Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sex ve městě - Má Charlotte šanci konečně otěhotnět?

Sex ve městě - Má Charlotte šanci konečně otěhotnět?

SexVeMeste
SexVeMeste
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtveřice kama­rá­dek z New Yorku, kte­ré se kdy­si roz­hod­ly, že si budou uží­vat sex stej­ně nevá­za­ně jako muži, se po šes­ti úspěš­ných sezó­nách v tele­vi­zi vra­cí – a rov­nou na plát­na kin. Jsou star­ší, klid­něj­ší, ztra­ti­ly tro­chu ze své­ho sar­kas­mu a nad­hle­du, ale pořád jim to slu­ší.

Sex ve měs­tě je zná­mý seri­ál HBO, kte­rý se pre­mi­é­ro­vě vysí­lal v letech 1998–2004, ale od té doby zazna­me­nal celou řadu repríz. Na úvod musím pře­de­slat, že mám seri­á­lo­vý Sex ve měs­tě ve vel­ké obli­bě a uvě­do­mu­ji si, že je tím můj pohled na film sil­ně ovliv­něn, pro­to­že dojmů, jež ve mně něko­li­ka­ná­sob­né sle­do­vá­ní seri­á­lu zane­cha­lo, se v tom­to pří­pa­dě nelze opros­tit. Proto tuto recen­zi ber­te pře­de­vším jako pohled od fanouš­ka seri­á­lo­vé před­lo­hy, pro­to­že je v tom­to ohle­du vel­mi sub­jek­tiv­ní a není pochyb o tom, že názo­ry na film se budou v závis­los­ti na vzta­hu k seri­á­lu znač­ně lišit.
Seriál o ženách po tři­cít­ce, kte­rý se zapsal do tele­viz­ní his­to­rie svým ote­vře­ným pohle­dem na žen­skou sexu­a­li­tu, pepr­ným slov­ní­kem, něja­kou tou naho­tou, ale také svým neo­po­me­nu­tel­ným důra­zem na nej­no­věj­ší módu, pro­vá­ze­jí roz­po­ru­pl­né ohla­sy, kte­ré v zása­dě může­me shr­nout do dvou kate­go­rií. Na jed­né stra­ně jsou věr­ní divá­ci (v drti­vé vět­ši­ně ženy) milu­jí­cí svůj seri­ál s jeho vti­pem a roman­ti­kou, zatím­co na dru­hé stra­ně je sku­pi­na lidí (pře­váž­ně mužů), pro něž je Sex ve měs­tě malým peklem se čtyř­mi nesne­si­tel­ný­mi sle­pi­ce­mi.

Stejným způ­so­bem se budou vět­vit i názo­ry na fil­mo­vé pokra­čo­vá­ní. Pokud nemá­te seri­ál rádi, roz­hod­ně na film nechoď­te, a pokud pat­ří­te do sku­pi­ny osob, jež se s ním dosud nepo­tka­li, nechoď­te také, pro­to­že film o ženách po čty­ři­cít­ce úrov­ně seri­á­lu nedo­sa­hu­je, jakož­to samo­stat­ný útvar nefun­gu­je a uži­jí si ho jen a pou­ze fanouš­ci (přes­ně­ji řeče­no fanyn­ky) čtyř Newyorčanek.
Dějová linie Sexu ve měs­tě není nikterak závrat­ná. Vychází v pod­sta­tě ze situ­a­ce, kte­rou byla zakon­če­na šes­tá řada seri­á­lu, ako­rát se posou­vá v čase o tři roky kupře­du. Ačkoli se domní­vám, že pří­běhy všech hrdi­nek byly uza­vře­ny vel­mi dob­ře a oprav­du neby­lo nut­no je dále roz­ví­jet, uzná­vám, že pokud už tu ta potře­ba roz­pitvá­vat jejich osu­dy byla, dopadlo to cel­kem dob­ře.

To je dal­ší bod, proč nedo­po­ru­ču­ji ten­to film divá­kům seri­á­lem nedo­tče­ným. Pro pocho­pe­ní roz­hod­ně zna­lost před­cho­zích udá­los­tí nepo­tře­bu­je­te, ale s ní to fun­gu­je mno­hem lépe. Občas jsou zmi­ňo­vá­ny růz­né udá­los­ti a oso­by zná­mé pou­ze divá­kům seri­á­lu a dohro­ma­dy to tvo­ří vcel­ku kom­plex­ní celek. Navíc veš­ke­rý pozi­tiv­ní efekt pra­me­ní hlav­ně z nos­tal­gie, kdy se po letech setká­vá­me se sta­rý­mi zná­mý­mi hrdin­ka­mi.
Scénář nava­zu­je na udá­los­ti posled­ní­ho dílu. Carrie žije ve spo­ko­je­ném vzta­hu s Božským a chys­tá svat­bu, což se pocho­pi­tel­ně neo­be­jde bez kom­pli­ka­cí. Miranda pro­ží­vá prv­ní vět­ší man­žel­skou kri­zi. Samatha má sice zdán­li­vě všech­no, co by si moh­la žena blí­ží­cí se k pade­sát­ce přát, ale tak tro­chu jí chy­bí její sta­ré já. Snad jedi­ná Charlotte může být zce­la spo­ko­je­ná – man­žel­ství je bez­pro­blé­mo­vé a vycho­vá­vá ado­p­to­va­nou hol­čič­ku.

A to je vlast­ně celá záplet­ka fil­mu, osu­dy jed­not­li­vých žen se pro­lí­na­jí, do ces­ty se jim sta­ví urči­té pře­káž­ky a ony je pře­ko­ná­va­jí. Z pří­bě­hu je tro­chu cítit seri­á­lo­vost v tom smys­lu, že někte­ré situ­a­ce jsou jen tak naho­ze­ny bez vět­ší­ho význa­mu, někte­ré pro­blémy mohou půso­bit pří­liš umě­le (jen aby se něco dělo) a jsou tu nápad­né oslí můst­ky. Zkrátka jako bys­te sle­pi­li něko­lik epi­zod dohro­ma­dy, což je neškod­né pro fanouš­ka seri­á­lu, ale pro ostat­ní se tím­to z fil­mu stá­vá nefun­gu­jí­cí cha­tr­ný útvar.
V někte­rých aspek­tech se ovšem film od seri­á­lu liší. Především jsou hrdin­ky star­ší, což se jed­nak čás­teč­ně odrá­ží v jejich cha­rak­te­rech a cho­vá­ní a záro­veň to posky­tu­je živ­nou půdu pro nos­ný motiv stár­nu­tí. Další roz­díl spo­čí­vá v tom, že zna­tel­ně uby­lo na humo­ru, nad­hle­du a sar­kas­mu. Filmový Sex ve měs­tě je pře­de­vším roman­tic­kou zále­ži­tos­tí, kte­rá se vás čas­tě­ji sna­ží dojmout než roze­smát, v čemž se nej­vý­raz­ně­ji pro­je­vu­je urči­tý pokles kva­li­ty.

Problematickou může být také dél­ka, pro­to­že film má neu­vě­ři­tel­ných 150 minut. Já osob­ně jsem si sice na čas nevzpo­mně­la ani jed­nou (ostat­ně sle­do­vat pět epi­zod seri­á­lu za sebou mi nedě­lá nejmen­ší pro­blém), ale nepo­chy­bu­ji o tom, že mno­zí to tak zkrát­ka cítit nebu­dou.


Podívejte se na hodnocení Sex ve městě na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Birdman: Audiovizuální symfonie a herecký triumf, který píše filmovou historii11. ledna 2024 Birdman: Audiovizuální symfonie a herecký triumf, který píše filmovou historii Riggan Thomson (Michael Keaton) bojuje s úpadkem své kariéry. Před dlouhými lety byl celosvětově uznávanou celebritou díky svému ztvárnění komiksového hrdiny Birdmana ve třech […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ben Kingsley o získání Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Gándhí (1982)31. prosince 2023 Ben Kingsley o získání Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Gándhí (1982) "Kdybych věděl, že vyhraju, nešel bych tam oblečený jako číšník." Kingsley se narodil jako Krishna Bhanji ve Scarborough v anglickém hrabství Yorkshire. Jeho otec, Rahimtulla Harji […] Posted in Zajímavosti
  • Amadeus: Genialita, závist a hudba, která změnila dějiny kina19. září 2023 Amadeus: Genialita, závist a hudba, která změnila dějiny kina Je to už drahně víc než čtvrtstoletí, kdy jsem napsal svou první opravdu po všech stránkách kladnou "recenzi". Bylo mi tehdy 19 let a v srdci mi plálo mladistvé nadšení, všechno jsem […] Posted in Filmová klasika
  • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
  • Gran Torino13. dubna 2022 Gran Torino Eastwood zraje jako víno. Jeho vrstevníci by už dávno podlehli senilitě a ve svých snímcích by si – obrazně i neobrazně řečeno – stloukali rakev. Clint si stáří nepřipouští. Dědkem je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Amadeus18. února 2022 Amadeus Amadeus je americký dobový životopisný film z roku 1984, který natočil Miloš Forman podle divadelní hry Amadeus z roku 1979. Děj se odehrává ve Vídni v druhé polovině 18. století a je […] Posted in Speciály
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty9. prosince 2021 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gran Torino21. října 2021 Gran Torino Clint Eastwood, narozen roku 1930. Mnozí z vás si řeknou, že již dávno odešel na zasloužilý odpočinek do filmového důchodu a někde u řeky Mississippi v horských oblastech chytá ryby. Ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie12. července 2021 Policejní akademie Policejní akademie je americká komedie z roku 1984, kterou režíroval Hugh Wilson jako svůj režijní debut a kterou distribuovala společnost Warner Bros. Pictures. Jeho příběh sleduje novou […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66445 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72353 KB. | 25.05.2024 - 09:28:19