Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > RETURN OF THE JEDI Special Edition

RETURN OF THE JEDI Special Edition

SW06
SW06
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí epi­zo­da (pod­le čís­lo­vá­ní v titul­cích ep.VI.) je nejmé­ně pře­kva­pi­vá ze všech dílů Star Wars. Zatímco prv­ní, extrém­ně níz­ko­roz­počto­vá Nová nadě­je při­nes­la ve své době revo­luč­ní efek­ty a nasa­di­la vyso­kou lať­ku všem dal­ším sci-fi fil­mům, pro­střed­ní Impérium vra­cí úder roz­vi­nu­lo emo­ci­o­nál­ní hloub­ku postav a kon­flik­tu Světlé a Temné stra­ny Síly. Návrat Jediho zna­me­ná ovšem také návrat na pev­nou zemi, na půdu fil­mo­vé komer­ce, kde chlu­pa­té posta­vič­ky jako­by z oka vypad­lé popu­lár­ní­mu tele­viz­ní­mu seri­á­lu Muppets zna­me­na­jí oka­mži­té mili­ó­no­vé zis­ky ze stán­ko­vé­ho pro­de­je.

Return Of the Jedi Poster RETURN OF THE JEDI Special Edition
STAR WARS: NÁVRAT JEDIHO
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie 30. břez­na 1997 Filmová pří­lo­ha dení­ku Neviditelný Pes
20th Century Fox & Lucasfilm, USA 1983/14. břez­na 1997, PG, sci-fi, 134 minut, Česko 24. dub­na 1997
Režie: Richard Marquand
Hrají: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Peter Mayhew, Sebastian Shaw, Ian McDiarmid, Frank Oz, James Earl Jones, David Prowse, Alec Guinness, Kenny Baker, Michael Pennington, Kenneth Colley, Michael Carter, Denis Lawson, Tim Rose, Dermot Crowley, Caroline Blakiston, Warwick Davis, Jeremy Bulloch, Femi Taylor, Annie Arbogast, Claire Davenport, Jack Purvis, Mike Edmonds, Jane Busby, Malcolm Dixon, Mike Cottrell, Nicki Reade, Adam Bareham, Jonathan Oliver, Pip Miller, Tom Mannion, Toby Philpott, David Barclay, Michele Gruska.
Web: http://www.starwars.com/

 
There's good in you, father
Je v tobě dob­ro, otče. Cítím to.Luke Skywalker
 
Jabbovo sídlo
Jabbovo síd­lo.

Třetí epi­zo­da (pod­le čís­lo­vá­ní v titul­cích ep.VI.) je nejmé­ně pře­kva­pi­vá ze všech dílů Star Wars. Zatímco prv­ní, extrém­ně níz­ko­roz­počto­vá Nová nadě­je při­nes­la ve své době revo­luč­ní efek­ty a nasa­di­la vyso­kou lať­ku všem dal­ším sci-fi fil­mům, pro­střed­ní Impérium vra­cí úder roz­vi­nu­lo emo­ci­o­nál­ní hloub­ku postav a kon­flik­tu Světlé a Temné stra­ny Síly. Návrat Jediho zna­me­ná ovšem také návrat na pev­nou zemi, na půdu fil­mo­vé komer­ce, kde chlu­pa­té posta­vič­ky jako­by z oka vypad­lé popu­lár­ní­mu tele­viz­ní­mu seri­á­lu Muppets zna­me­na­jí oka­mži­té mili­ó­no­vé zis­ky ze stán­ko­vé­ho pro­de­je.

Nicméně i šest­náct let po prv­ním uve­de­ní je i slab­ší díl Star Wars lep­ší, než žád­ný. Co mi tu vlast­ně chy­bí? Nápad. Všechny role jsou pev­ně dané, klišé nabí­ra­jí na důra­zu a Luke Skywalker se z galak­tic­ké fňuk­ny vypra­co­val na zpup­né­ho, sebe­vě­do­mé­ho mníš­ka, kte­ré­mu nako­nec musí pomo­ci všich­ni oko­lo, aby se mu jeho intri­ky zda­ři­ly.

 
Emzácká zpěvačka Sy Snootles
Emzácká zpě­vač­ka Sy Snootles
 
Sarlacc v jámě Carkoonské
Sarlacc v jámě Carkoonské.

Roboti C-3PO (Anthony Daniels) a R2-D2 (Kenny Baker) se vydá­va­jí do síd­la Jabby Hutta, zná­mé­ho krá­le zlo­či­nu na Lukově rod­né pla­ne­tě Tatooine, aby vyří­di­li Lukovu žádost o pro­puš­tě­ní Hana Sola (Harrison Ford), zmra­ze­né­ho v kar­bo­ni­tu a vysta­ve­né­ho jako deko­ra­ce Jabbovy nechut­né slu­je - pocho­pi­tel­ně, že trum­be­ro­vé nepo­cho­dí. Ani lest prin­cez­ny Leiy (Carrie Fisher) nesta­čí; doká­žou to tepr­ve všich­ni přá­te­lé spo­leč­ně, včet­ně Landa Calrissiana (Billy Dee Williams), Chewbaccy (Peter Mayhew) a Luka Skywalkera (Mark Hamill), pra­vé­ho rytí­ře Jedi v kut­ně, plné­ho sebe­vě­do­mí a Síly.

 
Naši hrdinové prchají na skiffu
Naši hrdi­no­vé prcha­jí na ski­f­fu
 
Imperiální křižník směřuje k Hvězdě Smrti
Imperiální křiž­ník smě­řu­je k Hvězdě Smrti.

Značně potr­ha­ná, ale zjev­ně opra­vi­tel­ná smr­tí­cí Hvězda Smrti (Death Star) má být impe­rá­to­ro­vým defi­ni­tiv­ním pro­střed­kem, jak potla­čit hnu­tí Rebelů a nasto­lit nad­vlá­du nad celou gala­xií. Zlý Lord Dart Vader (David Prowse / James Earl Jones) při­lé­tá osob­ně dohlí­žet na zdár­né uve­de­ní do pro­vo­zu a záhy tu vítá i samot­né­ho impe­rá­to­ra (Ian McDiarmid). To je báječ­ná pří­le­ži­tost pro Rebely, jak zni­čit nejen obá­va­nou sta­ni­ci, ale i původ­ce vše­ho zla.

Ještě před­tím, než může dojít k roz­hod­né­mu úto­ku, musí Luke zpát­ky na Dagobah, aby dokon­čil tré­nink u Mistra Yody (Frank Oz). Ten ale může vyslo­vit jen přá­ní, aby se nedal zviklat Temnou stra­nou Síly - a sta­čí nám ješ­tě odkrýt dal­ší tajem­ství Lukovy rodi­ny.

 
Imperátor - temný čaroděj
Imperátor - tem­ný čaro­děj.
 
Rozhodující bitva
Rozhodující bitva.

V úspěš­ném úto­ku na Hvězdu Smrti, zakot­ve­nou na oběž­né drá­ze kolem les­na­té­ho měsí­ce Endoru, brá­ní Rebelům silo­vé pole napá­je­né prá­vě dob­ře brá­ně­ným zdro­jem na řeče­ném měsí­ci. Zatímco se rebel­ská flo­ti­la při­pra­vu­je k nápo­ru, naši hrdi­no­vé se vypra­ví na Endor, aby štít vyřa­di­li z pro­vo­zu. Netuší, že hus­té lesy jsou obyd­le­ny drob­ný­mi chlu­pa­tý­mi domo­rod­ci, Ewoky, kte­ří jim při­pra­ví nejed­no pře­kva­pe­ní.

Ani Luka Skywalker neče­ká leh­ký úkol. Jelikož se s Vaderem navzá­jem doká­ží na dál­ku vycí­tit, roz­hod­ne se neo­hro­žo­vat expe­di­ci a vydá se do rukou impe­ri­ál­ních vojá­ku, aby před­stou­pil před Vadera a impe­rá­to­ra a zno­vu kon­fron­to­val světlou a tem­nou strán­ku Síly...

 
Imperátor bere události do vlastních rukou
Imperátor bere udá­los­ti do vlast­ních rukou.
 
Chtěl bych tě aspoň jednou vidět na vlastní oči, synu
Chtěl bych tě aspoň jed­nou vidět na vlast­ní oči, synu.Anakin Skywalker

Technická vylep­še­ní jsou i v tom­to dílu vel­mi decent­ní. Hudební čís­lo v lou­pež­ní­ko­vě slu­ji evo­ku­je název Ali Jabba a čty­ři­cet mutan­tů. Žravý Sarlacc v poušt­ní jámě dostal nový zoban, bitev­ní scé­ny ve vesmí­ru naby­ly na pre­ciz­nos­ti, zvu­ko­vé efek­ty vám berou dech.

Závěrečná kapi­to­la ságy Star Wars dělá důstoj­nou teč­ku, a i po šest­nác­ti letech je obdi­vu­hod­ným mil­ní­kem fil­mo­vé­ho umě­ní. Všem těm, kte­ří si před­cho­zí díly oblí­bi­li, film nemu­sím dopo­ru­čo­vat. Vy, co jste Hvězdné Války ješ­tě nevi­dě­li, na ně urči­tě běž­te - ale začně­te prv­ním dílem.

Hodnocení: VELMI DOBRÉ

 
Imperiální krocan
Imperiální kro­can.

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  • Naši hrdi­no­vé, odvá­že­ni na ote­vře­ném ski­f­fu přes poušť k jámě se Sarlaccem, jsou i ve vyso­ké rych­los­ti ofu­ko­vá­ni jen mír­ným ván­kem, aby jim to nebra­lo pří­čes­ky.
  • Luke Skywalker, náš slav­ný super­hr­di­na, je nepři­mě­ře­ně zpup­ný, vese­le napo­cho­du­je do pas­tí (tře­ba u Jabby), ze kte­rých ho muse­jí jiní vyta­ho­vat. U impe­rá­to­ra jenom bez­moc­ně odfu­ku­je a nako­nec se sva­lí a kvi­čí o pomoc.
  • Naši hrdi­no­vé a impe­ri­ál­ní vojá­ci se pro­le­tu­jí na skútrech po zvět­še­ném kali­forn­ském redwo­o­do­vém pra­le­se jako paka. Vojáčky nena­pad­ne o naru­ši­te­lích podat hlá­še­ní. Co je na skútrech tak prud­ce výbuš­né­ho, a proč musí vždyc­ky vra­zit do stro­mu, kte­rý je výbu­chem nepo­ško­zen (to by ochra­ná­ři řva­li!), zatím­co by mohl klid­ně uch­nout do kap­ra­dí?
  • Za krko­lom­né­ho letu na skůtru mas­ko­va­cí pelerí­na prin­cez­ny Leiy vla­je jen vel­mi nepa­tr­ně. Ani Ewokovy chlu­py se na skůtru neče­ří. Kdo kdy jel na motor­ce, ví, o čem mlu­vím.
  • A máme tu dal­ší neo­hra­ba­né váleč­né krá­čed­lo - dvou­no­hý wal­ker jehož se osmě­lu­ji nazý­vat impe­ri­ál­ním kro­ca­nem. Blaster mu neuško­dí, ale pár klád jej sploští jako pixlu od koly.
  • Kdepak ti pri­mi­tiv­ní Ewokové tak naho­nem nabra­li tolik kata­pul­tů, bera­ni­del a pas­tí?
  • Až budu sta­vět obrov­skou bitev­ní struk­tu­ru, vyhra­dím v ní spe­ci­ál­ní kori­do­ry, kudy se kos­mic­ké lodi mohou dostat až k elek­trár­ně, aniž by jim v ces­tě brá­ni­ly tře­ba jen řetě­zy.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43300 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71941 KB. | 20.07.2024 - 23:50:16