Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sexbomba od vedle - Změna je život?

Sexbomba od vedle - Změna je život?

Photo © 2004 20th Century Fox
Photo © 2004 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mno… Ačkoliv by se slu­še­lo začít jinak, nemo­hu si pomo­ci. Sexbomba od ved­le je hod­ně zají­ma­vou kome­dií. Byť je v nej­růz­něj­ších peri­o­di­kách psá­no, jak ten­to film netla­čí na pilu v oblas­ti „zvrá­ce­nos­ti a vul­ga­ri­ty“, sku­teč­nost je troš­ku jiná. Pravda, nedo­čká­te se žád­ných pochou­tek ve sty­lu Stiflerova hovín­ka, ani eja­ku­lá­tu v kelím­ku s pivem… za to ale může­te oče­ká­vat kame­ru, kte­rá vel­mi čas­to pro­vá­dí nále­ty na odha­le­nou a buj­ně obda­ře­nou žen­skou hruď, a vyso­ko­frekvenč­ní ven­ti­la­ci slův­ka „fuck“ ve všech mož­ných vari­an­tách (člo­věk by ani neřekl, jak boha­tý pře­klad češ­ti­na nabí­zí). Ne že by mi to jako chla­po­vi vadi­lo - konec­kon­ců jsem sko­ro ve věku hlav­ní­ho hrdi­ny – to já jenom tak, abys­te vědě­li, že ne všech­no je prav­da, co se píše.

Přestože Sexbomba od ved­le pat­ří mezi ty sním­ky, jejichž pověst před­chá­zí samot­né pro­jek­ci, musím brát zře­tel na ty, kte­ří si nepa­tr­ně pro­dlou­ži­li zim­ní spá­nek (nic ve zlém :-)). Příběh této kome­die nabí­zí vcel­ku neo­kou­ka­nou záplet­ku, jež je sple­ti­těj­ší, než by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Hlavním hrdi­nou je osm­nác­ti­le­tý Matthew Kidman (Emile Hirsch), stře­do­škol­ský stu­dent s vel­mi dob­rý­mi stu­dij­ní­mi výsled­ky, sto­pro­cent­ní slušňák od pohle­du a před­ně pak hošan, kte­rý by se rád stal ame­ric­kým pre­zi­den­tem. Coby divá­ci vstu­pu­je­me do děje ve chví­li, kdy se ten­to milý klu­či­na dozví­dá o svém při­je­tí na pres­tiž­ní uni­ver­zi­tu v Georgetownu a kdy je okol­nost­mi donu­cen sna­žit se zís­kat nezbyt­né sti­pen­di­um.

Ve fázi, kdy by se měl sou­stře­dit na sklad­bu své­ho pro­slo­vu a doťuk­nout posled­ní hře­bí­ček v pří­pa­dě umož­ně­ní stu­dia zázrač­né­mu asij­ské­mu chlap­ci, nastá­vá v živo­tě hrdi­ny nena­dá­lý zvrat, na jehož zákla­dě se celý Matthewův život obrá­tí vzhů­ru noha­ma.

Vše se nastar­tu­je zdán­li­vě bez­vý­znam­ným při­stě­ho­vá­ním nové sou­sed­ky. Jenomže… jak už to tak v živo­tě bývá… do ved­lej­ší­ho domu se nepři­se­re jen tak někdo všed­ní. Krásná, mla­dič­ká a sym­pa­tic­ká dív­ka (Elisha Cuthbert) by nene­cha­la klid­ným žád­né­ho hete­ro­se­xu­ál­ně smýš­le­jí­cí­ho chla­pa, a tak je cel­kem logic­ké, že se do ní mniš­sky žijí­cí Matthew bez­hla­vě zami­lu­je. A jeli­kož jsou „vyš­ší“ sym­pa­tie vzá­jem­né, dočká­me se kla­sic­ké­ho koře­ní všech roman­tic­kých fil­mů. Zamilované pohle­dy, večer­ní pro­jížď­ky měs­tem a nesmě­lé pusin­ky… s tím vším je oko stráv­ní­ko­vo kon­fron­to­vá­no hned zkra­je fil­mu.

Pozornější divák už ale tuší, že tahle idyl­ka nemů­že trvat dlou­ho a že by celý sní­mek utáh­la jen stě­ží (kór kome­dii). A tak aby hrdi­no­vi sle­zl úsměv ze rtů, pro­dí­rá se na povrch zem­ský poměr­ně nepří­jem­né zjiš­tě­ní. Matthewovo děv­če se ješ­tě nedáv­no živi­lo jako zaměst­nan­ky­ně porno-branže!!!

Touto novin­kou však sní­mek nekon­čí, a přes­to­že by se moh­lo zdát, že se bude nadá­le točit oko­lo vzta­hu mezi ústřed­ní dvo­ji­cí, ve sku­teč­nos­ti zabrou­sí i do dal­ších osu­dů a do sluš­ně roz­je­té záplet­ky zakom­po­nu­je i zají­ma­vé sou­těž­ní hrát­ky dvou porno-producentů. V této oblas­ti mohu kon­sta­to­vat, že se scé­nář nesna­ží tla­čit šťá­vu ze dvou-tří vtip­ných zále­ži­tos­tí, ale že tak činí hned z celé ošat­ky čer­s­tvých pome­ran­čů. Přesto i zde je patr­ný mír­ně nevy­u­ži­tý poten­ci­ál. Zatímco u scén, kte­ré by se daly ozna­čit jako pře­bra­né (taš­ka­ři­ce s extá­zí byly už v Mizerech, svlí­ká­ní za svlí­ká­ní v prv­ních Prcičkách), fun­gu­je dolo­vá­ní kýže­né­ho smí­chu poměr­ně schop­ně (byť ne tak účin­ně jako ve zmí­ně­ných ori­gi­ná­lech), u ne tak čas­to vidě­ných situ­a­cí se dosta­vu­jí výsled­ky roz­pa­či­té. (I když… scé­na, v níž se hrdi­no­vé vydá­va­jí za dva porno-režiséry, je napros­to skvě­lá – stej­ně jako návště­va ero­tic­ké­ho pod­ni­ku)

Krom absen­ce fekál­ní­ho humo­ru je zde ješ­tě jed­na věc, díky kte­ré se Sexbomba nemů­že stát zamě­ni­tel­nou s nej­růz­něj­ší­mi Americkými kolá­či. A to herec­ké osa­zen­stvo. Zatímco v Prcičkách nám byli ser­ví­ro­vá­ni cel­kem sluš­ně vyvi­nu­tí stře­do­ško­lá­ci, kte­rým bys­te tipo­va­li urči­tě víc než 18 nebo 19, v tom­to sním­ku se děje pra­vý opak. Ačkoliv Matthew by se dal ješ­tě jakž­takž zařa­dit do sek­ce „Vyhovující“, jeho nadr­že­né kama­rá­dy bych pře­ci jen odha­do­val na prv­ní, mož­ná dru­hý roč­ník. Nicméně to je jen tako­vá úva­ha, kte­rá se nijak v kva­li­tě fil­mu nepro­mí­tá a v mém výsled­ném hod­no­ce­ní už vůbec ne.

Závěr se neza­dr­ži­tel­ně blí­ží. Sexbomba od ved­le před­sta­vu­je lehce nad­prů­měr­nou kome­dii ve svém žán­ru, což je potě­ši­tel­né i z toho důvo­du, že se nesna­ží do divá­ko­vých očních bulev narvat co nej­ví­ce feká­lií. Samozřejmě, že bychom se moh­li doha­do­vat o tom, jest­li by byl sní­mek úspěš­ný, kdy­by v něm nehrá­la krás­ná Elisha Cuthbert (zná­má jako dce­ra Jacka Bauera ze seri­á­lu 24 hodin), ale to už je čis­tá hypo­té­za. Ať už sní­mek sto­jí na kom­ko­liv, tady to fun­gu­je, což se tře­ba o dru­hém Tomb Raiderovi říci nedá.

Přestože je to hloupé a já osob­ně si nedo­ká­žu před­sta­vit, že by se něco tako­vé­ho moh­lo stát, mé bláz­ni­vé alter-ego nemů­že říci „Ne“. Filmu udě­lu­ji pocti­vých 70%, kli­kám na kří­žek a vypí­nám Word. Zítra je pon­dě­lí a já se musím učit do ško­ly.

Chci být totiž pre­zi­den­tem!


Photo © 2004 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Sexbomba od vedle na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,45472 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72394 KB. | 20.05.2024 - 02:58:38