Kritiky.cz > Horory > Invasion, The (2007)

Invasion, The (2007)

rp 2888 2.jpg
rp 2888 2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nesmím usnout! Nesmím usnout!

Na začát­ku sle­du­je­me výbuch vra­ce­jí­cí­ho se rake­to­plá­nu. Trosky jsou pokry­té něja­kým vesmír­ným orga­nis­mem, kte­rý nedo­ká­žou věd­ci z NASA roz­po­znat. Během něko­li­ka dal­ších dnů pro­puká nejen ve Washingtonu, ale v celé Americe vel­ká epi­de­mie. Všichni mlu­ví o chřip­ce, ale dok­tor­ka Carol Bennelová má jiný názor. Její paci­ent­ka i lidé v oko­lí si zača­li stě­žo­vat na své blíz­ké, pro­to­že se prý zača­li cho­vat div­ně. Poté, co je napad­nu­ta svým býva­lým man­že­lem, kte­rý jí na obli­čej vyprsk­ne div­né sli­ny, si začí­ná uvě­do­mo­vat hro­zi­vou prav­du. Lidé se sta­li obě­tí mimo­zem­ské­ho orga­nis­mu a celé měs­to se začí­ná měnit. Ti co zůsta­li ješ­tě nor­mál­ní, se sna­ží vše­li­jak brá­nit, ale pro­ti pře­si­le nema­jí šan­ci. Carol spo­leč­ně se svým pří­te­lem Benem a něko­li­ka jiný­mi lid­mi se roz­hod­ne vznik­lé situ­a­ci posta­vit a bojo­vat. Musí pře­ce zachrá­nit své­ho syna Olivera, kte­ré­ho drží jeho otec. Času zbý­vá málo a je jen otáz­kou času, než se i Carol zlo­mí a pro­mě­ní se.

Český název: Invaze
Režie: Oliver Hirschbiegel, James McTeigue
Rok výro­by: 2007
Délka: 93 min
Země: USA

Hrají:
Nicole Kidman ... (Carol Bennell)
Daniel Craig ... (Ben Driscoll)
Jeremy Northam ... (Tucker Kaufman)
Jackson Bond ... (Oliver)
Jeffrey Wright ... (Dr. Stephen Galeano)
... a dal­ší

Tak a máme tady dal­ší z řady fil­mů, ve kte­rých ovlád­ne lidi mimo­zem­ský orga­nis­mus. Kolik fil­mu na podob­né téma jsme již vidě­li. Tentokrát nám pro­du­cen­ti při­pra­vi­li mimo­zem­ský orga­nis­mus, kte­rý z vás během spán­ku udě­lá jiné lidi. Podobné námě­ty jsou vždy vel­kým hazar­dem, pro­to­že v očích divá­ků to buď dopad­ne na výbor­nou, nebo je z toho jen prů­měr­ná napo­do­be­ni­na něče­ho jiné­ho. A film Invaze se řadí spí­še k té dru­hé sku­pi­ně. Oba reži­sé­ři nepat­ří mezi něja­ké začá­teč­ní­ky, ale jejich vzá­jem­ná spo­lu­prá­ce nepři­nes­la kýže­né ovo­ce. Zatímco James McTeigue se pro­sla­vil zatím jen jed­ním fil­mem V for Vendeta (2005), tak jeho kole­ga Oliver Hirschbiegel má už těch záře­zů víc. Natočil tele­viz­ní seri­ál Komisař Rex nebo fil­my Das Experiment, The Downfall.

Dějová linie pul­su­je ve sviž­ném tem­pu. Skoro pořád se něco děje a i když je to občas tro­chu nuda, tak nám je postup­ně odha­lo­vá­no celé tajem­ství, kte­ré se stá­vá zká­zou měs­ta. Máme mož­nost sle­do­vat prv­ní pří­zna­ky naka­že­ných jejichž cho­vá­ní se změ­ni­lo. Ze začát­ku je to jen hrst­ka lidí, ale poz­dě­ji to začne ovlá­dat celé měs­to. Některým jedin­cům se daří okla­mat ty infi­ko­va­né, ale vět­ši­nu stej­ně dosta­nou. V někte­rých scé­nách může­me sle­do­vat, jak se bru­tál­ně zachá­zí se zdra­vý­mi jedin­ci. Co mi však při­šlo hod­ně k smí­chu je způ­sob, jakým vás infi­ku­jí. Vypadá to jako když si stoup­ne­te doprostřed sku­pi­ny lam a ony vás celé­ho popli­va­jí. Bohužel v prů­bě­hu celé­ho fil­mu jsem měl dojem, že podob­né scé­ny jsem už viděl v něko­li­ka dal­ších fil­mech.

Atmosféra se ve fil­mu čas­to­krát stří­dá, pro­to­že pro­du­cen­ti do fil­mu při­mí­cha­li pořád­nou dáv­ku akč­nos­ti, kte­rá doce­la čas­to pře­vy­šu­je ostat­ní prv­ky, na kte­rých film sta­věl pře­de­vším. Hudební dopro­vod byl taky nabi­tý spí­še akč­ní­mi melo­di­e­mi, jen občas se vymě­ni­la s pochmur­ný­mi a tajem­ný­mi zvu­ky, kte­ré vět­ši­nou měly navo­dit pocit úzkos­ti a při­mět vás fan­dit hlav­ní hrdin­ce, když se ocit­la v nesná­zích. Krve se tady moc nedo­čká­me, jen občas se vyva­lí něja­ký ten cáka­nec ze střel­né zbra­ně. Hlavním láka­dlem mělo být herec­ké obsa­ze­ní, kte­ré je oprav­du hvězd­né. Tedy co se hlav­ních postav týká.

V hlav­ní roli se před­sta­vi­la zná­má hereč­ka Nicole Kidman. Tato půvab­ná aus­tra­lan­ka je ozdo­bou kaž­dé­ho fil­mu. Zahrála si ve spous­tě fil­mů, v nichž vždy před­ved­la skvě­lé výko­ny. Australia (2008), Birth (2004), The Human Stain (2003), Moulin Rouge! (2001), The Others (2001), Eyes Wide Shut (1999). Jejího fil­mo­vé­ho pří­te­le Bena si zahrál novo­do­bý James Bond Daniel Craig, kte­rý nej­víc zazá­řil v bon­dov­ce Casino Royale (2006), mimo jiné si zahrál i ve fil­mech Renaissance (2006), Munich (2005), The Trench (1999).

Hodnocení:
Průměrný film o mimo­zem­ském orga­nis­mu, kte­rý je plný akč­ních scén. Pokud chce­te strá­vit sobot­ní pod­ve­čer sle­do­vá­ním něja­ké­ho nená­roč­né­ho sním­ku, je Invaze tím pra­vým. Jste-li fanouš­kem Nicole, tak bys­te si ho nemě­li nechat ujít. Akční scé­ny jsou cel­kem fajn, ale chy­bí mi tam tro­chu víc bru­ta­li­ty. 60%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56102 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71614 KB. | 16.06.2024 - 04:55:53