Kritiky.cz > Recenze knih > ILUZE. Mentalista 1

ILUZE. Mentalista 1

296229362 10220241426937955 7511912058910897442 n
296229362 10220241426937955 7511912058910897442 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na kni­hu ILUZE od auto­rů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, kte­ré vyda­la GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těši­la. Anotace zně­la vel­mi zají­ma­vě a roz­sah kni­hy o počtu 575 stran byl pro mě oprav­du vel­kou výzvou. 

Tato kni­ha úpl­ně před­či­la mé oče­ká­vá­ní a už nyní se moc těším na dru­hý díl a na dal­ší setká­ní s oblí­be­ný­mi hlav­ní­mi hrdi­ny tj. men­ta­lis­tou Vincentem a poli­cej­ní vyšet­řo­va­tel­kou Minou.

Celý pří­běh začí­ná popi­sem bru­tál­ní vraž­dy mla­dé dív­ky Tuvy, svo­bod­né mat­ky malé­ho syna Linuse, a pra­cu­jí­cí v malé kavár­ně. Její mrt­vé tělo je nale­ze­no před zábav­ním par­kem ve Stockholmu v kou­zel­nic­ké bed­ně pro­bo­da­né meči. Jedná se o nepo­ve­de­ný kou­zel­nic­ký trik, ane­bo je to nao­pak úklad­ná vraž­da?

Ze dvou stran bed­ny čně­ly ruko­je­ti mečů. Na opač­ných stra­nách vyču­ho­va­ly jejich špi­ce. A uvnitř bed­ny byla mla­dá žena, zavě­še­ná na mečích jako něja­ká per­verz­ní lout­ka. 

Totožnost této prv­ní obě­ti však zůstá­vá dlou­hou dobu záha­dou a samot­né vyšet­řo­vá­ní tak sto­jí na mrt­vém bodu. Není pro­to divu, že se poli­cist­ka Mina uchy­lu­je k dosti netra­dič­ní meto­dě vyšet­řo­vá­ní a na pomoc si při­zve Vincenta Waldera, kou­zel­ní­ka a men­ta­lis­tu v jed­né oso­bě.

Mentalista je člo­věk, kte­rý pou­ží­vá psy­cho­lo­gic­ké prin­ci­py, suges­ci a taj­né tri­ky, aby vytvo­řil ilu­zi, že má napří­klad jas­no­vi­dec­ké schop­nos­ti nebo že umí číst myš­len­ky... 

Vincent pro­fi­lo­vá­ní osob nikdy nestu­do­val. Naučil se hod­ně o tom, jak lidé fun­gu­jí a své závě­ry sta­ví čis­tě na zákla­dech psy­cho­lo­gie, na vlast­ním pozo­ro­vá­ní a obec­né sta­tis­tic­ké prav­dě­po­dob­nos­ti. Navíc měl obrov­ský pře­hled o ilu­zi­o­nis­mu a o lidech v této bran­ži, což bylo vel­kým plu­sem při samot­ném vyšet­řo­vá­ní a hle­dá­ní vra­ha.

Stejně jako se Vincent v celé kni­ze vypo­řá­dá­vá se svý­mi vzpo­mín­ka­mi z dět­ství, tak i Mina má své spe­ci­fic­ké zvlášt­nos­ti, kte­ré se sna­ží před svým oko­lím skrýt, aby se jí nepo­smí­va­li a nemě­li uště­pač­né poznám­ky. Možná i prá­vě kvů­li tomu se tito dva (hlav­ně díky svým vlast­ním démo­nům) nachá­ze­jí k sobě ces­tu.

Díky jejich spo­leč­né prá­ci máme mož­nost sle­do­vat, jak se mezi nimi vytvá­ří dosti spe­ci­fic­ký vztah, plný respek­tu a tole­ran­ce, s názna­ky, že si mož­ná jed­nou budou i mno­hem blíž, než by chtě­li...

Pro svo­bod­nou Minu před­sta­vu­je zada­ný Vincent tak tro­chu zapekli­tý oří­šek. Mina moc dob­ře ví, že jí ne vždyc­ky říká úpl­ně všech­no, že něco před ní tají....  a i když se oba vzá­jem­né che­mii brá­ní, tuší, že to může v budouc­nu ohro­zit jejich dal­ší spo­lu­prá­ci.

Mezitím při­bý­va­jí dal­ší vraž­dy spácha­né jako zpac­ka­ná kou­zel­nic­ká před­sta­ve­ní, kde vrah navíc zane­chá­vá záhad­ná zna­me­ní a šif­ry. Je zřej­mé, že pokud chtě­jí vypá­t­rat pacha­te­le, musí pocho­pit jeho myš­len­ko­vé pocho­dy, a mož­ná tepr­ve potom pocho­pí, kdo tohle mohl udě­lat a jaký k tomu měl důvod. Podaří se jim nako­nec vra­ha dopad­nout a zasta­vit tak jeho krva­vé běs­ně­ní dřív, než zno­vu ude­ří?

Vzhledem k tomu, že se na kni­ze podí­le­li dva auto­ři a z toho jeden, kte­rý bra­vur­ně ovlá­dá kouz­la, ilu­ze a men­ta­lis­tic­ké schop­nos­ti, se čte­nář roz­hod­ně nebu­de mít čas nudit. Dost mě bavi­li nej­růz­něj­ší čísel­né kom­bi­na­ce ve všed­ním živo­tě, čísel­né a slov­ní hříč­ky, to vše pře­po­čí­tá­va­né na šif­ry a luš­tě­ní, psy­cho­lo­gic­ké roz­bo­ry osob a jejich cho­vá­ní a v nepo­sled­ní řadě i vše, co se týká jed­not­li­vých kou­zel­nic­kých tri­ků tj. struč­ná his­to­rie a prin­cip jed­not­li­vých kou­zel a ilu­zí.

Navíc se do základ­ní dějo­vé lin­ky pro­lí­ná i linie z dáv­né minu­los­ti, kte­rá se týká dív­ky Jane a její­ho mlad­ší­ho bra­t­ra, kte­rý straš­ně moc milo­val kouz­la a luš­tě­ní šifer. Do samot­né­ho závě­ru ovšem nemá­me tuše­ní, kdo to je, může­me se pou­ze domní­vat....

Kniha se mi moc dob­ře čet­la, a než jsem se nadá­la, byl už konec. Doslova jsem ji hlta­la strán­ku po strán­ce. U obou auto­rů si vel­mi cením, že kro­mě doko­na­le pro­pra­co­va­né­ho pří­bě­hu, plné­ho napě­tí a s neče­ka­ným kon­cem, doká­za­li pří­běh odleh­čit i vklá­dá­ním nej­růz­něj­ších odbor­ných infor­ma­cí a moud­rých myš­le­nek, o kte­ré se kaž­dý čte­nář obo­ha­tí a vne­se do své­ho živo­ta.

Chcete-li si pře­číst kni­hu, kte­rá vás oslo­ví nejen skvě­lým pří­bě­hem, ale i obo­ha­tí, urči­tě sáh­ně­te po kni­ze ILUZE, nebu­de­te toho lito­vat! Právě nao­pak!

Kniha: ILUZE. Mentalista 1

Napsali: Camilla Lackberg, Henrik Fexeus

Přeložila: Vendula Nováková

Vydala: GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou METAFORA

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 575

ISBN: 978-80-7625-170-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
  • Přísně tajná24. června 2022 Přísně tajná Pevně věřím, že všichni milovníci detektivních příběhů si rádi přečtou oddychovku s názvem Přísně tajná od Janet Evanovich, kterou vydalo nakladatelství DOBROVSKÝ s.r.o., protože si u ní, […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
  • Nepříliš šťastná rodina12. ledna 2023 Nepříliš šťastná rodina Pokud máte zálusk na oddychovou detektivku, tak si určitě nenechte ujít knihu "Nepříliš šťastná rodina" od kanadské spisovatelky Shari Lapeny, jež vydalo nakladatelství Euromedia Group, […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67527 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72400 KB. | 23.05.2024 - 14:12:42