Kritiky.cz > Speciály > Méďa 2 - Design a lokace

Méďa 2 - Design a lokace

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V prv­ní kome­dii vytvo­ři­li fil­ma­ři svět, do kte­ré­ho posta­vi­li mlu­ví­cí­ho med­víd­ka. Do Bostonu se výro­ba vrá­ti­la i s fil­mem Méďa 2. „V Méďovi je Boston samo­stat­nou posta­vou a John s Tedem jsou bos­toňá­ci,” říká Clark. „Je to své­ráz­ný eko­sys­tém a má svůj vlast­ní cha­rak­ter, kte­ré­mu bos­ton­ští rozu­mí. Na posta­vách Marka a Teda na typic­kých bos­ton­ských mís­tech může­me sta­vět celý film a kome­dii.”

Produkce vyu­ži­la řadu klí­čo­vých míst, kte­rá jsou zná­má jak míst­ním, tak turis­tům, včet­ně Boston Common s labu­tí­mi člu­ny, Seaport Boulevard a bos­ton­ské­ho pří­sta­vu. Mezi dal­ší natá­če­cí mís­ta pat­ří Marriott’s Custom House na McKinley Square, kte­rý slou­ží jako soud, kde pro­bí­há Tedova kauza o při­zná­ní osob­nos­ti. Budova z roku 1834 nyní slou­ží jako hotel.

Za bos­ton­skou Mystic River přes Tobinův most se roz­klá­dá Chelsea – kdy­si neklid­né prů­mys­lo­vé měs­to plné děl­ní­ků, kte­ré se v posled­ních letech mění na dobrou adre­su, kde ale stá­le ved­le sebe sto­jí skla­diš­tě a obyt­né budo­vy. Ideální mís­to pro Tedův a Tami-Lynnin spo­leč­ný star­to­va­cí byt.

V meto­dis­tic­kém kos­te­le, kte­rý je domo­vem jed­né z nej­star­ších afro­a­me­ric­kých kon­gre­ga­cí v zemi, se ode­hrá­la Tedova svat­ba s Tami-Lynn. V jeho sou­sed­ství je The Eagle bar, kte­rý byl nedáv­no časo­pi­sem Boston uve­den jako Nejlepší bar 2014, a kde se John s Tedem pra­vi­del­ně zasta­vu­jí na drink. V The Milton-Hoosic klu­bu v Miltonu se ode­hrá­va­la fil­mo­vá sva­teb­ní recep­ce, kde John s Tedem před­ved­li svou píseň „Hromský kámo­ši”.

Dalšími stav­ba­mi v Bostonu, kte­ré se ve fil­mu obje­ví, je Woburnská veřej­ná knihov­na a The Converse Memorial Building, kte­rá byla ote­vře­na v říj­nu 1885 a ve kte­ré se nachá­zí Maldenská veřej­ná knihov­na. The Converse Memorial Building byla navr­že­na Henrym H. Richardsonem a posta­ve­na panem Conversem ze slav­né obuv­nic­ké rodi­ny a jeho ženou na památ­ku jejich nej­star­ší­ho syna Franka, poklad­ní­ho v mal­den­ské ban­ce, kte­rý byl zabit během prv­ní ozbro­je­né ban­kov­ní lou­pe­že v USA v roce 1863.

Právě tyto úžas­né pro­sto­ry slou­ži­ly jako práv­nic­ká knihov­na, kde John s Tedem a Samanthou stu­do­va­li pod­kla­dy pro svůj pří­pad, kou­ři­li spous­tu trá­vy a vzdá­va­li poctu Snídaňovému klu­bu v taneč­ní a pís­ňo­vé scé­ně.

Výtvarník Stephen Lineweaver potře­bo­val najít mís­to, kde auto, kte­ré řídí Ted, sle­tí do rokle a nara­zí do stodo­ly. Když se všich­ni tři vyškrá­bou ze stodo­ly, zjis­tí, že je obklo­pu­jí akry a akry pole plné­ho svůd­né mari­hu­a­ny. Bohužel je tam ale obje­ví dro­go­ví dea­le­ři, a začne ztřeš­tě­ná auto­mo­bi­lo­vá honič­ka napříč poli.

Nalezení té pra­vé kůl­ny byl nároč­ný pro­ces a štáb si pro­hlé­dl více než 300 sto­dol, než se roz­ho­dl posta­vit svou vlast­ní. Lineweaver vzpo­mí­ná: „Původně jsme si mys­le­li, že pou­ži­je­me něja­kou sku­teč­nou sto­do­lu, ale pak jsme usou­di­li, že to bude dale­ko nároč­něj­ší věc. Auto mělo letět vzdu­chem asi 30 met­rů a nara­zit do stodo­ly. Záběr vyža­do­val najít mís­to, kde by byl tako­vý sráz, odkud bychom moh­li auto natá­čet. Bylo neu­vě­ři­tel­ně těž­ké najít tako­vé mís­to ve východ­ním Massachusetts. Nakonec jsme našli per­fekt­ní mís­to – stro­my i útes byly na správ­ném mís­tě. Bylo to dost nepří­stup­né, tak­že bylo snad­né uvě­řit, že tam je tak obrov­ské pole marján­ky. Potom jsme zača­li sta­vět kůl­nu.”

Umělecké oddě­le­ní se pak pus­ti­lo do prá­ce a z kůl­ny udě­la­lo sta­rou kůl­nu. Nechali zvě­t­rat dře­vo, někte­rá prk­na vyta­ha­li, jiná roz­lá­ma­li a sto­do­la nako­nec vypa­da­la jako sto­le­tá. Vytvoření polí s marján­kou ale byla dal­ší výzva. „Jak asi tak pro­je­de­te mari­hu­a­no­vým polem, když tam žád­né pole s marján­kou není?” ptá se Lineweaver. „A jak přes to pře­je­de­te bez zasta­ve­ní?”

Umělecké oddě­le­ní pou­ži­lo kom­bi­na­ci tisí­ců rost­lin bam­bu­su a umě­lých ruč­ně děla­ných rost­li­nek mari­hu­a­ny z hed­vá­bí a mechu.

Pro auto­mo­bi­lo­vou honič­ku mari­hu­a­no­vý­mi poli vytvo­ři­la výro­ba dvě obrov­ské toč­ny opat­ře­né rost­li­na­mi, kte­ré tak moh­ly nepře­tr­ži­tě omý­vat Tedovo a Johnovo auto mari­hu­a­no­vý­mi výhon­ky a vzbu­zo­vat tak dojem, že se pro­dí­ra­jí obrov­ským polem.

Výroba se poté pře­su­nu­la do New Yorku, kde se natá­če­ly exte­ri­é­ro­vé scé­ny v newy­or­ské veřej­né knihov­ně, Bryant par­ku, Midtown West a na New York Comic-Conu v Javits Center. Interiéry scén z Comic-Conu se při­pra­vo­va­ly na scé­nách FOX v Los Angeles, kde umě­lec­ké oddě­le­ní vytvo­ři­lo Comic-Con na úcty­hod­ných 2 600 m2.

„Comic-Con nám umož­nil udě­lat pár pri­ma věcí,” vzpo­mí­ná Lineweaver. „Výzvou byla už samot­ná veli­kost, tak­že jsme pou­ži­li to nej­vět­ší nahrá­va­cí stu­dio, kte­ré jsme obje­vi­li. Nastala fáze hle­dá­ní mož­nos­tí, jak svést všech­ny pro­dej­ce a znač­ky a kon­ku­renč­ní spo­leč­nos­ti dohro­ma­dy tak, aby to nene­cha­lo niko­ho chlad­ným a aby to vypa­da­lo, že to nikdy neskon­čí.”

Tato kon­struk­ce byla neu­vě­ři­tel­ným kous­kem koor­di­na­ce výtvar­ní­ků, ale byli schop­ní při­vést obchod­ní­ky i s jejich extrém­ně dra­hý­mi stán­ky a obra­zov­ka­mi během tří dnů. Clark vysvět­lu­je, že to vlast­ně obrá­ti­lo způ­sob tra­dič­ní­ho fil­mo­vé­ho desig­nu: „Tohle nám dalo pří­le­ži­tost najít scé­ny pří­mo tady. Nebylo to tak, že bychom čeka­li, dokud nebu­dou všech­ny stán­ky při­pra­ve­né, omrk­li je a potom si řek­li ‘Panebože, to je ale fan­tas­tic­ký záběr. Měli bychom něco nato­čit pří­mo tady.’ Měli jsme věci jako 5,5 m vyso­ké­ho Čmeláka Bumblebee z Transformerů, stá­nek Black Sails a neu­vě­ři­tel­ný stá­nek Godzilly.”

Vrcholem rekvi­zit pro Méďu 2 na Comic-Conu byla prav­dě­po­dob­ně repli­ka vesmír­né lodi Enterprise. V klí­čo­vé scé­ně, ve kte­ré se Enterprise málem zří­tí, se jed­na z postav sama roz­dr­tí. „Výroba Enterprise byl pro­ces,” vysvět­lu­je Lineweaver. „Seth má per­fekt­ní model Enterprise, kte­rý měří asi tři­čtvr­tě met­ru. Náš model Enterprise pro Comic-Con měřil 5,5 met­ru.”

Konečný vzhled rekvi­zi­ty MacFarlanea nadchl. „Myslím, že je zhru­ba stej­né veli­kos­ti jako ta, kte­rou pou­ži­li pro show,“ říká MacFarlane. „Měli vel­ký model, kolem kte­ré­ho pros­tě krou­ži­li kame­rou růz­ný­mi smě­ry, a tenhle je asi stej­ně vel­ký. Navíc ho vytvo­ři­li v rekord­ním čase. Měl jsem malý model Enterprise, kte­rý jsem dal naše­mu výtvar­ní­ko­vi. Naskenovali ho a 100x zvět­ši­li. Vypadal skvě­le.”

Produkce vytvá­ře­la akci, kte­rou mno­ho lidí dob­ře zná – plnou oblí­be­ných postav a zna­ček – a o kte­ré Stuber říká: „Měli jsme skvě­lé medi­ál­ní a obchod­ní part­ne­ry, kte­ří byli úžas­ní a pomá­ha­li nám vytvo­řit něco, co půso­bi­lo oprav­du sku­teč­ně a kou­zel­ně. Lidé si budou při­pa­dat, jako by sku­teč­ně byli na tom správ­ném mís­tě, ať už je to San Diego Comic-Con nebo New York.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie8. července 2015 Méďa 2 - Zkouška hračkou a snímání pohybu: VFX komedie S ohledem na zkušenosti a znalosti nabyté v prvním filmu se produkce snažila přivést zpět co nejvíc členů původního týmu VFX, kteří pracovali na Méďovi, a kteří pracovali pod vedením […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie8. července 2015 Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie Když MacFarlane spolu s producenty přišli za Wahlbergem s nápadem na Méďu 2, nemusel se herec dlouho rozmýšlet. „Ten první film byl největší původní nepřístupnou komedií všech dob z […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […] Posted in Speciály
  • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním […] Posted in Speciály
  • Méďa 2 - 45 %6. prosince 2015 Méďa 2 - 45 % Tak letošní Vánoční rok výtečný na filmové hity. Jedním z filmových letošních premiér byl i Méďa 2. Druhý díl Méďy Teda, který hulí, souloží a užívá si života se svým hromským […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas18. prosince 2023 Brad Pitt zraněn při natáčení "Sedm" (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas Brad Pitt upadl při natáčení scény ve filmu Sedm (1995), v níž jeho postava Mills pronásleduje v dešti Johna Doea. Pittova ruka proletěla čelním sklem auta a musela být operována. Nehoda […] Posted in Zajímavosti
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43975 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72209 KB. | 24.04.2024 - 02:40:53