Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sully: Zázrak na řece Hudson

Sully: Zázrak na řece Hudson

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pamatujete na rok 2009, kdy v New Yorku na řece Hudson nou­zo­vě při­stá­lo leta­dlo s poško­ze­ný­mi moto­ry? Nikomu ze 155 ces­tu­jí­cích se teh­dy nic nesta­lo a to jen díky ducha­pří­tom­nos­ti a pro­fe­si­o­na­li­tě jed­no­ho člo­vě­ka. Kapitána Chesleyho Sullenberga pře­zdí­va­né­ho Sully.

Ten se svým kopi­lo­tem Jeffem Skilesem doká­zal při­stát v ledo­vých vodách Hudsonu, i když oba moto­ry na jejich leta­dle byly vyřa­ze­né. Rázem z něj byl (nejen) ame­ric­ký hrdi­na. Ale Clint Eastwood nám v tomhle fil­mu uká­že, že ne všech­no bylo tak růžo­vé, jak bys­te čeka­li.

Sully i se svým kopi­lo­tem muse­li čelit vyšet­řo­vá­ní a pochy­bám, jest­li ten­krát neby­lo lep­ší vol­bou vrá­tit se na letiš­tě a při­stát prá­vě tam. Papaláši jim od sto­lu před­ha­zo­va­li ana­lý­zy i simu­la­ce, jen­že ve vzdu­chu s leta­dlem bez moto­rů a se zod­po­věd­nos­tí za 155 lid­ských živo­tů ten­krát (naštěs­tí) neby­li oni, ale prá­vě Sully se Skilesem. Zvítězí tedy zdra­vý úsu­dek nad byro­kra­tic­kým apa­rá­tem?

Clint Easwood je iko­na. Respektive je dvě­ma iko­na­mi v jed­né. Má za sebou skvost­nou herec­kou kari­é­ru a v posled­ních letech si uží­vá také tu reži­sér­skou. S Americkým sni­pe­rem zís­kal titul nej­vý­dě­leč­něj­ší­ho sním­ku v ame­ric­kých kinech za rok 2014, a i když mu je už úcty­hod­ných 86 let (!), na jeho ruko­pi­su to vůbec není poznat. Se Sullym nám ser­ví­ru­je moder­ně odvy­prá­vě­ný pří­běh bez zby­teč­né nasta­vo­va­né kaše a hod­ně pří­jem­ně mě pře­kva­pi­lo, že se to všech­no vejde do veli­ce stříd­mých 96 minut. Dovedu si před­sta­vit, jak by s touhle lát­kou Hollywood nalo­žit tak, že by z toho bylo více než dvou­ho­di­no­vé uta­ha­né dra­ma. Eastwood ale vzdal poctu hrdin­ství pilo­tů na jed­nič­ku.

Ve fil­mu najde­me všech­ny otře­pa­né tra­de­mar­ky hero­i­za­ce postav – v tom dob­rém slo­va smys­lu, jen­že se kolem toho nedě­la­jí zby­teč­né taneč­ky. Všichni ví, jak ta nej­dra­ma­tič­těj­ší scé­na fil­mu dopad­ne, ale Eastwood si s touhle nástra­hou pora­dí doslo­va mis­tr­ně. Předhodí návna­du už v úvod­ní scé­ně a až do kon­ce fil­mu za ní divá­ka ply­nu­le a nenu­ce­ně láká. A ten rád násle­du­je.

Celý film samo­zřej­mě hod­ně sto­jí také na Tomu Hanksovi. Jeho herec­ký pro­jev je tra­dič­ně skvě­lý a Sully je v jeho podá­ní při­ro­ze­ný sym­paťák, kte­ré­mu bude­te fan­dit, aby odo­lal vnu­co­va­ným pochy­bám o sobě samém. Vždyť pře­ce zachrá­nil 155 živo­tů, sak­ra!

O tomhle fil­mu se hod­ně dob­ře píše a ješ­tě lépe se na něj kou­ká. A to i když víte, jak to celé dopad­ne. Osobně bych ho bez roz­mys­lu dopo­ru­čil shléd­nout tře­ba mezi vánoč­ní­mi svát­ky. Tenhle film v sobě totiž nese také posel­ství o tom, že doká­že­me nezišt­ně a bez mrk­nu­tí oka pomá­hat i v situ­a­cích, kte­ré jsou svým způ­so­bem extrém­ní. Minimálně ve Spojených stá­tech to tak mají.

5/7 - Eastwood nepo­le­vu­je ani na pra­hu deva­de­sát­ky! Sully je fil­mem, na kte­rý se

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47586 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72146 KB. | 13.04.2024 - 10:49:56