Kritiky.cz > Horory > Jacket, The (2005)

Jacket, The (2005)

rp 3811 1.jpg
rp 3811 1.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jackovi bylo 27 let, když popr­vé zemřel... nyní má šan­ci ovliv­nit budouc­nost svou i ostat­ních.

Válečný vete­rán Jack Starks utr­pěl během vál­ky váž­né zra­ně­ní hla­vy a byl se vše­mi pocta­mi pro­puš­těn z armá­dy. Při své pou­ti domů pěš­ky napříč Amerikou se sta­ne svěd­kem vraž­dy poli­cis­ty, ale naneštěs­tí všech­ny důka­zy uka­zu­jí pro­ti němu, pro­to­že u něj byla nale­ze­na vra­žed­ná zbraň a on ležel ved­le mrt­vo­ly v bez­vě­do­mí. Jack totiž trpí výpad­ky pamě­ti a nic si nepa­ma­tu­je. Soud je sho­ví­va­vý a mís­to do věze­ní jej pošlou do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny. Tu vede dok­tor Becker, kte­rý zde na paci­en­tech pro­vá­dí podiv­né poku­sy. Navleče je do svě­ra­cí kazaj­ky, nado­pu­je expe­ri­men­tál­ní­mi léky a zavře do chla­dí­cí­ho boxu v már­ni­ci. Jack rov­něž pod­stou­pí nedob­ro­vol­ně tuto zvlášt­ní tera­pii a ke své­mu pře­kva­pe­ní se mu ote­vře ces­ta skr­ze své oči do budouc­nos­ti. Dokáže ces­to­vat časem a vidět to co se tepr­ve sta­ne. Na jed­né ze svých cest se sezná­mí s mla­dou dív­kou Jackie, se kte­rou se už kdy­si potkal. Rozhodne se jí svě­řit se svým tajem­stvím a odha­lí ji svou totož­nost. To co mu však dív­ka řek­ne mu doslo­va vyra­zí dech: nevě­ří mu jeho totož­nost, pro­to­že Jack Starks zemřel před 15.lety. Jack nako­nec Jackie pře­svěd­čí, aby mu pomoh­la zjis­tit, jak k tomu došlo a on mohl změ­nit svou budouc­nost. Jenže má na to vůbec prá­vo?

Český název: Svěrací kazaj­ka
Režie: John Maybury
Rok výro­by: 2005
Délka: 99 min
Země: USA / Německo

Hrají:
Adrien Brody ... (Jack Starks)
Keira Knightley ... (Jackie Price)
Kris Kristofferson ... (Dr. Thomas Becker)
Jennifer Jason Leigh ... (Dr. Beth Lorenson)
Daniel Craig ... (Rudy Mackenzie)
... a dal­ší

Každý z vás zná urči­tě tenhle druh fil­mů, ve kte­rém se sklou­bí něko­lik žánrů dohro­ma­dy a vznik­ne z toho podi­vu­hod­ná sci­fi - fan­ta­sy - horo­ro­vá podí­va­ná ve sty­lu Butterfly Effect. Divák je vta­žen do víru časo­prosto­ru a sle­du­je dění jako v sou­čas­nos­ti, minu­los­ti, tak i budouc­nos­ti. Pomocí růz­ných fla­shbac­ků je mož­né divá­ko­vi opa­ko­va­ně naser­ví­ro­vat něko­lik kra­tič­kých momen­tek za sebou i opa­ko­va­ně, aby mu neu­stá­le při­po­mí­na­li důle­ži­té okol­nos­ti či udá­los­ti minut pře­de­šlých. Přestože reži­sér Maybury nepat­ří mezi nej­zku­še­něj­ší na Britských ost­ro­vech dosta­lo se mu doce­la vel­ké důvě­ry a ve fil­mu se obje­vi­la spous­ta zná­mých tvá­ří, kte­ré jsou cel­kem vybí­ra­vé co se rolí týká a v něja­kém paskvi­lu by se jen tak neob­je­vi­li.

Začátek nás zave­de do doby kdy Jack umřel popr­vé. Tato pasáž je tako­vou jed­no­hub­kou pro věci násle­du­jí­cí . I když poprav­dě celé se to roz­je­de až s pří­cho­dem hrdi­ny do blá­zin­ce. Zde nám bude před­sta­ve­na vel­mi pozo­ru­hod­ná léč­ba ve svě­ra­cí kaza­j­ce, jejichž účel znal asi jen reži­sér, pro­to­že divák se to nedo­zví. Ten jen zjis­tí, že box v már­ni­ci fun­gu­je jako brá­na do časo­prosto­ru, kdy tes­to­va­cí sub­jekt může ces­to­vat do budouc­nos­ti. Ovšem jen v ome­ze­ných inter­va­lech. Můžeme se jen doha­do­vat co bylo smys­lem téhle léč­by, jest­li jen chtěl dok­tor pomo­ci paci­en­tům napra­vit své chy­by, nebo jaký jiný smy­sl, pro­to­že dok­tor nikdy nedě­lal žád­né pro­hlíd­ky, neza­pi­so­val poznám­ky nic. Jen se mrkl na paci­en­ta, dal mu injek­ci a pápá.

Jack tak na svých cestách pro­ží­vá podiv­né setká­ní s dív­kou Jackie, kte­rou si pama­to­val když byla ješ­tě malá hol­ka. Jejich pát­rá­ní mu umož­ní odkrýt důle­ži­té infor­ma­ce pro­to, aby svou budouc­nost mohl změ­nit. A ne jen svou, pro­to­že je scho­pen ovliv­nit i osu­dy jiných lidí. Jenže si nesmí moc zahrá­vat, pro­to­že má jen málo času než zemře v sou­čas­nos­ti. Tady bych se chtěl poza­sta­vit na výko­ny obou hlav­ních akté­rů. Adrien Brody i Keira Knightley pat­ří v dneš­ní době mezi veli­ce žáda­né osob­nos­ti a to pře­de­vším díky své­mu herec­ké­mu nadá­ní a při­ro­ze­né­mu pro­je­vu. Obě své tyto vlast­nos­ti dob­ře pro­da­li i v tom­to sním­ku a Kiera navíc odho­di­la i kusy oble­če­ní, tak­že potě­ši­la muž­skou část pub­li­ka.

Vedle mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ry u mě nej­víc zabo­do­va­la napros­to doko­na­lá kame­ra a nád­her­né spe­ci­ál­ní efek­ty. Za kame­rou totiž nestál nikdo jiný než Peter Deming, kte­rý dělal na fil­mech Evil Dead 2, From Hell, Drag Me to Hell atd. Tým na efek­ty se vyřá­dil nej­víc při zábě­rech, kdy se v Jackových očích pro­mí­ta­jí fla­shbac­ky z minu­los­ti. Nádherné pro­po­je­ní barev a jed­not­li­vých sním­ků z toho udě­la­lo pří­jem­nou podí­va­nou, na kte­rou jsem se těšil asi nej­víc.

V nepo­sled­ní řadě nesmím opo­me­nout ani nad­prů­měr­né herec­ké výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných. Kromě Brodyho a Kiery si zde zahrál i stár­nou­cí Kris Kristofferson, kte­rý má i přes svůj věk pořád co nabíd­nout hlav­ně díky své­mu šar­mu a obrov­ské­mu talen­tu, sem tam se zde mih­ne i čím dál zra­lej­ší Jennifer Jason Leigh, kte­rá poma­lu pře­stá­vá hrát ty věč­ně nadr­že­né hol­čič­ky a spíš se vrh­la do dospě­lej­ších rolí. A musím uznat, že jí to jde dob­ře. Odhalenou jsme jí vidě­li už moc­krát, teď při­šel čas uká­zat napl­no i svo­je herec­ké nadá­ní, kte­ré má beze­spo­ru vel­ké.

Svěrací kazaj­ka přes­to­že pat­ří do kate­go­rie psy­cho­lo­gic­kých thrille­rů jako již zmí­ně­ný Butterfly Effect se uká­zal ve vel­mi dob­rém svět­le a přes­to­že zde horo­ro­vých momen­tů uvi­dí­me vel­mi poskrov­nu urči­tě zde pat­ří. Má sluš­ný děj, kva­lit­ní herec­ké výko­ny, mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ru a solid­ní efek­ty. Je to přes­ně ten druh fil­mu, kte­rý neo­mr­zí, pro­to­že jeho nápl­ní je pokus změ­nit koloběh udá­los­tí a tím i svůj osud, nebo svých blíz­kých a to si pře­ce taj­ně pře­je kaž­dý z nás.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68912 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71968 KB. | 25.04.2024 - 09:57:18