo­vá­ní muzi­kál Mamma Mia, horor, dra­ma a hra­ný doku­ment o  úto­ku v nor­ském Oslu. Read more »
Stránka načtena za 3,13512 s | počet dotazů: 191 | paměť: 47165 KB. | 20.07.2024 - 05:25:00