Kritiky.cz > Články autora:Martin Novosad

Hugo a jeho velký objev - 50 %

Režisér Martin Scorsese nato­čil rodin­ný film nomi­no­va­ný na 11 Oscarů, kte­rým sklá­dá poctu prů­kop­ní­kům kine­ma­to­gra­fie. Hrdina jeho sním­ku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minu­lé­ho sto­le­tí na paříž­ském nádra­ží,... Read more »

Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60 %)

Oscarem oce­ně­ná Maryl Streepová za vydat­né pomo­ci rov­něž osca­ro­vých mas­ké­rů exce­lu­je v dal­ší život­ní roli, ten­to­krát brit­ské kon­zer­va­tiv­ní pre­mi­ér­ky Margaret Thatcherové, kte­rá se jako prv­ní žena v his­to­rii dosta­la do čela... Read more »

Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40 %)

Událost roku 2012, za kte­rou bylo avi­zo­vá­no setká­ní dvou herec­kých legend Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v novém dis­tri­buč­ním celo­ve­čer­ním hra­ném fil­mu reži­sé­ra Jiřího Stracha (Anděl páně) a sce­náris­ty Marek Epstein (Václav,... Read more »

Probudím se včera – divákova noční můra

Proč cho­dit zby­teč­ně kolem hor­ké kaše. Další pokus o čes­kou kome­dii je směš­ný sám o sobě, ale bohu­žel ne záslu­hou dob­ře napsa­né­ho scé­ná­ře, zda­ři­lé rea­li­za­ce či sluš­ných herec­kých výko­nů. Přitom počá­teč­ní nápad... Read more »

Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj

Další fil­mo­vý výlet do časů husá­kov­ské nor­ma­li­za­ce, kte­rý by měli povin­ně zhléd­nout všich­ni fanouš­ci retro seri­á­lu Vyprávěj. Na roz­díl od nekon­flikt­ní­ho tele­viz­ní­ho nos­tal­gic­ké­ho vzpo­mí­ná­ní na báječ­ná léta soci­a­lis­mu, uka­zu­je... Read more »

Román pro muže, který nemůže

Šest let po Renčově fil­mo­vé adap­ta­ci Románu pro ženy při­chá­zí zopa­ko­vat komerč­ní úspěch na plát­nech kin dal­ší z úspěš­ných best­selle­rů Michala Viewegha Román pro muže. Projekt, kte­rý si na auto­ro­vi doslo­va... Read more »

Kajínek – příliš mnoho povyku

Je režij­ní debut her­ce a kaska­dé­ra Petra Jákla ml., inspi­ro­va­ný sku­teč­ným pří­bě­hem nej­po­pu­lár­něj­ší­ho čes­ké­ho zlo­čin­ce posled­ních let, dal­ší bul­vár­ní sen­za­cí, kte­rá má jen při­táh­nout pozor­nost k jeho pří­pa­du, nebo záro­veň hlub­ší... Read more »

Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 2019

Východoslovenské Košice žily letos pře­de­vším Mistrovstvím svě­ta v led­ním hoke­ji. Základnu si na zdej­ším zim­ním sta­di­o­nu zří­dil mimo jiné slo­ven­ský repre­zen­tač­ní výběr, aby potě­šil domá­cí fanouš­ky také mimo hlav­ní měs­to.... Read more »

Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet

Čekám na kome­dii a ona z plát­na nepři­chá­zí a tak čekám dál… mar­ně. Ve vol­né parafrá­zi na ústřed­ní stej­no­jmen­nou píseň sku­pi­ny Nightwork k nové­mu fil­mu tepr­ve čty­ři­a­dva­ce­ti­le­té­ho reži­sé­ra Tomáše Řehořka Signál, shr­nu­ji svá... Read more »

Habermannův mlýn – promarněná šance

Mlynář August Habermann byl sku­teč­nou posta­vou. V jese­nic­kém pohra­ni­čí mu za prv­ní repub­li­ky pat­ři­la vel­ká pila. Jakožto sudet­ský Němec se ože­nil těs­ně před vál­kou s Češkou židov­ské­ho půvo­du. Podnikatelská i rodin­ná idy­la,... Read more »

Karate Kid – globalizovaný filmový průvodce po Číně i vnitřních pocitech

Přiznejme si rov­nou, že když se před časem obje­vi­ly v médi­ích zprá­vy o tom, že se Hollywood pouš­tí do rema­ku iko­no­gra­fic­ké­ho díla 80. let pro mla­dé pub­li­kum, kte­rým Karate Kid, i přes svou... Read more »

Bratislavský festival potvrdil silnou pozici snímků z bývalé Jugoslávie a navštívil jej Jean-Marc Barr

Slavnostním závě­reč­ným cere­mo­ni­á­lem s vyhlá­še­ním cen pro vítěz­né sním­ky, her­ce a tvůr­ce skon­či­la v úte­rý 14. 11. 2017 sou­těž­ní část 19. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Bratislava. Tradiční fil­mo­vá akce na Slovensku letos kvů­li finan­cím zre­du­ko­va­la... Read more »

Jedním z témat blížícího se 19. ročníku MFF Bratislava bude filmové herectví

Když nepři­jdeš, neza­ži­ješ. Tradiční slo­gan Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Bratislava láká i v letoš­ním roce na novou por­ci fil­mo­vých zážit­ků. Pro letoš­ní již 19. roč­ník si orga­ni­zá­to­ři zvo­li­li jako jed­no z hlav­ních témat „fil­mo­vé... Read more »

Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou

Nový čes­ký film 8 hlav šílen­ství reži­sér­ky Marty Novákové (kte­rá debu­to­va­la v roce 2006 celo­ve­čer­ním hra­ným sním­kem Marta) roz­hod­ně není main­stre­a­mo­vou zába­vou pro kaž­dé­ho. I přes účast zpě­vač­ky Anety Langerové v hlav­ní... Read more »

NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY

Poprvé v rám­ci čes­ké kine­ma­to­gra­fie se dostá­vá na plát­na sní­mek, kte­rý se pokou­ší nahléd­nout feno­mén tuzem­ské you­tu­ber­ské scé­ny. Vedle samot­né­ho téma­tu, kte­ré vytvá­ří zají­ma­vý mezi­ge­ne­rač­ní kon­flikt mezi rodi­či a jejich dět­mi,... Read more »

Exkluzivní rozhovor se scenáristou a režisérem Janem Svěrákem o jeho novém filmu PO STRNIŠTI BOS

Do tuzem­ských kin vstou­pil nový sní­mek rodin­né­ho tan­de­mu Zdeňka a Jana Svěrákových. Zdeněk se ten­to­krát posta­ral „jen“ o lite­rár­ní před­lo­hu, kte­rou roz­ší­řil his­to­rii čle­nů rodi­ny Součkových, jež už zná­me z Obecné ško­ly,... Read more »

Karlovarské festivalové gejzíry aneb ohlédnutí za 52. ročníkem MFF v Karlových Varech

Nejprestižnější tuzem­ská fes­ti­va­lo­vá udá­lost sezó­ny, což Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech beze­spo­ru je, potvr­di­la, že čes­ký áčko­vý fes­ti­val stá­le pat­ří do vybra­né spo­leč­nos­ti důle­ži­tých fil­mo­vých akcí ve svě­tě. Ne... Read more »

Košický Art Film Fest 2017 - ohlédnutí za nejvýznamnějším filmovým festivalem na Slovensku

Slavnostním cere­mo­ni­á­lem v košic­kém Kunsthalle a pře­dá­ním cen vyvr­cho­lil v sobo­tu 24. červ­na 2017 už 25. roč­ník Art Film Festu Košice. Letošní roč­ník zce­la jed­no­znač­ně potvr­dil, že Art Film Fest je v sou­čas­nos­ti nej­re­spek­to­va­něj­ší fil­mo­vou... Read more »

Železná lady – apolitická biografie konzervativní premiérky (60%)

Oscarem oce­ně­ná Maryl Streepová za vydat­né pomo­ci rov­něž osca­ro­vých mas­ké­rů exce­lu­je v dal­ší život­ní roli, ten­to­krát brit­ské kon­zer­va­tiv­ní pre­mi­ér­ky Margaret Thatcherové, kte­rá se jako prv­ní žena v his­to­rii dosta­la do čela... Read more »

Den zrady (100%)

Americký herec, pro­du­cent a reži­sér George Clooney se v holly­wo­od­ském sys­té­mu pro­pra­co­val až na úpl­ný vrchol, kdy už nemu­sí brát jaké­ko­liv role, aby si zvy­šo­val za kaž­dou cenu svou popu­la­ri­tu a tím... Read more »

Hugo a jeho velký objev (50%)

Režisér Martin Scorsese nato­čil rodin­ný film nomi­no­va­ný na 11 Oscarů, kte­rým sklá­dá poctu prů­kop­ní­kům kine­ma­to­gra­fie. Hrdina jeho sním­ku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minu­lé­ho sto­le­tí na paříž­ském nádra­ží,... Read more »

Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%)

Na výsle­dek fil­mo­vé adap­ta­ce dnes už téměř kul­tov­ní­ho tří­díl­né­ho komik­su Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, s hlav­ní posta­vou výprav­čí­ho Aloise Nebela v zapad­lé jese­nic­ké sta­ni­ci Bílý Potok, se čeka­lo dlou­hých pět let.... Read more »

Největší z Čechů – Sedláčkova z nouze ctnost

Ambiciózní sce­náris­ta a reži­sér Robert Sedláček stří­dá úspěš­ně fil­mo­vé žán­ry. Po debu­to­vém psy­cho­lo­gic­kém thrille­ru Pravidla lži loni divá­kům před­sta­vil kome­di­ál­ně ladě­né Muže v říji a jeho sou­čas­ná novin­ky Největší z Čechů by se dala... Read more »

Milionový podvod Žen v pokušení

Jak podiv­ným způ­so­bem se počí­tá návštěv­nost u někte­rých čes­kých fil­mů. A může­me vůbec žeb­říč­kům úspěš­nos­ti fil­mů v našich kinech věřit? Read more »

Karlovarský festival stagnuje

Kritické ohléd­nu­tí za 45. roč­ní­kem Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech (2. – 10. 7. 2010). Read more »

Na co se těšit ve Varech

Karlovarský fil­mo­vý fes­ti­val star­tu­je už v pátek 2. čer­ven­ce. Letošní 45. roč­ník nabí­zí sice méně fil­mů, než v uply­nu­lých edi­cích, zato je ale vel­ká prav­dě­po­dob­nost, že si v pře­hled­něj­ším pro­gra­mu vybe­re­te sním­ky, na kte­ré... Read more »
Stránka načtena za 3,15269 s | počet dotazů: 209 | paměť: 48141 KB. | 20.07.2024 - 13:36:14