Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Anakonda: Honba za krvavou orchidejí

Anakonda: Honba za krvavou orchidejí

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skupina věd­ců z far­ma­ceu­tic­ké fir­my se vydá­vá na Borneo, aby zís­ka­la exem­plá­ře vzác­né orchi­de­je obsa­hu­jí­cí vzác­nou lát­ku, kte­rá by moh­la být klí­čem k pro­dlou­že­ní živo­ta.

Problém je, že tuto orchi­dej potře­bu­jí zastih­nout v kvě­tu. Zřejmě aby jí vůbec nalez­li. V obdo­bí dešťů, kte­ré na Borneu zrov­na pro­bí­há, s nimi ale nikdo nechce na řeku vyplout. Za nakřes­ťan­ské pení­ze však jed­no­ho kapi­tá­na nako­nec seže­nou.

První část fil­mu je cel­kem stan­dard­ní. Ve sku­pi­ně věd­ců se obje­vu­jí prv­ní nesho­dy, ale zatím mají všich­ni stej­ný cíl. Pomalu postu­pu­jí po řece na kýže­né mís­to, při­čemž se čas odča­su obje­ví ana­kon­da. Naše sku­pi­na o ní zatím neví a my máme mož­nost si vychut­nat jedi­né pěk­né zábě­ry s tím­to hadem. Při vol­ném pohy­bu ve vodě, kdy je vidět jen vlní­cí se silu­e­ta dlou­hé­ho tlus­té­ho hada, totiž ana­kon­da vypa­dá cel­kem půso­bi­vě. Naopak ana­kon­da v  úto­ku je pro­ti tomu dosti nere­ál­ná. První úto­ky ana­kon­dy vypa­da­jí sko­ro jako dokres­le­né. V prů­bě­hu fil­mu se to tro­chu zlep­ší, ale mož­ná jsem si jen zvy­kl.

Potom, co výpra­va při­jde o loď tak, že pros­tě sje­de z vodo­pá­du a při­tom se jim nic nesta­ne a když ana­kon­da něko­lik čle­nů výpra­vy seže­re, začnou doha­dy o to, zda pokra­čo­vat či se vrá­tit. Cesta je ale v obou pří­pa­dech stej­ná, tak­že zatím pokra­ču­jí. Později ale dojde k vět­ším nesho­dám a výpra­va se roz­dě­lu­je - na jed­no­ho šílen­ce, kte­rý chce za kaž­dou cenu za orchi­de­jí a zby­tek, kte­rý se chce vrá­tit. Zmíněný šíle­nec se však sta­ne nebez­peč­ným, pro­to­že jde i přes mrt­vo­li. Scénář je zkrát­ka vel­mi pri­mi­tiv­ní. Vše je před­ví­da­tel­né. Nápady téměř žád­né. Film se sna­ží zaujmout pře­de­vším zábě­ry na exo­tic­ké pro­stře­dí, nic jiné­ho v ruká­vu nemá.

Film se cel­ko­vě vyzna­ču­je vel­kou nere­ál­nos­tí. Scéna, kdy Sam (KaDee Strickland) jed­ním švi­hem mače­tou usek­ne 12 met­ro­vé ana­kon­dě hla­vu je oprav­du úsměv­ná. Po setnu­tí hla­vy by se navíc mělo tělo obra ješ­tě chví­li sví­jet v kře­čích a ne pad­nout jak zabi­té. Jihoamerická ana­kon­da na Borneu je také cel­kem úsměv­ná. Přítom sta­či­lo říci, že jeli do Amazonie a nikdo by se nad ničím nepo­za­sta­vo­val. Stejně se film natá­čel na Fidži, tak je jed­no, zda to ozna­čí­me za Borneou či Amazonii.

Proti prv­ní­mu dílu je herec­ké obsa­ze­ní slab­ší a tomu odpo­ví­da­jí i herec­ké výko­ny. Sympatickou posta­vou je opič­ka - kapi­tá­nův maz­lí­ček - kte­rá nás celý film pro­vá­zí svý­mi vydě­še­ný­mi skře­ky v pří­pa­dě blí­ží­cí­ho se nebez­pe­čí. Zajímavé je, že si toho nikdo nevší­má a maxi­mál­ně ji okři­ku­jí, ať je ticho, tak­že její schop­nost vidět nebez­pe­čí dřív zůsta­ne zce­la nevy­u­ži­ta.

Honba za krva­vou orchi­de­jí je bohu­žel kla­sic­kým pří­kla­dem, jak se sna­žit za kaž­dou cenu vydě­lat na pokra­čo­vá­ní prv­ní­ho dílu, kte­rý rov­něž nebyl žád­ný trhák, ale pro­ti své­mu pokra­čo­vá­ní je pře­ce jen o stu­peň lep­ší.

O filmu:

Anakonda: Honba za krva­vou orchi­de­jí
USA, 2004, 93 min
Oficiání web: Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid
Režie: Dwight H. Little
V hlav­ních rolích: Johnny Messner, KaDee Strickland, Matthew Marsden, Nicholas Gonzalez, Eugene Byrd, Morris Chestnut


Podívejte se na hodnocení Anakonda: Honba za krvavou orchidejí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36178 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71813 KB. | 24.07.2024 - 06:50:10