Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Simpsons – S28E04: Treehouse of Horror XXVII - 60 %

The Simpsons – S28E04: Treehouse of Horror XXVII - 60 %

vlcsnap 2016 10 20 07h38m51s341
vlcsnap 2016 10 20 07h38m51s341
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

600. díl! Co bychom měli od toho čekat? Černý humor, zábav­ný díl, více čás­tí v epi­zo­dě Simpsonů? Naštěstí ten­to 600. díl Simpsonů vyšel na Halloweenský spe­ci­ál,  tak se moh­li tvůr­ci vyřá­dit na celé epi­zo­dě.

Bohužel při­po­mín­ka na jubi­lej­ní díl se obje­ví pou­ze na začát­ku, kdy se obje­ví Levák Bob, ten dru­hý zele­ný z mimo­zemš­ťa­nů, Frank Grimes, a zele­ný irský trpas­lík. A dru­hé výroč­ní při­po­me­nu­tí je na kon­ci, kdy titul­ky nava­zu­jí na 3. pří­běh.

Každá Halloweenská epi­zo­da obsa­hu­je 3 horo­ro­vé pří­běhy, kte­ré na sobě nezá­vi­sí. První pří­běh je paro­die na film, dru­há duchař­ská a tře­tí je zno­va paro­die na film.

První epi­zo­da je paro­die na Hunger games. Tato část je z tri­lo­gie jed­not­li­vých pří­bě­hů je nej­hor­ší. Tvůrci pou­ze vza­li fil­mo­vou tetra­lo­gii (kniž­ní tri­lo­gii) a naba­li­li pří­běh o Líze. Ještě jsem si vši­ml krát­ké odboč­ky k 4. dílu Šíleného Maxe, jinak nic, co bych neo­če­ká­val. První část – 60 %

Druhý pří­běh se věnu­je duchař­ské téma­ti­ce, kdy se zhmot­ní ima­gi­nár­ní kama­rád­ka Lízy (zno­vu jako v prv­ní čás­ti 🙁 ), ta postup­ně likvi­du­je lidi, kte­ří se sta­li přá­te­li blon­ďa­té hol­ky se špi­ča­tý­mi vla­sy. Bylo to nej­zá­bav­něj­ší část. Nejvíce jsem se poba­vil a zasmál. Nejen mož­nost­mi zabi­tí duchem, ale tím nej­zá­bav­něj­ší byl ima­gi­nár­ní pří­tel Homera, víte, že to byl, spo­i­ler, „Hot dog“. Hodnocení 80 %.

Třetí a posled­ní část Halloweenského spe­ci­á­lu se věnu­je paro­dii Jamese Bonda, kdy hlav­ní posta­vou je, pro změ­nu od před­cho­zí­ho čás­tí, Bart. Pod kuleč­ní­ko­vým sto­lem Očkovy hos­po­dy se vysky­tu­je taj­ná kan­ce­lář taj­né orga­ni­za­ce pro­ti zlo­či­nu, do kte­ré je naru­ko­ván Bart.  Největším zlou­nem této čás­ti není Burns, jak by se dalo oče­ká­vat, ale pří­mo Homer, kte­rý se dá na tem­nou stra­nu a paro­du­je pro­tiv­ní­ka Jamese Bonda Ernsta Stavro Blofeldelda.  Tato část, posled­ní z pří­bě­ho­vé tri­lo­gie není tak dob­rá, jako před­cho­zí, ale stá­le je s ní tolik sran­dy, aby pře­ko­na­la prv­ní pří­běh. Za mě hod­no­ce­ní 70 %.

Halloweenský díl Simpsonů při­ne­sl mno­ho oče­ká­vá­ní. Také, že to je slav­nos­tí 600. čekal jsem mimo­řád­nou epi­zo­du, kte­rá bude nej­lep­ší z aktu­ál­ní série, bohu­žel to tak není, ani nebu­de. V rám­ci před­cho­zích stra­ši­del­ných epi­zod taky není výji­meč­ná a neba­vi­la mně tolik, jako někte­ré star­ší stra­ší­cí díly. Když z prů­mě­rů hod­no­ce­ní jed­not­li­vých epi­zod, tak vyjde cel­kem pro epi­zo­du 70 %, ale bohu­žel tím, že se jed­ná o Halloweenskou epi­zo­du a záro­veň 600. tak musím hod­no­ce­ní sní­žit, tak cel­ko­vé resumé je pou­ze 60 %.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16678 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71610 KB. | 22.06.2024 - 17:29:02