Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dracula - Gary Oldman jako Transylvánský hrabě

Dracula - Gary Oldman jako Transylvánský hrabě

Drakula
Drakula
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmy o Drákulovi jsou sta­ré tak dlou­ho jako fil­mo­vý horor. Hrabě Drákula a jeho kole­ga „umě­lý člo­věk“ Frankenstein jsou snad dvě nej­zná­měj­ší posta­vy toho­to žán­ru. Tvůrci fil­mu Drakula si ten­to­krát vza­li za vzor vyda­ře­nou kniž­ní před­lo­hu Brama Stokera a líčí nám pří­běh upí­ra od jeho zro­ze­ní až po smrt o něko­lik sto­le­tí poz­dě­ji.

A teď už něco k samot­né­mu pří­bě­hu: První minu­ty nás zavá­dí do tem­né­ho stře­do­vě­ku, kdy se jiho­vý­chod­ní Evropou pro­há­ně­la turec­ká armá­da. Transylvánský hra­bě Drákula se jí posta­vil, ale vítěz­ství na bitev­ním poli se kru­tě vymsti­lo na jiném mís­tě. Jeho man­žel­ka Elizabeth uvě­ři­la klam­né zprá­vě o jeho smr­ti a vza­la si život. Hrabě po návra­tu domů obvi­nil své kně­ží a své­ho boha ze smr­ti milo­va­né ženy. Právě v tu chví­li po pozře­ní krve se z něj stá­vá upír, kte­rý chce za pomo­ci tem­no­ty pomstít její smrt. „Krev je život,“ tak zní hes­lo pro dal­ší čty­ři sto­le­tí jeho živo­ta.

Hlavní děj začí­ná až ve chví­li, kdy do Transylvánie, při­jíž­dí rea­lit­ní agent John Harker, kte­rý osob­ně dojed­ná­vá smlou­vu o pro­de­ji domů v Londýně. Kupcem není nikdo jiný než Drákula. John kvů­li obcho­du musel na ost­ro­vech zane­chat svo­ji snou­ben­ku Minu a vel­mi brzy zjis­til, že hra­bě ho nene­chá jen tak ode­jít. Po něko­li­ka nocích už věděl, že svo­bod­ně nebu­de moci ode­jít vlast­ně nikdy. Hrabě odjíž­dí do Londýna, kde má zálusk prá­vě na Harkerovu snou­ben­ku, kte­rá je až pře­ve­li­ce podob­ná jeho ztra­ce­né lás­ce. V Anglii se s ní ne náho­dou potká. Představí se jako princ Vlad a Mína k němu brzy začne cítit cosi zvlášt­ní­ho. Kromě vzta­hu k Míně si hra­bě navíc postup­ně usá­vá i její boha­tou pří­tel­ky­ni Lucy. Právě kvů­li záchra­ně Lucy se do pří­bě­hu dostá­va­jí nové oso­by: její nápad­ní­ci a také odbor­ník na slo­vo vza­tý - dok­tor Abraham van Helsing. Doktor je odbro­ník přes krev­ní one­moc­ně­ní a v pří­bě­hu zastá­vá kla­sic­kou funk­ci upí­ro­lo­ga. Mezitím se mla­dé­mu Harkerovi poda­ří uprch­nout z hra­du, kde slou­žil jako potra­va míst­ním upír­kám, což neby­lo zrov­na leh­ké. Skryje se kde­si v rumun­ském kláš­te­ře a koneč­ně o sobě dává vědět i do Anglie. S Mínou dohod­ne sva­teb­ní obřad, ale záro­veň potvr­dí oba­vy svých přá­tel doma. Boj pro­ti upí­ro­vi začal. Wilhelmina si v Rumunsku vez­me Johna a vra­cí se domů, ale to už je její pří­tel­ky­ně Lucy mrt­vá. Harker a sku­pin­ka odváž­liv­ců, mezi kte­rý­mi je samo­zřej­mě I dok­tor Helsing, se roz­hod­ne skon­co­vat s upí­rem, ale ten jim nako­nec unik­ne. Jenže Mína v něm pozná­vá své­ho cti­te­le Vlada a ví, že na něj nemů­že zapo­me­nout. Na tom­to mís­tě začí­ná závod s časem a hlav­ní hrdi­no­vé pro­ná­sle­du­jí Drákulu do Rumunska, kde chce upír načer­pat sílu...

Příběh výbor­ně kom­bi­nu­je prv­ky horo­ru a nemož­nost opě­to­va­né lás­ky. Je dojí­ma­jí­cí, jak se hlav­ní hrdin­ka vdá za jed­no­ho muže a při­tom v hla­vě se jí neu­stá­le honí myš­len­ky zase na jiné­ho. Ve chví­li, kdy se ale dozví, že tím dru­hým je vrah její pří­tel­ky­ně, se v jejím nit­ru začí­ná ode­hrá­vat zvlášt­ní boj. Ten vyvr­cho­lí až v posled­ních minu­tách, kdy má Drákulův osud ve svých rukou. Tento film je výbor­ně obsa­zen hvěz­ný­mi jmé­ny a jejich herec­ké výko­ny se dají pova­žo­vat za vel­mi sluš­né. Výborně je zde vyu­ži­ta tem­ná atmo­sfé­ra Drákulova hra­du, tajem­né stí­no­hry a vůbec celé podá­ní Drákulovy oso­by nemá chy­bu. Na dru­hou stra­nu troš­ku pokul­há­vá vysvět­le­ní, jak vlast­ně pro­běh­la Drákulova pře­mě­na v upí­ra. Také si mys­lím, že spo­jit upí­ra s lykan­tro­pem je tak troš­ku pod Drákulovskou úro­veň.

Shrnutí: Film je doce­la sluš­ně zpra­co­ván. Určitě sto­jí za shléd­nu­tí a jeho vadou by moh­lo být jenom to, že Drákulův pří­běh je zná­mý na celém svě­tě. Tajemná atmo­sfé­ra i kom­bi­na­ce napě­tí a roman­ti­ky se bude všem roz­hod­ně líbit.(90%)


Podívejte se na hodnocení Dracula na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Matrix Revolutions16. prosince 2021 Matrix Revolutions Třetí a poslední díl rozporuplné trilogie máme tady. Stojí to za to? Je to asi na každém z nás… Je zajímavé, jak se téměř všem líbil první díl Matrixu a jak ve velké většině případů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Reloaded9. prosince 2021 Matrix Reloaded A je to tady. Jste si úplně jistí tím, čím si myslíte, že jste? Dlouho po prvním díle jsem ani netušil, že se dočkáme pokračování. Všechno to začalo vřít až pár týdnů před uvedením […] Posted in Retro filmové recenze
  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD5. července 2021 ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD Synopse Dvojka nejvražednějších podivínů – bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) a nájemný vrah Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) – se vydává na další život ohrožující misi. Bryce je […] Posted in Speciály
  • Věk nevinnosti28. června 2021 Věk nevinnosti Newland Archer (Daniel Day-Lewis) je bezúhonný advokát, který tajně touží po vášnivějším životě. Jeho zasnoubení s půvabnou, ale nezajímavou členkou místní smetánky May Wellandovou (Winona […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zabiják & bodyguard14. května 2021 Zabiják & bodyguard O tom, jakou prací se živí zabiják a co dělá bodyguard, většina lidí ví. Úkolem zabijáka je najít a zlikvidovat určitou osobu, pokud možno co nejrychleji. Naopak bodyguard má na starosti […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hannibal - I Mlčení jehňátek má své pokračování.23. února 2021 Hannibal - I Mlčení jehňátek má své pokračování. Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins)- psychiatr a vrah, který s požitkem pojídal maso svých obětí, uprchl a přemístil se do italské Florencie. Pod maskou kultivovaného znalce italského […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott18. října 2018 Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott „Hannibal“ je důvod, proč jsem nějakou dobu nemohl Ridleyho Scotta vystát. Nadále jsou filmy, které od něj přímo nesnáším a „Hannibal“ je pořád na vrcholu tohoto žebříčku. Blízko v závěsu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Revolutions - Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek.7. října 2018 Matrix Revolutions - Všechno, co má svůj začátek, má nejenom svůj konec, ale také další začátek. Třetí úlomek Matrixu mě definitivně utvrdil v názoru, že nejsem zcela normální člověk. Necelou hodinu po skončení Revolutions sedím u svého počítače a snažím se co nejpřesněji vystihnout […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Reloaded - Wake up Neo... again.30. září 2018 Matrix Reloaded - Wake up Neo... again. Když před čtyřmi lety vpadl do kin film neznámé dvojice režisérů a scénáristů, který nás utvrdil v tom, že vše okolo nás je ve skutečnosti výplodem počítačového programu, jen málokdo mohl […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17453 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72078 KB. | 12.04.2024 - 19:13:35