Kritiky.cz > Recenze knih > Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Sirotsinec
Sirotsinec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Pro čte­ní této kni­hy mě prvot­ně zau­jal její obal a název, kte­rý půso­bil podiv­ně zají­ma­vě, ostat­ně jak napo­ví­dal název této kni­hy. Nedalo mi to a do kni­hy jsem se začet­la hned po prv­ních strán­kách, a bohu­žel už nešlo pře­stat.

Kniha je zpes­t­ře­na obráz­ky, kte­ré hez­ky oko­ře­ní Vaší před­sta­vi­vost. Jedná se o fan­ta­sy, kte­ré neu­ra­zí mla­dé ani dospě­lé. Příběh je napí­na­vý a stá­le se v něm něco ode­hrá­vá, tak­že Vás kni­ha nebu­de jen tak nudit. Jedná se o kla­sic­ký boj dob­ra pro­ti zlu s hrdi­ny v dět­ské podo­bě. Svým způ­so­bem je zde zasa­ze­na dneš­ní doba, kte­rá se poté vra­cí i k době dru­hé svě­to­vé vál­ky, tak­že pří­běh není tak časo­vě jed­no­tvár­ný. Autor popi­su­je oso­by, udá­los­ti a vše dal­ší vel­mi detail­ně, aby vše bylo co nej­re­a­lis­těj­ší. Jedná se o kva­lit­ní titul, i co se týká jeho dél­kou pří­bě­hu. Sirotčinec sleč­ny Peregrinové pro podiv­né děti, Vám pros­tě nedá spát! Příběh má pokra­čo­vá­ní ješ­tě v dal­ších dvou dílech, kte­ré samo­zřej­mě nemo­hu po dočte­ní prv­ní­ho dílu vyne­chat.


Stručný obsah knihy

Jak už nám název napo­ví­dá, jed­ná se o pří­běh podiv­ných dětí, ale teď na začá­tek. V kni­ze máme hlav­ní­ho hrdi­nu, kolem kte­ré­ho se všech­no točí. Zmíněným hrdi­nou je chla­pec jmé­nem Jacob Portman, kte­rý byl až do podiv­né smr­ti své­ho dědeč­ka Abrahama Portmana nor­mál­ním tee­ne­ge­rem. Se svým dědeč­kem měl Jacob vel­mi blíz­ký vztah, jeli­kož ho čas­to v dět­ství hlí­dal a při té pří­le­ži­tos­ti mu vždy vyprá­věl his­tor­ky ze své­ho živo­ta, kte­ré Jacob done­dáv­na pova­žo­val za báchor­ky a jeho sta­řec­ké výmys­ly. Jednoho dne měl Jacob jít zkon­t­ro­lo­vat dědeč­ka do jeho domu, kde sho­dou náho­dou došlo k jeho smr­ti a teh­dy Jacob pocí­til podiv­né věci, kte­ré se děly v jeho mys­li. Smrt dědeč­ka v osud­ný den ho veli­ce zasáh­la. Od té doby si pře­mí­tal okol­nos­ti, co se v ten den sta­lo, začí­nal také trpět děsi­vý­mi sny, kte­ré samo­zřej­mě rodi­če při­pi­so­va­li stre­su ze smr­ti dědeč­ka. Byl také ode­slán k psy­cho­lo­go­vi, kte­rý mu měl pomo­ci od jeho děsi­vých snů. Jacob se poma­lu po seze­ní s dok­to­rem dostá­val hlou­bě­ji k pozná­ní své­ho dědeč­ka a postup­ně při­chá­zel na to, že his­tor­ky, kte­ré mu vyprá­věl, budou snad i sku­teč­né. Při vyklí­ze­ní domu své­ho dědeč­ka, obje­vil Jacob něko­lik indi­cií k pří­bě­hům své­ho dědeč­ka. Příběh pojed­ná­val o osa­mě­lém irském ost­ro­vě, kde byl za vál­ky v sirot­čin­ci s ostat­ní­mi dět­mi, a kde také poznal svou lás­ku Emu, kte­rá mu psa­la milost­né dopi­sy. Jeho otec si mys­lel, že měl Abraham milen­ku.

Jelikož si stá­le rodi­če i dok­tor mys­le­li, že se stá­le jed­ná o blu­dy, kte­ré Jacob má, roz­ho­dl se pře­mlu­vit rodi­če a dok­to­ra o návště­vu ono zmi­ňo­va­né­ho ost­ro­va. Po del­ší době rodi­če k tomu­to svo­li­li, chtě­li, aby Jacob pocho­pil, že nic, co mu děde­ček vyprá­věl, neby­lo sku­teč­né. Jacob se tedy se svým otcem vydal na ost­rov, kte­rý jeho děde­ček Abraham zakres­lil v mapách a popi­so­val ve svých výpra­vách. Při pří­jez­du na ost­rov si Jacob začal více rozu­mět se svým otcem, kte­rý se s ním vydal na ost­rov také pro­to, aby spo­jil tuto výpra­vu se svým koníč­kem, což bylo foce­ní vzác­né­ho ptac­tva. Hned prv­ní den se chtěl Jacob vydat hle­dat sirot­či­nec. Otec ho nechtěl pus­tit samot­né­ho a tak se spo­lu vyda­li k prv­ním lidem na ost­ro­vě, kte­rý půso­bil vel­mi před­po­top­ně. Jacob se poté vydal ke zří­ce­ni­ně sirot­čin­ce s dal­ší­mi chlap­ci, kte­ří si z něj děla­li legra­ci, a nako­nec ho tam necha­li samot­né­ho. Zříceninu domu sirot­čin­ce začal pro­zkou­má­vat a nachá­zel spous­tu věcí a foto­gra­fií, kte­ré si spo­jo­val s povíd­ka­mi dědeč­ka. Mezi tím se postup­ně zača­li ode­hrá­vat podiv­né věci a Jacob nako­nec na ost­ro­vě zůstal, aby podiv­ným pomohl a otec tak musel odces­to­vat zpát­ky domů sám.


  • Počet stran: 360
  • EAN: 9788074629853
  • ISBN: 978-80-7462-985-3
  • Datum vydá­ní: 14. 9. 2016
  • Vazba: Brožovaná
  • Překladatel: Bronislava Grygová
  • Původní název: Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Knihu si může­te kou­pi na Jota.cz se sle­vou za 238 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73885 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71535 KB. | 21.06.2024 - 15:42:48