Kritiky.cz > Horory > Memory (2005)

Memory (2005)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý z nás má něja­ké vzpo­mín­ky z dět­ství, Taylor díky těm svým odha­lí tajem­né­ho vra­ha malých dívek.

Doktor Briggs a jeho kole­ga Chang jsou zrov­na v Brazílii na kon­fe­ren­ci a pří­le­ži­tost­ně pokou­ká­va­jí po krás­ných ženách. Zrovna se chys­ta­jí si tro­chu povy­ra­zit, když je zavo­la­jí do míst­ní nemoc­ni­ce. Dovezli muže, kte­rý byl podro­ben tajem­né­mu domo­ro­dé­mu obřa­du a jeho tělo je celé poma­za­né čer­ve­nou hlí­nou. Při pro­hle­dá­vá­ní jeho osob­ních věcí si nechtě­ně Briggs roz­trh­ne ruka­vi­ci a čer­ve­ná hlí­na se mu dosta­ne na prs­ty. Později, když se vrá­tí do své­ho poko­je, má zvlášt­ní sen o tajem­né posta­vě s mas­kou.

Český název: Vražedné vzpo­mín­ky
Režie: Bennett Davlin
Rok výro­by: 2005
Délka: 98 min
Země: USA / Kanada

Hrají:
Billy Zane ... (Taylor Briggs)
Tricia Helfer ... ( Stephanie Jacobs)
Dennis Hopper... (Max Lichtenstein)
Ann-Margret ... (Carol Hargrave)
Terry Chen ... (Dr. Deepra Chang)
...a dal­ší

Po návra­tu do Ameriky se mu začí­na­jí zdát dal­ší sny, v nichž vidí tajem­nou posta­vu a jeze­ro. Začne tedy pát­rat po minu­los­ti muže, kte­rý zemřel v Brazílii. Zjistí, že indi­á­ni pomo­cí hlí­ny doká­za­li vní­mat ve snech život jejich před­ků jejich oči­ma. Přátelé jeho mat­ky - Max a Carol - ho mají ze začát­ku za bláz­na. Při pát­rá­ní se sezná­mí s krás­nou Stephanií, kte­rá mu začne pomá­hat. Jenže sny se ten­to­krát změ­ni­ly. Začal vidět oči­ma vra­ha a vidí i jeho obě­ti, kte­rý­mi jsou malé hol­čič­ky. Postupně dojde k tomu, že vra­hem musel být někdo z jeho rodi­čů. Matka leží při­pou­tá­na k luž­ku s alzhe­i­me­ro­vou cho­ro­bou a otce nikdy nepo­znal. Začne se tedy vyptá­vat Maxe a Carol na své­ho otce, ale ti o něm nic neví. Rozpoutá se tak kolo­toč lží, faleš­ných stop a dal­ších snů o vraž­dě­ní hol­či­ček. Taylor Briggs zce­la pro­pad­ne tou­ze dopad­nout toho­to šíle­né­ho vra­ha, kte­ré­mu vše pro­chá­zí už 30 let.

Pro reži­sé­ra Davlina, je to jeho prvo­ti­na, kte­rou se pre­zen­to­val nároč­ným ame­ric­kým divá­kům. A pod­le hod­no­ce­ní je to prů­měr­ný film, tak­že cel­kem úspěch pro toho­to mla­dé­ho reži­sé­ra. Natočil sice film, jehož scé­nář není zas až tak jedi­neč­ný a podob­né kous­ky jsme už moh­li vidět něko­li­krát, ale sklou­bil to se zná­mým herec­kým obsa­ze­ním, tak­že z toho vyšel poměr­ně dob­ře.

Co se týče samot­né­ho fil­mu a jeho zpra­co­vá­ní musím podotknout, že se mi to cel­kem líbi­lo, ale abych byl objek­tiv­ní spí­še se to horro­ru jen lehce dotý­ká, i když je tak vede­ný. Jde spíš o thriller se zají­ma­vou záplet­kou. Ze začát­ku je podá­ván divá­ko­vi tak, aby si mys­lel, že hrdi­na pro­ná­sle­du­je tajem­nou posta­vu jen ve svých snech, poz­dě­ji však zjis­tí, že se vlast­ně dívá­me oči­ma vra­ha a únos­ce. Postupné pát­rá­ní a odha­lo­vá­ní minu­los­ti i pří­tom­nos­ti bylo zpra­co­vá­no tak, aby to pocho­pil snad kaž­dý, což je jen dob­ře.

Realita je ale tro­chu jiná nebo ne? Je vědec­ky doká­za­né, že lidé si ve svém moz­ku ucho­vá­va­jí pře­váž­ně jen trau­ma­ti­zu­jí­cí nebo nej­krás­něj­ší oka­mži­ky už od dět­ství, zatím­co zby­tek brzy zapo­me­nou. Je samo­zřej­mě blbost, abychom si pama­to­va­li, co děla­li naši rodi­če, ale je i pár pří­pa­dů, kte­ří tvr­dí, že si pama­tu­jí své před­cho­zí živo­ty v malých útrž­cích. To ale zále­ží jen na vás, jest­li tomu uvě­ří­te.

Filmové efek­ty byly urči­tě podá­vá­ny dobrou for­mou a pomá­ha­ly tak roz­ví­jet divá­ko­vu před­sta­vi­vost o tom, kdo že to může být ten tajem­ný vrah. Bylo tam i pár zají­ma­vých udá­los­tí, kte­ré mě potě­ši­ly. Například jsem ve fil­mu viděl jak her­ci popí­jí plzeň­ské pivo, což jako gur­má­no­vi bylo po vůli.
Nicméně musím i kri­ti­zo­vat někte­ré nelo­gic­ké prv­ky. Například jiné auto bylo ve snu a na fot­ce, kte­ré viděl Briggs, i když se nám sna­ži­li tvůr­ci vnu­tit opak. V někte­rých scé­nách bylo jas­ně vidět, jak ved­lej­ší posta­vy vní­ma­jí kame­ru a nesou­stře­dí se na svůj výkon nebo i chyb­né pasá­že, kdy mají v jed­nom zábě­ru na sobě jiné oble­če­ní než ve dru­hém. Co se týče hud­by, byla dob­rá a k fil­mu se hodi­la, ale byla posbí­rá­na z něko­li­ka jiných, tak­že ori­gi­na­li­ta šla stra­nou.

Z her­ců zná­te všich­ni urči­tě jak Billy Zanea (Vlad nará­žeč, Titanic, Critters) tak i uzná­va­né­ho her­ce Denisse Hoppera (Vodní svět, Land of the Dead, Queen of Blood). Ti při­nes­li fil­mu ale­spoň prů­měr­nou úro­veň. Jejich výko­ny - a pře­de­vším Billy Zane - byly tím nej­lep­ším, na co se dalo dívat. Z here­ček při­po­me­nu Triciu Helfner, kte­rá se spí­še než svý­mi role­mi zvý­raz­ni­la fot­ka­mi pro časo­pis Playboy. Zahrála si ve fil­mu Spiral, kte­rý je asi zhru­ba na úrov­ni Memory.

Hodnocení:
Film je čis­tým prů­mě­rem, kte­rý nepo­hor­ší, ale ani pří­liš nezů­sta­ne ve vašem pod­vě­do­mí. Záleží na jaké téma jste zvyklí, a tře­ba se ple­tu. Mně se roz­hod­ně líbil a mys­lím si, že 50% si zaslou­ží. Dal bych i vět­ší, ale těch chyb tam bylo tro­chu moc, a to nejsem člo­věk, kte­rý by zachá­zel moc do detai­lů. Nejvíc mi tam chy­bě­lo víc horo­ro­vých prv­ků.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Attack the Block (2011)31. října 2012 Attack the Block (2011) Jejich rajón narušily mimozemské bestie a to byla největší chyba, kterou mohly udělat!!! Příběh nás zavede na jedno londýnské sídliště, kde se lidé pomalu bojí vycházet na […] Posted in Horory
  • Enola Holmesová22. listopadu 2022 Enola Holmesová 4/10 – Tak tohle je teda naprostý očistec. Nesnáším ty PG13 rádoby dobrodružné filmy, které se i přes svou do nebes volající dětinskost snaží působit smrtelně vážně. A jestli mě něco […] Posted in Krátké recenze
  • Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu19. září 2022 Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu Daemon Targaryen (Matt Smith) navštěvuje svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zprostředkovávají dohodu s rodem Valeryon. Královna […] Posted in TV Recenze
  • Mu zhong wu ren 222. února 2024 Mu zhong wu ren 2 Martial arts historická pecka z Číny! Slepý Bounty hunter je zpátky v dokonalé formě. Už jednička byla výborná a tohle je na podobné úrovni. Miu Tse je opravdu frajer s vysokým skillem […] Posted in Krátké recenze
  • Predators (2010)28. července 2014 Predators (2010) Na Zemi patří k elitním zabijákům ve svém „oboru“, na vzdálené planetě se z nich však stává lovná zvěř… Skupina navzájem se neznajících lidí se […] Posted in Horory
  • Miley Cyrus: Flowers - Recenze10. března 2023 Miley Cyrus: Flowers - Recenze Miley Cyrus patří k předním tvářím současné hudební branže. Zpěvačka s velice unikátním pěveckým projevem si po desce Plastic Hearts (2020), jež byla silně inspirovaná rockovým žánrem a […] Posted in Hudební recenze
  • #1934: Vykopávka - 60 %14. března 2019 #1934: Vykopávka - 60 % Vykopávka (Utgrävningen) Vydalo nakladatelství Labyrint v brožované vazbě v roce 2016. Kniha původně vyšla jako "Utgrävningen" v roce 2016. Vydání má 380 stran a prodává se v plné […] Posted in Recenze komiksů
  • Spiritualita wellness (Jiří Tůma, Milada Krejčí, Václav Hošek)10. prosince 2018 Spiritualita wellness (Jiří Tůma, Milada Krejčí, Václav Hošek) Všichni tři autoři jsou předními vyučujícími na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra. Jak podotýkají, žijeme v době narůstajícího zájmu o spiritualitu ve vztahu k lidskému […] Posted in Recenze knih
  • Resident Evil: Odveta | Resident Evil: Retribution [15%]8. prosince 2012 Resident Evil: Odveta | Resident Evil: Retribution [15%] Resident Evil: Odveta http://www.csfd.cz/film/293062-resident-evil-odveta/ http://www.imdb.com/title/tt1855325/ Alternativní názvy:   Resident Evil: […] Posted in Filmové recenze
  • VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)3. března 2017 VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947) Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76888 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72179 KB. | 20.05.2024 - 04:23:22