Kritiky.cz > Horory > Killing Kind, The (1973)

Killing Kind, The (1973)

rp 3471 2.jpg
rp 3471 2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

John Savage v roli psy­cho­pa­tic­ké­ho zabi­já­ka, kte­rý k smr­ti nená­vi­dí ženy.

Terry se po dvou letech vra­cí z věze­ní za hro­mad­né zná­sil­ně­ní míst­ní dív­ky. Opět začne byd­let v uby­tov­ně své mat­ky a sna­ží se začle­nit do nor­mál­ní­ho živo­ta. Jenže jeho mysl je plná zlo­by a chu­ti se pomstít. Ze začát­ku začne dopouš­tět pou­ze ško­do­li­bos­tí na nevin­ných nájem­ní­cích uby­tov­ny, ale v noci se mu neu­stá­le vra­cí vzpo­mín­ky na ukřiv­dě­né uvěz­ně­ní a tak se roz­hod­ne pomstít všem ženám. Jeho zvrá­ce­nou mysl ovlád­ne tou­ha po zabí­je­ní a prv­ní oběť na sebe nene­chá dlou­ho čekat. Jeho mat­ka je jedi­ná, kdo ho mož­ná doká­že zasta­vit. Jenže aby neby­lo pří­liš poz­dě.

Český název: Syndrom vra­ha
Režie: Curtis Harrington
Rok výro­by: 1973
Délka: 88 min
Země: USA

Hrají:
John Savage ... (Terry Lambert)
Ann Sothern ... (Thelma Lambert)
Ruth Roman ... (Rhea Benson)
Luana Anders ... (Louise)
Cindy Williams ... (Lori)
...a dal­ší

Tento film se dá v poho­dě zařa­dit mezi něko­lik fil­mo­vých žánrů od kri­mi, přes thriller až po prů­měr­ný horor, tak­že zde beze­spo­ru své mís­to má. Má ho na svě­do­mí zná­mý reži­sér Curtis Harrington, kte­rý má na svém kon­tě pře­váž­ně spous­tu seri­á­lů jenž bude znát kaž­dý z vás. Patří mezi ně tako­vé „skvos­ty‘‘ jako Dynasty, The Twilight Zone, Charlie’s Angels, The Legend of Jesse James. Natočil ovšem i něko­lik horo­rů, kro­mě toho­to ješ­tě Queen of Blood (1966), The Cat Creature (1973), nebo Killer Bees (1974).

Scénář fil­mu není sice moc ori­gi­nál­ní, ale díky výko­nu Johna Savage se jeho kva­li­ta vyhoup­la do prů­měr­ných vod. Kvalitu obra­zu nebu­du ten­to­krát moc hod­no­tit, pro­to­že šlo o pěk­nou mizé­rii, ale spo­leč­nost Řitka na to upo­zor­ni­la již na začát­ku, tak­že ostat­ně jako sko­ro vždyc­ky měla prav­du. Nejlepší na celém fil­mu není ani tak okou­ka­ný děj jako spíš vyda­ře­ná atmo­sfé­ra, kte­rá se stup­ňo­va­la přes­ně tak, jak se zača­lo měnit cho­vá­ní šíle­né­ho Terryho. Jenže to byl i záro­veň kámen úra­zu toho­to fil­mu. Jakmile totiž hrdi­na prá­vě niko­ho neza­bí­jel, tak se dosta­vo­va­la čas­tá nuda, pro­to­že scé­náris­té nevy­mys­le­li nic, co by děj oko­ře­ni­lo. Jedinou výjim­kou bylo chy­tá­ní kry­sy. Postupem času se nuda dosta­vo­va­la stá­le čas­tě­ji a mě začal pře­má­hat pocit spán­ku. A tak se sta­lo, že jsem si konec musel pouš­tět dva­krát. A prá­vě konec se opět roz­je­de ve slib­ném tem­pu, načež mě úpl­ný závěr doce­la pře­kva­pil. Čekal jsem sice něco jiné­ho, ale musím uznat, že i toto finá­le bylo při­ja­tel­né.

Prostředí fil­mu se ome­zi­lo pou­ze na samot­nou uby­tov­nu a její nej­bliž­ší oko­lí. Právě ten­to fakt tro­chu sva­zo­val scé­náris­tům ruce, pro­to­že tak měli k dis­po­zi­ci jen něko­lik postav, z nichž vět­ši­na byli důchod­ci, kte­ří toho moc nepřed­ved­li. Naštěstí se zde obje­vi­lo i něko­lik pěk­ných here­ček a tak byly k vidě­ní i lech­ti­věj­ší scén­ky, kte­ré do jis­té míry oko­ře­ni­li film. Samotný výběr her­ců nebyl nic moc, ale to i díky malé­mu roz­počtu, tak­že se není čemu divit. Naštěstí se zde ale­spoň obje­vil herec John Savage.

Tento má za sebou doce­la zají­ma­vou kari­é­ru. Zatímco v sedm­de­sá­tých letech byl na vrcho­lu, tak v posled­ní době se obje­vu­je pou­ze v prů­měr­ných fil­mech a bra­ko­vých seri­á­lech. Mezi jeho nej­lep­ší fil­my pat­ří napří­klad osca­ro­vý The Deer Hunter (1978), muzi­kál Hair (1979), kri­mi The Onion Field (1979). Objevil se i v něko­li­ka horo­ro­vých kous­cích, ale vět­ši­nou šlo o odpad­ní fil­my - Alien Lockdown (2004), nebo Carnosaur 2 (1995). Jeho výkon bych ozna­čil za hod­ně dob­rý a přes­ně tak by měli šílen­ce zahrát všich­ni her­ci. Získal si u mě vel­ké plus.

Průměrný film, kte­rý sta­ví na dob­rém výko­nu Johna Savage, jenž je ústřed­ní posta­vou a tahou­nem celé­ho sním­ku. Dokud je v akci a má své šíle­né výle­vy, je film oprav­du zají­ma­vý a atmo­sfé­ra prud­ce nabí­rá otáč­ky, ale jakmi­le se stáh­ne do poza­dí, dosta­vu­je se nuda, kte­rou neza­chra­ňu­je ani sluš­ný hudeb­ní dopro­vod.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • REC 2 (2009)21. července 2014 REC 2 (2009) Tentokrát musí démonickým silám čelit speciální komando vedené vatikánským knězem. Měli jen posbírat vzorky a informace, ale místo toho musí bojovat o holé životy… K […] Posted in Horory
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […] Posted in Retro games
  • Zbojník15. října 2023 Zbojník Film Zbojník je novinkou Leoše Kastnera, která i přes překvapivě nízký rozpočet dělá divy. Historicky přesný a docela příběhově funkční snímek odehrávající se na Plzeňsku samozřejmě […] Posted in Krátké recenze
  • Teorie všeho - Stephen Hawking má svůj životopis2. března 2019 Teorie všeho - Stephen Hawking má svůj životopis Onemocnět ve 21. letech závažnou chorobou a očekávat konec do dvou let, to není žádná výhra. S takovou prognózou je těžké rozhodovat o budoucnosti, ale je také možné se zamilovat a žít, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terrore nello spazio (1965)28. dubna 2019 Terrore nello spazio (1965) I takový Mario Bava dokázal občas šlápnout vedle. Nicméně mu nelze upřít, že tímto filmem inspiroval tvůrce legendárního Aliena… Posádky kosmických lodí Argos a Galliott […] Posted in Horory
  • Nejlepší filmy s dinosaury11. listopadu 2020 Nejlepší filmy s dinosaury Ale jen ty špatné. Když si na Googlu vyhledáte nejlepší dinosauří filmy, vyskočí na vás všechny ty Jurské parky, Doby ledové a podobně věci. To ale nechci. Když si vyhledáte nejlepší […] Posted in Zajímavosti
  • Luke Harding – Akta Snowden (91%)9. prosince 2017 Luke Harding – Akta Snowden (91%) Edward Snowden – pre niekoho neoceniteľný hrdina, pre iného zločinec, ktorý by mal stráviť zvyšok života za mrežami. Nech je Váš názor akýkoľvek, jedno je isté – tento muž zmenil naše […] Posted in Recenze knih
  • Série Metro má další pokračování - Metro Exodus – Arťom se vydává na povrch13. února 2019 Série Metro má další pokračování - Metro Exodus – Arťom se vydává na povrch Když v roce 2010 vyšla první hra ze série Metro, nikdo nic nesliboval. Byla velkým přínosem do herního světa a začali na ní hodně nabalovat fanoušci a ti vychvalovali hodně temnou […] Posted in Novinky ze světa her
  • PENZION26. února 2023 PENZION Pokud máte rádi napínavé čtení, tak si určitě nenechte ujít novinku v podobě knihy PENZION od spisovatele Robina Morgana-Bentleyho, jež vydalo nakladatelství DOMINO. Mladý manželský pár […] Posted in Recenze knih
  • Terry Goodkind: První čarodějovo pravidlo – Zlověstný mág4. května 2018 Terry Goodkind: První čarodějovo pravidlo – Zlověstný mág Tohle je jedna ze tří sérií, na kterou jsem se roky chystal a po dlouhé době jsem něčím naprosto nadšen. Pravda, s autorem máme společnou jednu filosofku, takže i to hraje roli a já si […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38468 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72191 KB. | 22.05.2024 - 03:46:10