Kritiky.cz > Recenze knih

KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI

Kouzelná Paříž obchů­dek s kni­ha­mi od Rebeccy Raisin by si urči­tě nemě­ly nechat ujít všech­ny roman­tic­ké duše s vel­kým srd­cem kni­ho­mo­la, neboť se pří­běh točí nejen kolem kní­žek a jed­no­ho kou­zel­né­ho knih­ku­pec­tví,... Read more »

#DP206: Batman: One Bad Day - The Riddler

Autorem článku je Daniel PaličkaPoznámka na úvod: Recenze byla sepsána ještě před českým vydáním svazku Batman - Špatný den: Penguin / Riddler. Proto předem zdůrazňuji, že v textu se... Read more »

#DP206: Batman: One Bad Day - The Riddler

Autorem článku je Daniel PaličkaPoznámka na úvod: Recenze byla sepsána ještě před českým vydáním svazku Batman - Špatný den: Penguin / Riddler. Proto předem zdůrazňuji, že v textu se... Read more »

MRTVÝ V KOSTELE

Pokud jste zatou­ži­li začíst se do thrille­ru, kte­rý se vám doslo­va dosta­ne pod kůži, tak urči­tě sáh­ně­te po kni­ze „Mrtvý v kos­te­le“ od spi­so­va­tel­ky a práv­nič­ky Nadine Mathesonové. ... nevěř­te kaž­dé­mu vnuk­nu­tí,... Read more »

Moje léto v Řecku- žhavá letní romance pro všechny

Máte rádi Řecko? Chcete pro­žít roman­tic­ký pří­běh ? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Moje léto v Řecku, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress v Brně ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.  Read more »

ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky

S dce­rou milu­je­me spo­leč­né čte­ní pří­bě­hů, kdy hlav­ní­mi hrdi­ny jsou zví­řát­ka. Ovšem ze vše­ho nej­ví­ce máme rádi vyprá­vě­ní o pej­s­cích, kte­ří se vrha­jí vstříc napí­na­vým dob­ro­druž­stvím. Není pro­to divu, že... Read more »

CoolMom in da house – jak být matkou a nezbláznit se z toho

Netradiční název kni­hy napo­ví­dá, že to nebu­de jen tak leda­ja­ké čte­ní. Už prv­ní řád­ky ubí­ha­jí ve svě­žím a sviž­ném duchu, pro­dchnu­tém leh­kým humo­rem. Být mat­kou je vel­ké poslá­ní, obzvláš­tě pak,... Read more »

Vlkochodci

Kniha Vlkochodci je mis­trov­ským dílem, kte­ré vás uchvá­tí od prv­ní, do posled­ní strán­ky. Můžete se těšit na nevšed­ní pří­běh o ang­lic­ké dív­ce, a irské divo­žen­ce, kte­rá se v noci pro­mě­ňu­je ve vlka.... Read more »

Otazníky detektiva Štiky

Kniha obsa­hu­je výběr z více, jak tře­ti­ny všech komik­so­vých pří­bě­hů detek­ti­va Štiky, kte­ré byly pub­li­ko­vá­ny v časo­pi­se Ohníček v 70. a 80. letech minu­lé­ho sto­le­tí. Každá strán­ka má samo­stat­ný pří­běh s řeše­ním na okra­ji strán­ky. Je... Read more »

Zločin na Starém Městě pražském

Moc pěk­ná his­to­ric­ká detek­tiv­ka nejen pro děti, ale i dospě­lé, kte­rá mi roz­hod­ně roz­ší­ři­la obzo­ry. Kniha je skry­tě vzdě­lá­va­cí, a hlav­ně vel­mi napí­na­vá. Najdete zde spous­tu infor­ma­cí o kul­tur­ním, a spo­le­čen­ském živo­tě dané... Read more »

Má to háček

Kniha Má to háček je vol­ně nava­zu­jí­cí díl na kni­hu Holka přes palu­bu. I když jste zrov­na prv­ní díl nečet­li, sou­vis­los­ti pocho­pí­te, i bez před­cho­zí kni­hy. Autorka nám, totiž při­po­me­ne důle­ži­té... Read more »

Anglické obludy: Příběh dětství, přátelství a odhalení tajemství

Desetiletý Max si uží­val idy­lic­ké­ho dět­ství na dědo­vě stat­ku, dokud ho nepo­sla­li do chla­pec­ké­ho inter­ná­tu. Tam se setkal s tvr­dou dis­ci­plí­nou, nejas­ný­mi pra­vi­dly a čas­tý­mi tres­ty. Naštěstí si našel kama­rá­dy, kte­ří... Read more »

Obrázkové křížovky pro děti: Veselé křížovky s obrázky pro malé luštitele

V této kni­ze najde­te oprav­du spous­tu vese­lých kří­žo­vek s obráz­ky, kte­ré Vašim dětem pomo­hou ově­řit si, co všech­no ví. Mezi háda­ný­mi slo­vy, jsou napří­klad jmé­na méně obvyk­lých zví­řat, rost­lin, plo­dů... Read more »

Ženy zločinu: Napínavé příběhy a inspirující ženy

Autorka kni­hy Lucie Bechynková má ráda zlo­čin, ale jen jako divač­ka. Její záli­ba ji při­ved­la k tomu, že spo­leč­ně s kama­rád­kou Bárou vytvo­ři­la pod­cast Opravdové zlo­či­ny, ve kte­rém sdí­lí pří­běhy o sku­teč­ných... Read more »

Příručka výletníka

„I malá výpra­va může být vel­kým dob­ro­druž­stvím. Stačí sba­lit batoh a pro­bu­dit v sobě dob­ro­druž­né­ho ducha,“ to je mot­to kni­hy Magdaleny Stefanczyk Příručka výlet­ní­ka. Najdete v ní tipy a rady pro výpra­vy do... Read more »

Hry s říkadly pro nejmenší - Pro děti od 6 týdnů do 5 let

Pokud máte doma bato­le a neví­te co s ním, tedy rádi bys­te roz­ví­je­li jeho moto­ric­ké doved­nos­ti, sáh­ně­te po nové kni­ze z pera Zuzany Pospíšilové. Je urče­ná rodi­čům dětí od před­škol­ní­ho věku od dvou... Read more »

Stopy zvířat do kapsy

Procházka kra­ji­nou se může změ­nit v dob­ro­druž­nou výpra­vu za pozná­ním s kníž­kou Franka Heckera Stopy zví­řat do kapsy. Diplomovaný bio­log, foto­graf pří­ro­dy a spi­so­va­tel za posled­ních 25 let věno­val spous­tu času své... Read more »

Mach a Šebestová na prázdninách

Přátelské duo spo­lu­žá­ků 3.B, kte­ré napsal Miloš Macourek a nama­lo­val Adolf Born, není potře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat, pro­to­že na jejich pří­ho­dách vyrost­lo již něko­lik gene­ra­cí dětí, kte­ré jejich dob­ro­druž­né pří­ho­dy zna­jí... Read more »

Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi

Práce, part­ner­ství, lás­ka i osob­ní spo­ko­je­nost jsou v našem živo­tě nesmír­ně důle­ži­té. Pokud cho­dí­me do prá­ce, kte­rá nás neba­ví, v kolek­ti­vu se necí­tí­me dob­ře a doma to také nesto­jí za nic je nača­se... Read more »

AMARI A VELKÁ HRA

Na vol­né pokra­čo­vá­ní prv­ní­ho dílu „AMARI A NOČNÍ BRATŘI“ jsem se moc těši­la a nemoh­la jsem se dočkat oka­mži­ku, až budu v ruce držet i dru­hý díl „AMARI A VELKÁ HRA“ a vydám se pro­střed­nic­tvím... Read more »

Petra Braunová - 3333 km k Jakubovi

Spisovatelka, jenž napsa­la řadu romá­nů jako např. Rošťák Oliver, Pozorovatelka, sérii dět­ských kní­žek o Kubovi a mno­ho dal­ších, se při psa­ní kniž­ní novin­ky 3333 km k Jakubovi, nene­cha­la inspi­ro­vat svo­jí lite­rár­ní fan­ta­zií, ale pře­pi­sem... Read more »

Bejvávalo na Šumavě – příroda a lidé

Málokterá oblast naší země se pyš­ní tak krás­nou a divo­kou pří­ro­dou jako prá­vě Šumava. Pozorný návštěv­ník ví, že pří­ro­da kolem nás doká­že vyprá­vět pří­běhy. Stačí se jen zasta­vit a pozor­ně naslou­chat.... Read more »

Bagry

Většina malých dětí čas od času zasko­čí rodi­če vše­teč­ný­mi otáz­ka­mi, na kte­ré se někdy jen těž­ko hle­dá odpo­věď. A pro­to je dob­ré poří­dit si ale­spoň pro někte­ré pří­pa­dy pomoc­ní­ka. Andrea... Read more »

Medový domeček

Bez medu si nedo­ká­že­me před­sta­vit voňa­vé vánoč­ní per­níč­ky, hor­ký čaj pro zahřá­tí a gur­má­ni si jej vychut­ná­va­jí po malých dáv­kách jen tak na lžič­ku. O jeho pro­duk­ci toho bylo napsá­no mno­ho a kaž­dé... Read more »

O zahradním skřítkovi

Linda Marková ve své nové kni­ze O zahrad­ním skřít­ko­vi cílí na sku­pi­nu nejmen­ších čte­ná­řů. Každé dítě nemá mož­nost trá­vit prázd­ni­ny na ven­ko­vě a při­ro­ze­ně se tak sezna­mo­vat s roč­ním kolobě­hem zahra­dy a její­mi... Read more »

Bejvávalo na Šumavě - smutno i veselo

Většina z nás si pama­tu­je své pra­ro­di­če a jejich vyprá­vě­ní o živo­tě dáv­no minu­lém. Každá rodi­na má své pří­běhy, kte­ré se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci a postup­ně ros­tou a koša­tí do roz­mě­rů těž­ko uvě­ři­tel­ných.... Read more »

Proti srsti

Každý z nás něja­kou zná. Ženu tři­cet plus krás­nou, inte­li­gent­ní, úspěš­nou a sin­gle. Proč? Zklamaná osu­dem, vybí­ra­vá, kari­é­rist­ka jdou­cí přes mrt­vo­ly? Nebo pros­tě jen smo­lař­ka, kte­rá i přes veš­ke­rou sna­hu nemů­že najít... Read more »

Fenomén Lysá hora

Když se řek­ne krá­lov­na Beskyd, neza­svě­ce­ní se začnou roz­hlí­žet a hle­da­jí lepou dív­ku ide­ál­ně v kro­ji. Zasvěcení poký­va­jí hla­vou a ví, že řeč je o Lysé hoře, nej­vyš­ším z bes­kyd­ských vrcho­lů, kte­rý majestát­ně shlí­ží... Read more »

Chalupa-dvě ženy, dva odlišné světy, jeden muž

Hledáte sil­ný pří­běh se zají­ma­vou záplet­kou? Milujete romá­ny čes­kých auto­rek? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka, jenž vyda­la Euromedia Group, a.s. a jme­nu­je se Chalupa. Čeká na vás opět neza­po­me­nu­tel­ný... Read more »

Jen mezi námi - T.L.Swanová

Autorka T.L. Swanová je aus­tral­ská psy­cho­lož­ka a spi­so­va­tel­ka roman­tic­kých knih, kte­ré býva­jí ozna­čo­vá­ny za best­selle­ry pro její dob­ře popsa­né cha­rak­te­ry postav. Christopher Miles je jed­na­tři­cet a žije v Londýně. Spolu se svý­mi... Read more »

Třída plná nápadů - celoroční program pro MŠ

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le či růz­ných zájmo­vých krouž­cích? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Portál s názvem Třída plná nápa­dů, jejíž autor­kou je Petra... Read more »

Sirotčinec slečny Peregrinové: MUZEUM DIVŮ

Pokud jste milov­ní­ky knih „Sirotčince sleč­ny Peregrinové“ jako jsou Povídky podiv­ných, Podivné děti, Knihovna duší, Podivné měs­to, Mapa dní, Ptačí sněm nebo Zkáza Ďáblova akru, urči­tě si nenech­te ujít... Read more »

Fenomén Rychlebské hory-vše, co potřebujete vědět o nedotčené perle Sudet.

Cestujete rádi? Chystáte se na něja­ký zají­ma­vý výlet a neví­te kam? Průvodce Fenomén Rychlebské hory vás roz­hod­ně nala­dí na pří­jem­né ces­to­vá­ní. Autorem je Pavel Macháček, jenž je pra­cov­ní­kem Vlastivědného muzea... Read more »

Láska po španělsku- senzace TikToku

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Láska po špa­něl­sku, kte­rou vyda­la Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z kni­hy je oprav­du úžas­ný. Pohodlně se posaď­te a pusť­te se do čte­ní.... Read more »

Jak ovládnout své emoce – zlepšete svůj život

Ovládnout emo­ce by se jis­tě hodi­lo kaž­dé­mu. I z toho­to důvo­du jsem se začet­la do pub­li­ka­ce Thibauta Meurisse, jež sli­bu­je pozi­tiv­něj­ší pro­ží­vá­ní kaž­dé­ho dne. Musím se při­znat, že mi chví­li trva­lo... Read more »

Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce

Kniha s názvem Daniela mě zau­ja­la a říka­la jsem si, o čem asi bude. Po jejím pře­čte­ní musím říci, že mě nesmír­ně pře­kva­pi­la v dob­rém slo­va smys­lu. Román vyda­lo nakla­da­tel­ství Pointa v Praze.  Read more »

Sleduje tě

Nikdy neví­te, kdo vás sle­du­je, a kdo si vás mož­ná může vyhléd­nout i jako dal­ší příští oběť... i o tom je thriller s pří­znač­ným názvem Sleduje tě z pera ang­lic­ké­ho spi­so­va­te­le Charlieho Gallaghera, a to v dal­ším... Read more »

MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu

Milujete-li řeše­ní háda­nek a odkrý­vá­ní tem­ných pravd, kde autor­kou před­klá­da­né indi­cie tak tro­chu zkres­lu­jí a odvá­dě­jí pozor­nost od hlav­ní­ho pode­zře­lé­ho, urči­tě si nenech­te ujít hvězd­ný debut Haeley Scrivenorové „Město špí­ny“. Detektivní... Read more »

Gábi, schovej se-příběh o jedné židovské rodině za druhé světové války

Hledáte zají­ma­vý pří­běh pro své děti? Chcete jim vysvět­lit pro­ble­ma­ti­ku živo­ta Židů za dru­hé svě­to­vé vál­ky a neví­te jak na to? Kathy Kacer je kanad­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rá se zamě­řu­je na... Read more »

Líbánky

Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvra­tů a postup­né­ho odkrý­vá­ní tem­ných tajem­stvích, jež měla být navždy pohřbe­na. Je to kni­ha, co vás doslo­va pohl­tí a nepus­tí, dokud nezjis­tí­te, jak... Read more »

Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme

Hledáte zají­ma­vou kni­hu pro sebe i své blíz­ké? Chcete pro­žít zají­ma­vý myš­len­ko­vý pro­ces týka­jí­cí se vaše­ho živo­ta? Máte rádi kni­hy, kte­ré vás nutí pře­mýš­let nad vlast­ním živo­tem? Tak prá­vě vám... Read more »

Případ Amelia

„Případ Amelia“ od Kimberly McCreight, jež se sta­la New York Times Bestsellerem, nej­ví­ce asi oce­ní čtenářky-matky, neboť je to psy­cho­lo­gic­ký thriller nejen o hle­dá­ní prav­dy na poza­dí vel­ké tragé­die, ale... Read more »

Nádhera být ženou

Umění být vždy a za kaž­dé situ­a­ce „nád­her­nou a při­taž­li­vou“ ženou, je vel­mi nároč­ná dis­ci­plí­na, na kte­ré se vypla­tí pra­co­vat kaž­dič­ký den. Ovšem ne pro chti­vá jiná oka, ale pře­de­vším sama... Read more »

Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů

Máte rádi pří­běhy o sil­ných ženách, kte­ré jsi jdou za svým cílem? Chcete si na vlast­ní kůži vyzkou­šet, jaké to je při­pra­vit ten nej­skvě­lej­ší parfém? Neváhejte a pusť­te se do čte­ní.... Read more »

HŘBITOV. Pravdivá svědectví démonologů, kteří vystupují v hororové sérii V zajetí démonů

Pokud jste si již dří­ve oblí­bi­li horo­ro­vou sérii V zaje­tí démo­nů, tak si urči­tě nenech­te ujít kni­hu Hřbitov od auto­rů Eda a Lorraine Warrenových, kte­ří desít­ky let bojo­va­li se sila­mi zla... Read more »

Otázka viny

Milovníci thrille­rů zbystře­te! S kniž­ní novin­kou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si urči­tě při­jde­te na své. V kni­ze samo­zřej­mě nesmí chy­bět nejen nebez­peč­ná hra na život a na smrt, ale i mani­pu­la­ce... Read more »

Hry pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami-více než sto aktivit pro vaše děti

Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší pro­stře­dek výcho­vy. Prostřednictvím her roz­ví­jí­me u dětí fan­ta­zii a tvůr­čí myš­le­ní, jejich vnitř­ní pro­ží­vá­ní, nápa­di­tost, samo­stat­né myš­le­ní, před­sta­vi­vost, učí se spo­lu­pra­co­vat ve sku­pi­ně, naslou­chat ostat­ním a pre­zen­to­vat vlast­ní myš­len­ky,... Read more »

DO KAPSY: SOUHVĚZDÍ. 102 MAP pro snadnou a rychlou orientaci

Až se v létě bude­te nudit, neza­po­meň­te si do kapsy při­ba­lit malé­ho prů­vod­ce SOUHVĚZDÍ a uvi­dí­te, že hned bude o zába­vu posta­rá­no, a kdo ví, tře­ba se vám i zalí­bí porov­ná­vat a obje­vo­vat jed­not­li­vé hvězdy... Read more »

ÚNIK Z OSVĚTIMI

Mám ráda pří­běhy, kte­ré napsal sám život a sku­teč­ně se sta­ly, nebo ale­spoň čás­teč­ně vychá­ze­jí ze vzpo­mí­nek hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. I tahle kni­ha Únik z Osvětimi od Jonathana Freedlanda není výjim­kou, pro­to­že je... Read more »
Stránka načtena za 3,86025 s | počet dotazů: 251 | paměť: 50404 KB. | 06.12.2023 - 11:44:07