Kritiky.cz > Články > 15. Festival francouzského filmu v České republice (22. – 28. 11. 2012)

15. Festival francouzského filmu v České republice (22. – 28. 11. 2012)

fff
fff
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Festival fran­couz­ské­ho fil­mu jako hlav­ní část své­ho pro­gra­mu uve­de deset před­pre­mi­é­ro­vých titu­lů, v jejichž čele sto­jí letoš­ní Zlatou pal­mou z Cannes oce­ně­né dra­ma Láska, dále vzdá poctu výji­meč­né­mu uměl­ci – stě­žej­ní­mu reži­sé­ro­vi fran­couz­ské nové vlny Alainu Resnaisovi a při­po­me­ne tvor­bu nemé­ně atrak­tiv­ní­ho reži­sé­ra Leose Caraxe. O Cenu divá­ků se utka­jí nej­no­věj­ší titu­ly vybra­né čes­ký­mi fil­mo­vý­mi kri­ti­ky, divá­ci nebu­dou ochu­ze­ni ani o popu­lár­ní Večer krát­kých fil­mů. Letošní fes­ti­va­lo­vou novin­kou je pre­zen­ta­ce stu­dent­ských fil­mů v sek­ci FAMU v Cannes, čímž fes­ti­val také podě­ku­je za dlou­ho­le­tou spo­lu­prá­ci prá­vě s praž­skou FAMU.

Hlavní část pro­gra­mu vznik­la už tra­dič­ně ve spo­lu­prá­ci s  čes­ký­mi fil­mo­vý­mi dis­tri­bu­to­ry, kte­rá vyús­ti­la ve spo­leč­né před­pre­mi­é­ro­vé uve­de­ní dese­ti fil­mů ověn­če­ných neje­nom pres­tiž­ní­mi oce­ně­ní­mi z MFF v Cannes či cena­mi Francouzské fil­mo­vé aka­de­mie, ale také divác­kým zájmem.

Předpremiéry distribučních titulů:

- Láska (Amour) se jmenuje poslední film režiséra Michaela Hanekeho. Intimní drama oceněné Zlatou palmou z Cannes vypráví příběh stárnoucího manželského páru profesorů hudby, ve kterém excelují Emmanuelle Riva a Jean-Louis Trintignant. Film uvede v  ČR 14. 2. 2013 distribuční společnost Artcam.

- Oui, šéfe! (Comme un chef) je komedie z kulinářského prostředí s Jeanem Renem a Michaëlem Younem. Jean Reno se předvede v  roli slavného, nicméně momentálně vyhořelého šéfkuchaře. Společnost 35MM uvede tento film na plátna českých kin 6. 12. 2012.

- Co kdy­bychom žili spo­leč­ně? (Et si on vivait tous ensem­ble ?) sto­jí na skvě­lých výko­nech herec­kých ikon Pierra Richarda, Guye Bedose, Géraldine Chaplin a Jane Fonda v režii Stéphana Robelina. Stárnoucí přá­te­lé spo­jí nápad vze­přít se domo­vům důchod­ců a v sedm­de­sá­ti pěti letech začít žít v komu­ni­tě. Film uve­de do čes­ké dis­tri­buce 29. 11. 2012 spo­leč­nost Cinemart.

 

- Hašišbába (Paulette) je soci­ál­ní kome­die reži­sé­ra Jérôma Enrika, kte­rý do hlav­ní role pekař­ky v důcho­du, poslé­ze dro­go­vé dea­ler­ky, obsa­dil slav­nou fran­couz­skou hereč­ku Bernadette Lafont.

Společnost 35MM uve­de ten­to film do čes­kých kin v roce 2013.

- Holy Motors (Holy Motors) je snímek, kterým se slavný Leos Carax po třináctileté pauze vrací do světa filmu. V tomto díle, který měl podle mnoha názorů získat v Cannes Zlatou palmu, režisérův dvorní herec Denis Lavant ztvárnil tajuplného pana Oscara. Ten na sebe v průběhu jednoho dne bere nejrůznější identity dnešního zběsilého světa – Caraxem obdivované Paříže. Distributor v ČR: Aerofilms, premiéra 29. 11. 2012.

- Kuře na švestkách (Poulet aux prunes) je nejnovější počin tvůrců úspěšného animovaného filmu Persepolis Marjane Satrapi a Vincenta Paronnauda. Hraná adaptace stejnojmenného komiksu s  Mathieu Amalrikem a Mariou de Medeiros diváky zavede do Teheránu v roce 1958 a vypráví pohádkový příběh úžasné lásky. Artcam premiéru plánuje na 29. 11. 2012.

- Ministr (L’Excercice de l’État) je Césary oceněné drama Pierra Schoellera z prostředí vysoké francouzské politiky. Film získal v Cannes cenu FIPRESCI. Distributorem v ČR je společnost Film Europe, která Ministra do českých kin uvede 29. 11. 2012.

- Paříž-Manhattan (Paris-Manhattan) vyprá­ví pří­běh mla­dé a stá­le svo­bod­né lékár­ni­ce, kte­rá obdi­vu­je tvor­bu Woodyho Allena s Alicí Taglioni a her­cem a popu­lár­ním zpě­vá­kem Patrickem Bruelem v hlav­ních rolích. Do čes­kých kin vstou­pí v roce 2013 díky spo­leč­nos­ti Film Europe.

- Proti větru (Des vents contraires) ukazuje rodinné drama o náhlém zmizení manželky a matky dvou dětí a nových nečekaných začátcích, ve kterém se před kamerou sešli herci Benoît Magimel a Audrey Tautou. Distribuční společnost D-Cinema naplánovala premiéru na 29. 11. 2012.

- Z prezidentské kuchyně (Les Saveurs du palais) je snímek založený na skutečném příběhu osobní kuchařky prezidenta Françoise Mitterranda. Distributorem v ČR je společnost Film Europe, která premiéru plánuje na rok 2013.


Zvláštní uve­de­ní

Zvláštní uve­de­ní je věno­vá­no posled­ní­mu sním­ku fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Clauda Millera Thérèse Desqueyroux. V hlav­ních rolích his­to­ric­ké­ho dra­ma­tu exce­lu­jí Audrey Tautou, Gilles Lellouche a Anaïs Demoustier. Festival pro­jek­cí  toho­to sním­ku na slav­nost­ním zahá­je­ní vzdá poctu význam­né­mu tvůr­ci, kte­rý zemřel letos v dub­nu. Millerova adap­ta­ce  romá­nu Françoise Mauriaka uza­vře­la letoš­ní Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Cannes. Vypráví pří­běh Thérèse Larroque (Audrey Tautou), mla­dé ženy, jejíž svo­bo­do­my­sl­né ide­á­ly se roz­chá­zí nejen s míst­ní­mi kon­ven­ce­mi, ale i
s názo­ry její­ho muže, pana Desqueyroux (Gilles Lellouche). Thérèse nedo­ká­že respek­to­vat zako­ře­ně­né zvy­ky a je při­pra­ve­na udě­lat vše, aby se vyma­ni­la osu­du a žila svo­bod­ně svůj život.


Soutěž – Výběr české kritiky

V Soutěži – Výběru české kritiky se o Cenu diváků utká sedm filmů zvolených českými filmovými novináři.  Jedná se o filmy dosud nezakoupené do české filmové distribuce. Sami diváci svým hlasováním rozhodnou, který z titulů získá Cenu diváků letošního Festivalu francouzského filmu.

Filmoví kri­ti­ci do fes­ti­va­lo­vé sou­tě­že o Cenu divá­ků vybra­li fil­my:

- Deník fran­couz­ské­ho repor­té­ra (Journal de France)

režie: Raymond Depardon a Claudine Nougaret

Film mapu­je pozo­ru­hod­nou kari­é­ru foto­gra­fa, repor­té­ra a doku­men­ta­ris­ty Raymonda Depardona. Do sou­tě­že vybra­la Darina Křivánková z Instinktu.

- Ještě jste nic nevi­dě­li  (Vous n’avez enco­re rien vu)

režie: Alain Resnais

Námět fil­mu Alaina Resnaise vychá­zí z diva­del­ních her dra­ma­ti­ka Jeana Anouilhe a zob­ra­zu­je dia­log mezi diva­dlem a fil­mem, mezi moder­nou a kla­si­kou.

Film vybra­la Eva Zaoralová, umě­lec­ká porad­ky­ně Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary.

 

- Kdybych nevy­hrál Zlatou pal­mu v Cannes (Au cas où je n’au­rais pas la Palme d’Or)

režie: Renaud Cohen

Do napůl auto­bi­o­gra­fic­ké kome­die o neú­spěš­ném reži­sé­ro­vi, kte­ré­ho stih­ne „jar­mul­kov­ský“ výrůs­tek na hla­vě, obsa­dil Cohen celou svou rodi­nu.

Vybral Vojtěch Rynda, fil­mo­vý kri­tik z časo­pi­su Týden.

- Jméno  (Le pré­nom )

režie: Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patellière

Vtipná kon­ver­zač­ní kome­die nejen o výbě­ru jmé­na budou­cí­ho děťát­ka, ale také o před­sud­cích, pře­tvář­ce, tole­ran­ci a o váš­ních pře­kva­pí humo­rem a neče­ka­ný­mi poin­ta­mi.

Vybral Tomáš Pilát, Český roz­hlas 3 – Vltava.

- Láska trvá tři roky (L’Amour dure tro­is ans )

režie: Frédéric Beigbeder

Literární kri­tik razí teo­rii, že lás­ka trvá pou­ze tři roky, ovšem setká­ní s Alice jeho jis­to­tou sil­ně otře­se.

Vybral Jan Šmíd, Český roz­hlas 1 – Radiožurnál.

- U nich doma (Dans la mai­son)

režie: Fraçois Ozon

Nedávný vítěz fes­ti­va­lu v San Sebastiánu zob­ra­zu­je pozo­ru­hod­ný vztah mezi uči­te­lem a žákem.

Vybrala Mirka Spáčilová, MF Dnes.

- Ve spě­chu (Au galop)

režie: Louis-Do de Lencquesaing

Charismatický herec Louis-Do de Lencquesaing se věnu­je také režii. Ve spě­chu je jeho celo­ve­čer­ním režij­ním debu­tem.

Vybrala Magdalena Hrozínková, Český roz­hlas – Radio Praha.

 

Pocta Alainu Resnaisovi

Festival fran­couz­ské­ho fil­mu své jubi­le­um osla­ví Poctou Alainu Resnaisovi, jed­no­mu z nej­pro­slu­lej­ších reži­sé­rů dru­hé polo­vi­ny 20. sto­le­tí, tvůr­ci kul­tov­ní­ho sním­ku nové vlny Loni v Marienbadu. Pocta Alainu Resnaisovi při­po­me­ne jeho tři krát­ko­me­tráž­ní fil­my (Guernica, Také sochy umí­ra­jí, Noc a mlha) a osm celo­ve­čer­ních fil­mů, mezi kte­rý­mi nebu­de chy­bět Můj strý­ček z Ameriky, oce­ně­ný Velkou cenou poro­ty na fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1980 a ani posled­ní Resnaisův  film z letoš­ní hlav­ní sou­tě­že can­ne­s­ké­ho fes­ti­va­lu s názvem Ještě jste nic nevi­dě­li. Alain Resnais letos osla­vil deva­de­sá­ti­ny a jeho posled­ní fil­mo­vý počin je dal­ším pře­kva­pi­vým dílem. V posled­ních letech je z Resnaisovy tvor­by zřej­má inspi­ra­ce diva­dlem. Námět sním­ku Ještě jste nic nevi­dě­li vychá­zí z diva­del­ní hry Jeana Anouilhe.

3 x Leos Carax

U pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ro­vé­ho uve­de­ní nové­ho fil­mu Leose Caraxe Holy Motors Festival fran­couz­ské­ho fil­mu při­po­me­ne sek­cí 3 x Leos Carax spo­lu­prá­ci reži­sé­ra a her­ce Denise Lavanta sním­ky Zlá krevMilenci z Pont-Neuf.

Večer krát­kých fil­mů

Součástí fes­ti­va­lu bude i tra­dič­ní a divác­ky oblí­be­ný Večer krát­kých fil­mů sesta­ve­ný ze sním­ků mla­dých fran­couz­ských talen­tů uve­de­ných na svě­to­vých fil­mo­vých fes­ti­va­lech.

FAMU v Cannes

Ve spo­lu­prá­ci s FAMU vznik­la sek­ce FAMU v Cannes věno­va­ná stu­dent­ským fil­mům, kte­ré zau­ja­ly na MFF v Cannes v sek­ci Cinéfondation. Přehlídka při­po­me­ne film Bába Zuzany Špidlové, kte­rý jako jedi­ný čes­ký stu­dent­ský film zís­kal v Cannes oce­ně­ní. Promítnuty budou i dal­ší nomi­no­va­né sním­ky posled­ních let, jako napří­klad film Tambylles Michaela Hogenauera, kte­rý uspěl v tvr­dé kon­ku­ren­ci dvou tisí­co­vek fil­mů. Tato sek­ce kro­mě stu­dent­ských fil­mů před­sta­ví také česko-francouzský kopro­dukč­ní ani­mo­va­ný krát­ký film reži­sér­ky a peda­gož­ky FAMU Michaely Pavlátové Tramvaj, kte­rý byl pre­mi­é­ro­vě uve­den letos v Cannes a zís­kal nej­vyš­ší oce­ně­ní na Mezinárodním fes­ti­va­lu ani­mo­va­ných fil­mů v Annecy.

Filmové hity

Sekce Filmové hity se ohléd­ne za nej­lep­ší­mi dis­tri­buč­ní­mi titu­ly roku 2012. Diváci se mohou těšit na fil­my Nedotknutelní, Něžnost, The Artist, Cesta na měsíc - Podivuhodná ces­ta, Obchod pro sebe­vra­hy a mno­hé dal­ší lahůd­ky fran­couz­ské fil­mo­vé tvor­by za posled­ní rok.

Festival se koná v šes­ti part­ner­ských kinech: v Kině 35 Francouzského insti­tu­tu v Praze,
v kinech sítě Europa Cinemas (Praha: Světozor, Lucerna, Brno: Art, České Budějovice: Kotva) a
v praž­ském mul­ti­ki­ně CineStar Anděl.

Všechny fil­my jsou uvá­dě­ny v původ­ním zně­ní s čes­ký­mi titul­ky nebo s čes­kým dabin­gem.

Vstupné na fes­ti­va­lo­vé pro­jek­ce činí 90 Kč.

Oficiální inter­ne­to­vé strán­ky fes­ti­va­lu: www.festivalff.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Khon Len Khong (2004)10. srpna 2016 Khon Len Khong (2004) Pokud se chcete někomu pomstít, může býti voodoo dobrou volbou. V Thajském provedení to však byla docela bída... Mladá dívka Boom se seznámí s bohatým Prathanem a brzy se z nich […] Posted in Horory
  • S07E02: Stormborn27. července 2017 S07E02: Stormborn Dokument o tom, jak se natáčela bitva na Na Úzkém moři z druhé epizody sedmé série. https://youtu.be/U9j1ljA5gfU Posted in Za kamerou
  • Kingdom Come: Deliverance14. února 2018 Kingdom Come: Deliverance Porovnání kvality obrazu PC x PS4 x XBox One. https://youtu.be/bGc7Hr68X9g Posted in Zajímavosti
  • Na jaké filmy se těšit v říjnu4. října 2017 Na jaké filmy se těšit v říjnu Blade Runner 2049 - v kinech od 5. 10.Nejočekávanějšm říjnovým filmem je bezpochyby pokračování kultovního snímku Ridleyho Scotta Blade Runner z roku 1982. Děj nového filmu se odehrává 30 […] Posted in Kritický Klub
  • Irena Koukalová Uličná: Tvořivý adventní kalendář - 100 %4. prosince 2016 Irena Koukalová Uličná: Tvořivý adventní kalendář - 100 % Zpestřit dětem i sobě čekání na Ježíška můžete díky Tvořivému adventnímu kalendáři. Irena Koukalová Uličná shrnula do této knihy nápady, kterými si lze ukrátit dlouhé zimní večery. […] Posted in Recenze knih
  • Peter Jackson12. prosince 2012 Peter Jackson Peter Jackson  je jedním z nejúspěšnějších filmových tvůrců světa. Jeho monumentálním počinem je zejména trilogie „Pán prstenů“, kterou režíroval, jejímž byl spoluautorem jako scénárista a […] Posted in Profily osob
  • Mrtví jako já – smrtčiny úvahy nad životem a lidmi7. března 2015 Mrtví jako já – smrtčiny úvahy nad životem a lidmi „Když se k vám smrt blíží pomalu a máte třeba nějakou vážnou chorobu, máte celkem dost času si všechno vyříkat a přijmout ji tu více, tu méně smířeně. Když na vás vybafne zpoza rohu a […] Posted in TV Recenze
  • Altaïr komiks - #0022. září 2016 Altaïr komiks - #002 Posted in Komiks
  • PŘÍBĚH LUMÍKA. KRONIKY SPOUTANÝCH. PŘÍBĚHY Z MLÁDÍ2. června 2024 PŘÍBĚH LUMÍKA. KRONIKY SPOUTANÝCH. PŘÍBĚHY Z MLÁDÍ Máte-li chuť si přečíst skvěle napsaný sci-fi příběh, v němž není nouze o nadčasová témata, jež stojí k zamyšlení, rozhodně si nenechte ujít knihu "PŘÍBĚH LUMÍKA. Kroniky spoutaných. […] Posted in Recenze knih
  • Lager SSadis Kastrat Kommandantur (1976)31. května 2012 Lager SSadis Kastrat Kommandantur (1976) Zvítězí láska nad nacistickou krutostí? Velitel von Kleiben vede nacistický koncentrační tábor, kde jeho vědci provádí s oblibou své zrůdné experimenty na židovských dívkách. […] Posted in Horory

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30894 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71639 KB. | 14.07.2024 - 18:41:44