Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Chalupáři: Kultovní seriál z 70. let

Chalupáři: Kultovní seriál z 70. let

Photo © Česká televize / Ivan Minář
Photo © Česká televize / Ivan Minář
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte rádi čes­kou kome­dii, jis­tě zná­te seri­ál Chalupáři, kte­rý se stal feno­mé­nem své doby. Seriál vyprá­ví o dvou praž­ských rodi­nách, kte­ré si spl­ni­ly sen o vlast­ní cha­lu­pě na ven­ko­vě. Jenže mís­to kli­du a poho­dy je čeka­jí nej­růz­něj­ší dob­ro­druž­ství, kon­flik­ty a legra­ce.

Seriál Chalupáři vzni­kl v roce 1975 pod režij­ní tak­tov­kou Františka Filipa, kte­rý spo­lu­pra­co­val se sce­náris­ty Františkem Vlčkem a Václavem Pavlem Borovičkou. Natáčení pro­bí­ha­lo pře­váž­ně ve stře­do­čes­ké obci Višňová, kte­rá před­sta­vo­va­la fik­tiv­ní ves­ni­ci Třešňová, a také v Praze. Seriál má cel­kem 11 dílů, kte­ré mají růz­nou dél­ku od 39 do 55 minut.

Hlavními hrdi­ny seri­á­lu jsou Evžen Huml (Jiří Sovák) a Bohouš Císař (Josef Kemr), kte­ří jsou přá­te­lé a kole­go­vé z praž­ské­ho pod­ni­ku. Oba si kou­pi­li cha­lu­pu ve stej­né ves­ni­ci a dou­fa­jí, že si tam budou uží­vat kli­du a poho­dy. Jenže jejich plá­ny naru­šu­jí růz­né kom­pli­ka­ce, jako je napří­klad nevra­ži­vost míst­ních oby­va­tel, pro­blémy s údrž­bou cha­lu­py, nedo­ro­zu­mě­ní s rodi­na­mi a přá­te­li, nebo neče­ka­né návštěvy. Humor seri­á­lu vychá­zí ze stře­tu mezi měst­ským a ven­kov­ským živo­tem, mezi gene­ra­ce­mi a mezi růz­ný­mi pova­ha­mi postav.

Kromě Sováka a Kemra se v seri­á­lu obje­vu­jí dal­ší zná­mí her­ci, jako napří­klad Jiřina Bohdalová, Ilja Prachař, Josef Vinklář, Jana Hlaváčová, Jiří Schmitzer, Josef Větrovec, Božena Böhmová, František Filipovský, Josef Hlinomaz, Hana Maciuchová, Josef Čáp, Pavel Spálený nebo Vladimír Menšík. Seriál tak nabí­zí širo­kou pale­tu typů a cha­rak­te­rů, kte­ré divá­kům při­pa­da­jí blíz­ké a sym­pa­tic­ké.

Seriál Chalupáři byl vel­mi úspěš­ný u divá­ků i u kri­ti­ky. Premiéra prv­ní­ho dílu v roce 1975 pat­ří mezi nej­sle­do­va­něj­ší v his­to­rii čes­ko­slo­ven­ských seri­á­lů, sle­do­va­lo ji 93 % popu­la­ce ve věku od 15 do 70 let. Seriál zís­kal také něko­lik oce­ně­ní, jako napří­klad Zlatou stuž­ku za nej­lep­ší tele­viz­ní počin roku 1975 nebo Cenu divá­ků na fes­ti­va­lu Zlatá Praha v roce 1976. Seriál se stal kul­tov­ním dílem čes­ké tele­viz­ní tvor­by a dodnes se pra­vi­del­ně repri­zu­je.

Seriál Chalupáři je tak nejen zábav­nou zrca­dlov­kou čes­ké spo­leč­nos­ti 70. let, ale také inspi­ra­cí pro ty, kte­ří sní o vlast­ním úto­čiš­ti na ven­ko­vě. Je to seri­ál pro všech­ny, kte­ří mají rádi pří­běhy o lidech, jejich vzta­zích a jejich sna­hách najít štěs­tí a klid v hek­tic­kém svě­tě.


Podívejte se na hodnocení Chalupáři na Kinoboxu.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého8. června 2023 „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého „Marečku, podejte mi pero!“ je jedna z nejslavnějších a nejvtipnějších českých filmových komedií. Natočil ji v roce 1976 režisér Oldřich Lipský podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka […] Posted in Speciály
  • Ucho: Československý film plný napětí a politických intrik29. dubna 2024 Ucho: Československý film plný napětí a politických intrik Ucho je československý černobílý film, který vznikl v roce 1969 a byl dokončen v roce 1970. Režisérem tohoto snímku je Karel Kachyňa podle scénáře Jana Procházky. Hlavní role ztvárnili […] Posted in Speciály
  • Všichni dobří rodáci16. září 2022 Všichni dobří rodáci Všichni dobří rodáci je československý film režiséra Vojtěcha Jasného z roku 1968. Jasného styl, považovaný za "nejčesčího" ze současných filmařů, byl především lyrický. Dokončení scénáře […] Posted in Speciály
  • Ucho6. září 2022 Ucho Herecký koncert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v brilantním filmu Karla Kachyňi a Jana Procházky, jenž byl po dlouhá léta na seznamu zakázaných filmů, jde znovu do kin. Dvojice […] Posted in Filmová klasika
  • Ucho1. července 2022 Ucho K příležitosti výročí zrušení cenzury uvedla Česká televize řadu filmů, které si pobyly skoro 20 let v trezoru daleko od očí neprivilegovaných diváků. Když se řekne československý […] Posted in Filmová klasika
  • Všichni dobří rodáci23. května 2022 Všichni dobří rodáci Když jsem začal chodit na gympl, objevil jsem v domě svých prarodičů doslova poklad: Staré ročníky časopisu Kino, zrovna z druhé poloviny šedesátých let, kdy se stala československá […] Posted in Filmová klasika
  • Amadeus: Genialita, závist a hudba, která změnila dějiny kina19. září 2023 Amadeus: Genialita, závist a hudba, která změnila dějiny kina Je to už drahně víc než čtvrtstoletí, kdy jsem napsal svou první opravdu po všech stránkách kladnou "recenzi". Bylo mi tehdy 19 let a v srdci mi plálo mladistvé nadšení, všechno jsem […] Posted in Filmová klasika
  • Noc na Karlštejně23. června 2022 Noc na Karlštejně Dlouho už jsem se takhle nenatrápil. Na Noc na Karlštejně jsme se dívali v rámci povinné výuky v hodinách dějepisu, jakožto "příjemné" zakončení školního roku. Samozřejmě se to neobešlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Amadeus18. února 2022 Amadeus Amadeus je americký dobový životopisný film z roku 1984, který natočil Miloš Forman podle divadelní hry Amadeus z roku 1979. Děj se odehrává ve Vídni v druhé polovině 18. století a je […] Posted in Speciály
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41540 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72565 KB. | 19.05.2024 - 19:30:35