Kritiky.cz > Recenze knih > Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší

Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší

Sirotsinec03
Sirotsinec03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí pokra­čo­vá­ní kni­hy Sirotčince sleč­ny Peregrinové je zase svou vaz­bou o něco tlus­těj­ší a obsa­hu­je zase o něco více strá­nek, než před­cho­zí dva díly. Koho by neza­jí­ma­lo, jak tohle všech­no dob­ro­druž­ství podiv­ných dětí nako­nec dopad­ne. Spisovatel opět navá­zal na před­cho­zí díl a opět nám nalo­žil pořád­nou por­ci napě­tí, kdy nebu­de­te chtít kni­hu jen tak zavřít. Knihovna duší je ze všech dílů nej­na­pí­na­věj­ší a nej­za­jí­ma­věj­ší, tedy ale­spoň z mého pohle­du. Změna nasta­la i v obráz­cích, kte­ré se více váza­li k popi­so­va­né udá­los­ti. V tom­to díle mi foto­gra­fie tolik neva­di­ly, jako tomu bylo v před­cho­zím dru­hém dílu. Ransom Riggs si udr­žel svo­jí kva­li­tu psa­né­ho pří­bě­hu a vše podrob­ně popi­so­val, tak abys­te si to, co nej­rych­le­ji doká­za­li před­sta­vit a hlav­ně vše půso­bi­lo rea­lis­tic­ky, tak jak by to mělo být. Název kni­hy pří­bě­ho­vě odpo­ví­dal obsa­hu.

Přišlo mi, že ten­to díl se četl nějak lépe, než ty ostat­ní, mož­ná se Ransom Riggs zase o kou­sek zdo­ko­na­lil v psa­ní napí­na­vé­ho pří­bě­hu. Ve čte­ní toho­to dílu se roz­hod­ně nudit nebu­de­te o akci je oprav­du posta­rá­no, a jest­li jste si mys­le­li, že už nic nové­ho naše hrdi­ny nepo­tká, tak to jste na vel­kém omy­lu. Seznámíme se opět s dal­ší­mi oso­ba­mi a dojde ke zvra­tu celé­ho pří­bě­hu, koneč­ně vše dob­ře pocho­pí­me a dosa­dí­me si sou­vis­los­ti do již zapo­ča­té­ho vzor­ce. Konec mě oprav­du pře­kva­pil a potě­ši­lo mě, že si Ransom Riggs nechal ote­vře­ná vrát­ka k mož­né­mu dal­ší­mu pokra­čo­vá­ní. Ani jeden z napsa­ných dílů mě nenu­dil.

Ceny těch­to knih odpo­ví­da­jí kva­lit­ní­mu čte­ní a jsou vhod­né oprav­du pro kaž­dé­ho, koho poba­ví čte­ní s vel­kou por­cí fan­ta­zie. Pro děti mohu jedi­ně dopo­ru­čit, urči­tě je těmi­to titu­ly nezkla­me­te. Po dočte­ní posled­ní­ho dílu z tri­lo­gie Ransoma Riggse s názvem Knihovna duší mohu říci, že mě kni­hy veli­ce bavi­ly a dou­fám, že se spi­so­va­tel roz­hod­ne pokra­čo­vat v pří­bě­hu, urči­tě by tím potě­šil mno­ho čte­ná­řů této kniž­ní tri­lo­gie. Ransom Riggs nám uká­zal, že je oprav­du vel­mi dob­rý spi­so­va­tel s vel­kou slov­ní záso­bou a vel­kou fan­ta­zií s občas­ným náde­chem roman­ti­ky. Klobouk dolů, že doká­zal zaujmout tak vel­kou část čte­ná­řů, a to nejen těch malých, ale pře­de­vším nás z řad dospě­lých. S nad­sáz­kou mohu říci, že se kni­hám ješ­tě někdy ráda vrá­tím a pře­čtu si je zno­vu.


V posled­ním díle se naši hrdi­no­vé vydá­va­jí zachrá­nit ymbry­ny a dal­ší zaja­té podiv­né děti. Na své ces­tě pot­ka­jí chláp­ka jmé­nem Sheron, kte­rý je nyní bude dopro­vá­zet na jejich výpra­vě v časo­vé smyč­ce všech vyvrh­nu­tých podiv­ných v ďáblo­vě akru, kde nikdy nepla­ti­li žád­ná pra­vi­dla. V tom­to dílu se sezná­mí­me se vše­mi podiv­ný­mi, kte­ré autor vymys­lel, a také se koneč­ně dozví­me, jest­li se poda­ří osvo­bo­dit hlav­ně sleč­nu Peregrinovou.

V posled­ní tře­ti­ně kni­hy navští­ví již zmi­ňo­va­nou kni­hov­nu duší, ze kte­ré Vás bude tro­chu mra­zit. Jacob také koneč­ně při­jde na to jak ovlá­dat všech­ny své podiv­né vlast­nos­ti, kte­ré jej spo­ju­jí s netvo­ry. Dokonce se Jacob navrá­tí domů, ale jak sám již zmi­ňo­val v prv­ním dílu, rodi­če ho budou pova­žo­vat za bláz­na, a tak se i po jeho návra­tu zpět do pří­tom­nos­ti sta­lo. Jeho pří­tel­ky­ně Ema, jeho přá­te­lé a hlav­ně sleč­na Peregrinová, kte­rá mu je dluž­na za osvo­bo­ze­ní, teď spo­leč­ně zase pomo­hou Jacobovi, aby chudá­ka neod­vez­li na léče­ní do blá­zin­ce. Jednalo se cel­kem o rych­lý, tro­chu komic­ký, ale pěk­ný konec jejich dob­ro­druž­ství.


 • Počet stran: 496
 • Datum vydá­ní: 13. 4. 2016
 • EAN: 9788074629334
 • ISBN: 978-80-7462-933-4
 • Formát kni­hy: 130x210
 • Vazba: Pevná s pře­ba­lem
 • Překladatel:Bronislava Grygová
 • Původní název: Library of Souls: The Third Book of Miss Peregrine’s Peculiar Children

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město19. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město Druhému pokračování tohoto dobrodružného příběhu se nadalo odolat. Hned na začátku mě příjemně překvapilo, že autor dal na začátek knihy fotografie a popisky podivných dětí a dalších […] Posted in Recenze knih
 • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti13. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Pro čtení této knihy mě prvotně zaujal její obal a název, který působil podivně zajímavě, ostatně jak napovídal název této knihy. Nedalo mi to a do knihy jsem se začetla hned po prvních […] Posted in Recenze knih
 • Titulky k American Housewife S04E09 - Hip to Be Square6. prosince 2019 Titulky k American Housewife S04E09 - Hip to Be Square Sporty, tanec, četba, hudba, to je jen zlomek z mnoha zájmů, které lidé mají. Existuje diskutabilní představa, že lidé, kteří žijí v páru, by měli mít stejné zájmy. Tohle malinko […] Posted in Titulky
 • Křižáček - 316. května 2023 Křižáček - 3 Posted in Videa
 • Leatherface (2017)8. prosince 2017 Leatherface (2017) Jak Jedidiah Sawyer alias Leatherface ke svému zohyzdění i začlenění do rodiny vlastně přišel… Roku 1955 dojde k usmrcení Betty Hartman dcery místního šerifa, který […] Posted in Horory
 • Captain America: Občanská válka11. března 2016 Captain America: Občanská válka Screeny z Traileru! https://www.youtube.com/watch?v=dKrVegVI0Us Posted in Trailery
 • Poklad na Stříbrném jezeře20. prosince 2021 Poklad na Stříbrném jezeře Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla natočený podle stejnojmenné knihy Karla Maye. Scénář se od románové předlohy značně odchyluje. V hlavních rolích […] Posted in Speciály
 • 4D19. ledna 2021 4D Posted in Komiks
 • Medal of Honor: Above and Beyond se představuje v první...27. srpna 2020 Medal of Honor: Above and Beyond se představuje v první... Medal of Honor: Above and Beyond se představuje v první pořádné ukázce i se záběry z hraní. Titul od ostříleného studia Respawn Entertainment vyjde exkluzivně na VR zařízení značky […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Ghostland (2018)28. listopadu 2018 Ghostland (2018) Film, u kterého bude „hrabat“ nejen hlavní hrdince, ale i samotným divákům… Beth je celkem nesmělá dívka, která nemá moc kamarádů ani kluka, za to je však […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52589 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72039 KB. | 25.04.2024 - 10:30:50