Kritiky.cz > Horory > Killing Floor, The (2006)

Killing Floor, The (2006)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledá námě­ty a pří­běhy, kte­ré by v něm vyvo­la­ly děs - jen­že se sta­ne, že ho dostih­ne jeho noč­ní můra!

Každý z vás snad tou­ží po vel­kém domě, bazé­nu, spous­tě peněz a prá­ce, kte­rá dob­ře vyná­ší a baví vás. Přesně tako­vý je i David Lamont. Je veli­ce vytí­že­ný obchod­ník a kniž­ní vyda­va­tel. Pokud napí­še­te dob­rý námět a povíd­ku s horo­ro­vým námě­tem, jste jeho člo­věk. Jeho nej­vět­ším mínu­sem je jeho namyš­le­nost a spous­ta peněz. Tím pádem si veli­ce vybí­rá a nedá­vá tak šan­ci a pro­stor novým začí­na­jí­cím spi­so­va­te­lům (což je cel­kem ško­da).

Český název: Patro smr­ti
Režie: Gideon Raff
Rok výro­by: 2006
Délka: 94 min
Země: USA

Hrají:
Marc Blucas ... ( David Lamont)
Shiri Appleby ... ( Rebecca Fay)
Reiko Aylesworth ... ( Audrey Levine)
John Bedford Lloyd ... ( Detective Martin Soll)
Jeffrey Carlson ... ( Jared Thurber)
...a dal­ší

Zrovna si byl pro­hléd­nout nový něko­li­ka pat­ro­vý dům, kte­rý je vel­mi roz­leh­lý a hlav­ně pod­krov­ní byt (čty­ři lož­ni­ce, vel­ká kou­pel­na a bazén) mu nabí­zí klid k prá­ci. Při ran­ním běhu se sezna­mu­je s krás­nou Audrey, ze kte­ré se vyklu­be jeho sou­sed­ka, kte­rá byd­lí ve tře­tím pat­ře. Na počest kou­pe­ní bytu uspo­řá­dá vel­ko­le­pou pár­ty, kte­rá však skon­čí hád­kou se svým pří­te­lem Garretem. Zatím šlo všech­no až moc hlad­ce a tak se ve fil­mu muse­lo logic­ky něco stát.

Davida kon­tak­tu­je detek­tiv Soll, kte­rý mu při­šel ozná­mit, že syn před­cho­zí­ho maji­te­le, jenž zemřel v tom­to bytě, si na byt dělá nárok. Brzy nato se začnou dít div­né věci, David najde ve svém bytě na zemi ležet obál­ku s fot­ka­mi, na kte­rých je něja­ká mrt­vo­la. Potom při­jdou na řadu div­né tele­fo­ná­ty a pocit, že ho někdo sle­du­je nejen na uli­ci, ale i v noci v jeho poko­ji. David začí­ná pro­pa­dat šílen­ství, para­no­ie jeho osob­ní i pra­cov­ní život má vel­ké trh­li­ny. Jediný, kdo při něm plně sto­jí je sekre­tář­ka Rebecca. David začne pát­rat, kdo může být jeho tajem­nou noč­ní můrou, a to co zjis­tí, bude veli­ce pře­kva­pi­vé.

Režisér Raff vytvo­řil kri­mi thriller s horo­ro­vou atmo­sfé­rou, kte­rý nás ze začát­ku sezna­mu­je vlast­ně se sebe­vě­do­mým mužem, jenž svým způ­so­bem pohr­dá vše­mi oko­lo a jedi­né, co ho zají­má, je vydě­lá­ní peněz. Nezáleží mu na dob­rých mla­dých začá­teč­ní­cích, kte­ří můžou být lep­ší než už ostří­le­ní spi­so­va­te­lé. Pokud nena­jde hned na začát­ku něja­ký náznak, kte­rý by ho zau­jal, zaho­dí jejich díla do kou­ta. Flirtování s krás­nou Audrey bere jen jako zába­vu a jeho cho­vá­ní se změ­ní, až když začne cho­dit tajem­ná poš­ta a tele­fo­ná­ty. Někomu se poda­ři­lo zastra­šit pana doko­na­lé­ho, a to se mu nelí­bí. Potom už násle­du­je para­no­ia, zdra­vý rozum jde stra­nou. Tohle všech­no cel­kem dob­ře sklou­bil reži­sér do jed­no­ho, inspi­ro­ván něko­li­ka jiný­mi fil­my. Upozorňuje tak na spous­ty lidí ve sku­teč­ném svě­tě, kte­ří by potře­bo­va­li dostat lek­ci.

Zajímavý, ale nud­ný začá­tek vystří­dal sviž­ný pro­stře­dek fil­mu, kte­rý byl koneč­ně zpes­t­ře­ním a zau­jal moji pozor­nost. Pořád jsem čekal, co se bude dít, a to co mi bylo nabí­ze­no se mi líbi­lo. Musel jsem tro­chu víc pře­mýš­let a hod­ně mých tipů, jak to bude pokra­čo­vat, zmi­ze­lo do ztra­ce­na, pro­to­že zvra­ty, kte­ré jsem viděl, bych neče­kal. Potom ale při­šel tro­chu div­ný konec a koneč­né shr­nu­tí a vysvět­le­ní celé­ho fil­mu mě troš­ku zkla­ma­lo. Neříkám, že by to bylo špat­né, ale moje před­sta­vy byly roz­me­tá­ny a fil­ma­ři mi nabíd­li infor­ma­ce, kte­ré mi do sebe neza­pa­da­ly, i když jsem film sle­do­val peč­li­vě. Ne že by jich bylo moc, ale nějak mi to nese­dě­lo.

Herecké obsa­ze­ní bylo cel­kem kva­lit­ní a někte­ré tvá­ře mě veli­ce potě­ši­ly. Co se týká výko­nů, budu tro­chu skep­tic­ký. Kromě hlav­ní­ho hrdi­ny a posta­vy Audrey na mě půso­bi­ly dost kře­čo­vi­tě.

Davida hrál lamač žen­ských srd­cí ze seri­á­lu Buffy Marc Blucas. Jeho posta­va byla klí­čo­vá pro celý film, on ji zvlá­dl vel­mi dob­ře. Vidět jste ho moh­li ve fil­mech Údolí stí­nů, They či v již zmi­ňo­va­ném seri­á­lu Buffy, pře­mo­ži­tel­ka upí­rů.
Krásnou a uhran­či­vou Audrey si zahrá­la hvězda seri­á­lu 24 hodin či Pohotovost Reiko Aylesworth, kte­rou jste měli mož­nost vidět i ve fil­mech Aliens vs. Predator 2 nebo Magma.

Hodnocení:
Jedná se o pove­de­ný sní­mek, kte­rý ve mně mísil růz­né poci­ty. Dobré herec­ké obsa­ze­ní a pro­stře­dek fil­mu si zaslou­ží 60%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,55306 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71964 KB. | 21.04.2024 - 19:48:28