Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hollywood je místo práce i nesplněných snů

Hollywood je místo práce i nesplněných snů

Tenkrat
Tenkrat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tarantinův nový film Tenkrát v Hollywoodu doká­že pře­nést divá­ka do měs­ta fil­mo­vé­ho prů­mys­lu šede­sá­tých let lehce a bez zby­teč­ných řečí. Je to živé měs­to, kde jed­ni se sna­ží pro­střed­nic­tvím fil­mů nabí­zet ilu­ziv­ní před­sta­vy o živo­tě.  Někdo se sna­ží pro­sa­dit,  jako herec Rick Dalton v obrov­ské kon­ku­ren­ci. Přestože dob­ře ví, že je běh na dlou­hou trať a cíl je nejis­tý. Jeho mar­ná sna­ha hrát zod­po­věd­ně kaž­dou roli  kom­pli­ku­je jeho sna­hu opros­tit se od nálep­ky wes­ter­no­vé­ho padou­cha. Ještě že má k ruce své­ho kaska­dé­ra a kama­rá­da Cliffa Bootha. Ten ho doká­že podr­žet nejen slo­vem, ale nezů­sta­ne v pra­vou chví­li nic dlu­žen ani své pověs­ti drs­ňá­ka. Zcela jinak vidí svou budouc­nost vychá­ze­jí­cí fil­mo­vá hvěz­dič­ka Sharon Tateová, kte­ré se sny začí­na­jí plnit a radost jí při­ná­ší před­sta­va budou­cí rodi­ny i slib­ně se roz­jíž­dě­jí­cí kari­é­ra. Do fil­mo­vé­ho svě­ta pocho­pi­tel­ně pat­ří  i dal­ší pro­fe­se. Důležití pro­du­cen­ti, kte­ří, stej­ně jako Marvin Schwarzs, hle­da­jí mož­nos­ti, jak nato­čit úspěš­né fil­my a hle­da­jí pro to nej­lep­ší her­ce.  Práce a úspěch jsou ostat­ně pro hod­ně lidí ve fil­mo­vém prů­mys­lu důle­ži­tou moti­va­cí, kte­ré pod­ři­zu­jí svůj život.  Tarantino sle­du­je své hrdi­ny při natá­če­ní, doma i při spo­le­čen­ských setká­ních. Lehce a s nad­hle­dem, občas s humo­rem a pře­de­vším vel­mi cit­li­vě tak, aby se nad­sáz­ka i zachy­ce­ní reál­ných situ­a­ce stří­da­ly. To vše je pro­lo­že­né sestři­hy sta­rých wes­ter­no­vých fil­mů, kde se stří­lí a mor­du­je.

Filmový svět je jed­na stra­na pohle­du a na dru­hou stra­nu sta­ví Tarantino zvlášt­ní sku­pi­nu lidí, kte­rá se v uve­de­né době dosta­la do stře­du pozor­nos­ti  veřej­nos­ti krva­vým zlo­či­nem. Zpočátku volí reži­sér pozvol­né tem­po,  nechá­vá své dva hlav­ní hrdi­ny jen pro­jíž­dět po sil­ni­ci, kde sto­pu­jí  dív­ky s odzbro­ju­jí­cím úsmě­vem. Vypadají tak neškod­ně a naiv­ně, že návště­va Cliffa Bootha na ran­či, kte­rý obý­vá sek­ta Charlese Mansona, by moh­la dopad­nout pro všech­ny zúčast­ně­né doce­la v poho­dě. Ale tady začí­ná Tarantino roze­hrá­vat dra­ma­tic­kou par­tii o život a napě­tí doká­že udr­žet až do samé­ho kon­ce fil­mu.

Jednoduché fil­mo­vé pří­běhy nejsou Tarantinovou domé­nou a ani ten­to­krát nezkla­mal. Jeho scé­ná­ře jsou ori­gi­nál­ní nejen oso­bi­tým ucho­pe­ním urči­té­ho fil­mo­vé­ho žán­ru, ale také pro­myš­le­ným řaze­ním scén s neo­če­ká­va­nou poin­tou, ať už to byl film Nespotaný Django nebo Osm hroz­ných.  Právě tak se mu to poda­ři­lo v tom­to novém fil­mu. Dokázal pro dvo­ji­ci hlav­ních hrdi­nů napsat skvě­lé dia­lo­gy i scé­ny, kde kaž­dý může uká­zat své  herec­ké schop­nos­ti. Dvojice skvě­lých her­ců, Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, vyu­ži­li nabíd­nu­té  šan­ce doko­na­le. Brad Pitt si uží­vá pří­pra­vu veče­ře pro psa nebo sou­boj s bojov­ní­kem Brucem Lee.  Leonardo DiCaprio si stři­hl dal­ší neu­ro­tic­kou posta­vu, kte­rá je navíc plná nejis­to­ty a pod­ce­ňo­vá­ní vlast­ních mož­nos­tí. Jeho roz­ho­vor s pře­moudře­lou dět­skou hereč­kou je stej­ně zábav­ný jako natá­če­ní fil­mo­vé scé­ny v roli padou­cha. Oba her­ci mají své kouz­lo a spo­lu tvo­ří dob­ře fun­gu­jí­cí dvo­ji­ci. Přála bych si, aby pro tuhle dvoj­ku napsal  Tarantino ješ­tě pokra­čo­vá­ní.  Ještě jed­né posta­vě věno­val Tarantino vel­ký pro­stor, a tou je Sharon Tateová.  Margot Robbie ji hra­je výbor­ně. Bez ohle­du na množ­ství tex­tu necha­la svou posta­vu pro­ží­vat chví­le štěs­tí i nadě­je. Zapamatovala jsem si jako „půvab­né slu­níč­ko Sharon“. Jestli tako­vá sku­teč­ně byla, není pod­stat­né. Dává celé­mu pří­bě­hu zvlášt­ní pod­text v sou­vis­los­ti s jejím sku­teč­ným tra­gic­kým kon­cem.

I když film trvá 162 minut, nepů­so­bí zdlou­ha­vě a nenu­dí. Dokáže zaujmout a nabí­zí zají­ma­vý pří­běh s neče­ka­nou poin­tou. Možná bych ubra­la někte­ré zábě­ry ze sta­rých fil­mů, ale chá­pu auto­ra, že si dal urči­tě vel­kou prá­ci s výbě­rem  jed­not­li­vých  scén. Jsou z jeho pohle­du důle­ži­té a mož­ná je při dal­ším shléd­nu­tí  fil­mu doce­ním i já.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05998 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72201 KB. | 18.04.2024 - 03:15:51