Kritiky.cz > Domácí rady > Zklamání, důvěra - ruku v ruce…

Zklamání, důvěra - ruku v ruce…

duvera
duvera
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Největší zkla­má­ní jsou ta, kte­rých se na nás dopouš­tí ti, jenž pova­žu­je za své nejbližší…celým srd­cem je milu­je­me, důvě­řu­je­me jim, ale ve výsled­ku je to jen naše vlast­ní chy­ba, kdy jim dáme do ruky nůž a uká­že­me mís­to, kam mají bod­nout…

Už jste někdy pře­mýš­le­li nad tím, koli­krát vás někdo zkla­mal? Nebo koli­krát jste zkla­ma­li něko­ho vy? Asi bychom to nespo­čí­ta­li.

Ať už vás někdo zkla­me v čem­ko­li, je to vždyc­ky nepří­jem­né a v člo­vě­ku to zane­chá nepří­jem­né a někdy nesma­za­tel­né sto­py. Pro mě, a asi i mlu­vím za spous­tu jiných lidí, je nej­hor­ším zkla­má­ní ztra­ce­ná důvě­ra – lha­ní.

Jak již jsem psa­la, za život vás zkla­me mno­ho lidí, rodi­na, přá­te­lé a děti a dokon­ce i cizí lidé. Vzpomínám si, jak mi moje mam­ka občas říka­la: to jsi mě teda zkla­ma­la, že jsi z té písem­ky dosta­la čtyř­ku. To pro mě bylo hor­ší, než kdy­by mi dala fac­ku, nebo zara­cha. Mrzelo mě, že jsem pro ni byla zkla­má­ním. Těžko jsem to nes­la, a vlast­ně i dodnes mě mrzí, když u něho ztra­tím důvě­ru a tím ho zkla­mu. Proto se sna­žím niko­ho nezkla­mat. A jest­li se mi to daří? No, já si mys­lím, že se oprav­du sna­žím, ale kaž­dý člo­věk má svou prav­du a vní­má věci jinak. Takže sem tam něko­ho zřej­mě zkla­mu.

Četla jsem mno­ho citá­tů o zkla­má­ní a někte­ré váž­ně mlu­vi­ly z duše. Když jsem cho­di­la na „základ­ku“, tak jsem kama­rá­di­la se dvě­ma kama­rád­ka­mi. Byly jsme tako­vá neroz­luč­ná troj­ka. Všude jsme spo­lu cho­di­ly, poslou­cha­ly jsme stej­nou hud­bu, líbi­ly se nám stej­né fil­my. No pros­tě kama­rád­ství, až za hrob, dalo by se říct. Pak jsem se při­hlá­si­la do jed­né sou­tě­že o tvář roku, vybra­li mě, a ejhle! Ze dne na den se mé kama­rád­ky se mnou pře­sta­ly bavit! To pro mě bylo vel­ké zkla­má­ní, a i když jsem jim už dáv­no odpus­ti­la, bylo to pro mě jed­no z nej­vět­ších zkla­má­ní, kte­ré jsem zaži­la. Jejich vysvět­le­ní po něko­li­ka letech bylo to, že ony najed­nou zjis­ti­ly, že mají jiné zájmy, než já. Začaly poslou­chat jinou hud­bu, zača­ly se jinak stro­jit, změ­ni­ly účes. Dneska se spo­lu zase baví­me, pokud se tedy vidí­me, kaž­dá z nás byd­lí jin­de. Ale jejich zra­da pro mě vždyc­ky bude zkla­má­ním, pro­to­že jsem jim věři­la.

Zklamat vás může i něja­ká věc, kte­rou si kou­pí­te. Je to sice jiný druh zkla­má­ní, ale také to není pří­jem­né. Já jsem si jed­nou za své těž­ce vydře­né pení­ze z bri­gá­dy kou­pi­la pře­hrá­vač. Za pár dní pře­stal hrát, tak jsem ho muse­la dát na opra­vu, ale nešel už opra­vit. Vrátili mi pení­ze a já si kou­pi­la jiný, ale už ne tak dob­rý. Takže vel­ké zkla­má­ní, pro­to­že jsem na něho byla pyš­ná, že jsem ho vybra­la sama a hlav­ně mi oka­mži­tě pad­nul do oka. Stejně tak mě pár­krát zkla­ma­lo zbo­ží, kte­ré jsem si objed­na­la přes inter­net.

Když vás zkla­me part­ner, se kte­rým už něja­ký ten pátek jste, pak to bolí dvoj­ná­sob. Věříte mu, říká­te mu vše, sdí­lí­te s ním vaše intim­nos­ti a on vám pak vra­zí kudlu do zad. A čím sil­ně­ji, tím lépe. Moje kama­rád­ka, mimo­cho­dem, moc ji obdi­vu­ji, má asi sva­tou trpě­li­vost se svým man­že­lem! Několikrát v auto­ma­tech pro­hrál celou výpla­tu, slí­bil ji, že už to víc­krát neu­dě­lá a za půl roku to udě­lal zno­va. Když jsem se jí pta­la, jak mu může ješ­tě důvě­řo­vat, tak mi odpo­vě­dě­la, že ho zkrát­ka milu­je. Ale sta­čí to pro vztah, kte­ré­mu chy­bí důvě­ra? Každý zdra­vý vztah je o důvě­ře, když chy­bí, je to vel­ké zkla­má­ní a rány, kte­ré vznik­nou, se jen těž­ko hojí.

Takže se pokus­te nezkla­mat lidi, kte­ré milu­je­te a pokud se tak sta­ne, ukaž­te jim, že to byl jen pře­šlap. A pokud někdo zkla­me vás, tak sice neza­po­mí­nej­te, ale odpusť­te, tím ule­ví­te hlav­ně sami sobě.

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,45483 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71807 KB. | 25.07.2024 - 12:32:02